กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา องค์การ - - การบริหาร. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกลไกและกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ / การนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ : กฎหมายและกระบวนการบริหารภายในองค์กร
เลขเรียก350
ผู้แต่งธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์
หัวเรื่อง1. การบริหาร2. องค์การ - - การบริหาร,3. การบริหารรัฐกิจ
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม