กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา องค์การ. พบจำนวนทั้งสิ้น 8 รายชื่อ

ชื่อเรื่ององค์การและการจัดการ
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งนิรมล กิติกุล
หัวเรื่อง1. การจัดการ2. องค์การ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง30 ขั้นสู่ความสำเร็จในองค์กร : 30 steps to success in organization
เลขเรียก658
ผู้แต่งศศวรรณ มงคลภาพ
หัวเรื่อง1. การจัดการองค์กร2. องค์การ
สำนักพิมพ์มายิก สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาองค์กรเพื่อการเปลี่ยนแปลง
เลขเรียก658
ผู้แต่งประเวศน์ มหารัตน์กุล
หัวเรื่อง1. การจัดองค์การ2. องค์การ
สำนักพิมพ์ดวงกมลสมัย
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาองค์การสมัยใหม่ โดยการใช้กระบวนการของการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์(Results based management : RBM)
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งกิตติ บุนนาค
หัวเรื่อง1. การพัฒนาองค์การ2. องค์การ,3. การบริหาร
สำนักพิมพ์ม.ป.ท
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความคิดไร้ขีดจำกัด = Ideas are free
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งวิชัย อุตสาหจิต
หัวเรื่อง1. การเรียนรู้องค์การ2. องค์การ,3. การบริหารองค์ความรู้
สำนักพิมพ์ก.พลพิมพ์ (1996)
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่ององค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก
เลขเรียก294.34
ผู้แต่งอุทยานเบญจสิริ
หัวเรื่อง1. สถาบันศาสนาและสถาบันสงฆ์2. องค์การ
สำนักพิมพ์อุทยานเบญจสิริ
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทฤษฎีองค์การสมัยใหม่
เลขเรียก352.132
ผู้แต่งทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์
หัวเรื่อง1. องค์การ
สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการแข่งขันสู่ความเป็นเลิศ (Competition for Excellence)
เลขเรียก658
ผู้แต่งบุญทัน ดอกไธสง
หัวเรื่อง1. องค์การ2. การบริหาร,3. การจัดการองค์การ
สำนักพิมพ์เอส แอนด์ จี กราฟฟิค
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม