กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา อนุสรณ์งานศพ. พบจำนวนทั้งสิ้น 66 รายชื่อ

ชื่อเรื่องเส้นทางแห่งชีวิตคุณพ่อแฉล้ม ปาณศรี
เลขเรียกอส.
ผู้แต่งครอบครัวปาณศรี
หัวเรื่อง1. แฉล้ม ปาณศรี - - อนุสรณ์งานงานศพ2. อนุสรณ์งานศพ
สำนักพิมพ์ครอบครัวปาณศรี
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจดหมายเหตุรายวัน ในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
เลขเรียก959.3
ผู้แต่งชวลิต เกษมสันต์, หม่อนเจ้า
หัวเรื่อง1. ชวลิต เกษมสันต์ , หม่อมเจ้า2. อนุสรณ์งานศพ,3. มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว , พระบาทสมเด็จพระ , 2423 - 24,4.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์มหากุฎราชวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2517
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบรรจง พุกกะณะสุต
เลขเรียกอส.
ผู้แต่งครอบครัว พุกกะณะสุต
หัวเรื่อง1. บรรจง พุกกะณะสุต2. ครอบครัว พุกกะณะสุต,3. อนุสรณ์งานศพ
สำนักพิมพ์ครอบครัว พุกกะณะสุต
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องปริญญา ภมรานนท์
เลขเรียกอส.
ผู้แต่งครอบครัว ภมรานนท์
หัวเรื่อง1. ปริญญา ภมรานนท์ - - อนุสรณ์งานศพ2. อนุสรณ์งานศพ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์พิทักษ์อักษร
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พระพรหมคุณาภรณ์ (จิรปุญโญ ด.เจียม กุลละวณิชย์)
เลขเรียกอส.
ผู้แต่งธนาคารกสิกรไทย
หัวเรื่อง1. พระพรมหคุณาภรณ์2. อนุสรณ์งานศพ
สำนักพิมพ์ทีซีจี พริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคัมภีร์อุทาน
เลขเรียกอส.
ผู้แต่งกิ่งแก้ว อัตถากร, ผู้แปล
หัวเรื่อง1. พุทธศาสนา2. กอบกิจ กิติคุณ - - อนุสรณ์งานศพ
สำนักพิมพ์พิมพ์พรรณการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอนุสรณ์ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ คุณพ่อลำดวน จินาพันธ์
เลขเรียกอส.
ผู้แต่งครอบครัวจินาพันธ์
หัวเรื่อง1. ลำดวน จินาพันธ์2. อนุสรณ์งานศพ
สำนักพิมพ์ครอบครัว จินาพันธ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องนายศักดิ์ ศารทูลทัต จ.ช. , จ.ม.
เลขเรียกอส.
ผู้แต่งครอบครัว ศารทูลทัต
หัวเรื่อง1. อนุสรณ์งานศพ
สำนักพิมพ์แม่แดงการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นายฐิติ บุรกรรมโกวิท ป.ช.,ป.ม. ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม กรุงเทพมหานคร วันพุธที่ 10 พฤษภาคม พุทธศักราช 2549 เวลา 17.00 น.
เลขเรียกอส.
ผู้แต่งพิมพา บุรกรรมโกวิท
หัวเรื่อง1. อนุสรณ์งานศพ
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอนุสรณ์ ระลึกถึง ศาสตราจารย์ พลตรี ดร. สุวรรณ์ ไทยวัฒน์ ป.ช.,ป.ม. วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2550
เลขเรียกอส.
ผู้แต่งครอบครัว ไทยวัฒน์
หัวเรื่อง1. อนุสรณ์งานศพ
สำนักพิมพ์บพิธการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องที่ระลึกพิธีเปิดพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2
เลขเรียกอส.
ผู้แต่งโรงเรียนสตรีวิทยา 2
หัวเรื่อง1. อนุสรณ์งานศพ
สำนักพิมพ์จุดทอง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพคุณแม่ชื่น ชูแก้ว
เลขเรียกอส.
ผู้แต่งครอบครัว ชูแก้ว
หัวเรื่อง1. อนุสรณ์งานศพ
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นายศารทูล วรรธนวินิจ ป.ม., ท.ช. ณ เมรุวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร 14 พฤษภาคม 2541
เลขเรียกอส.
ผู้แต่งภริยาและญาติ
หัวเรื่อง1. อนุสรณ์งานศพ
สำนักพิมพ์PSP
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแด่แม่ ด้วยอาลัยรัก
เลขเรียกอส.
ผู้แต่งครอบครัว สุขะวิริยะ
หัวเรื่อง1. อนุสรณ์งานศพ2. ครอบครัว สุขะวิริยะ
สำนักพิมพ์อักษรไทย
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพคุณแม่ดวงแข เอกศาสตร์
เลขเรียกอส.
ผู้แต่งครอบครัว เอกศาสตร์
หัวเรื่อง1. อนุสรณ์งานศพ2. ครอบครัวเอกศาสตร์
สำนักพิมพ์ครอบครัว เอกศาสตร์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ ครูลัดดาวัลย์ ศรีเลิศ
เลขเรียกอส.
ผู้แต่งครอบครัว ศรีเลิศ
หัวเรื่อง1. อนุสรณ์งานศพ2. ครูลัดดาวัลย์ ศรีเลิศ
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ คุณพ่อผิน พูลสุข
เลขเรียกอส.
ผู้แต่งครอบครัว พูลสุข
หัวเรื่อง1. อนุสรณ์งานศพ2. คุณพ่อผิน พูลสุข
สำนักพิมพ์เทพประทานการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอนุสรณ์งานฌาปนกิจศพ คุณแม่ จิรัง วิเชียรสินธุ์
เลขเรียกอส.
ผู้แต่งครอบครัว วิเชียรสินธุ์
หัวเรื่อง1. อนุสรณ์งานศพ2. คุณแม่ จิรัง วิเชียรสินธุ์
สำนักพิมพ์ห.ส.น. สามเจริญพานิช
ปีที่พิมพ์2528
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพคุณแม่ฟุ้ง แก้วนุกูล
เลขเรียกอส.
ผู้แต่งครอบครัว แก้วนุกูล
หัวเรื่อง1. อนุสรณ์งานศพ2. คุณแม่ฟุ้ง แก้วนุกูล
สำนักพิมพ์กรุงสยามการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2536
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องตายแล้วไปไหน
เลขเรียกอส.
ผู้แต่งฐิตวณฺโณ ภิกฺขุ
หัวเรื่อง1. อนุสรณ์งานศพ2. คุณแม่วน อานันท์
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์มหากุฎราชวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2534
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องปจุฉาวิสัชนาในประเทศ โดย พระนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาจารย์ (เทสก์ เทสรังสี)
เลขเรียกอส.
ผู้แต่งประกิจ มหาแถลง
หัวเรื่อง1. อนุสรณ์งานศพ2. คุณแม่สำอาง แซ่เอี้ยว
สำนักพิมพ์หจก. โรงพิมพ์ชวนพิมพ์
ปีที่พิมพ์2536
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอนุสรณ์งานพระราชทานเพลิง นางจริยา บานชื่น
เลขเรียกอส.
ผู้แต่งครอบครัวบานชื่น
หัวเรื่อง1. อนุสรณ์งานศพ2. จริยา บานซื่น
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์สามเจริญ
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นาวาเอก จตุพร ศิรินาม
เลขเรียกอส.
ผู้แต่งครอบครัว ศิรินาม
หัวเรื่อง1. อนุสรณ์งานศพ2. จุตพร ศิรินาม, นาวาเอก - - อนุสรณ์งานศพ
สำนักพิมพ์ด่านสุทธาการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2535
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ
เลขเรียกอส.
ผู้แต่งยาใจ ณ สงขลา
หัวเรื่อง1. อนุสรณ์งานศพ2. เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ
สำนักพิมพ์ด็อคคิวเอ็กซ์เปิรท์ คอร์ปอเรชั่น
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพงศาวดารเมืองเชียงตุง หนังสือแจกเป็นบัตรพลีงานพระราชทานเพลิงศพ เจ้าแม่ทิพวรรณ ณ เชียงตุง ณ วัดสวนดอก วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2533
เลขเรียกอส.
ผู้แต่งทวี สว่างปัญญางกูร
หัวเรื่อง1. อนุสรณ์งานศพ2. เจ้าแม่ทิพวรรณ ณ เชียงตุง
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอนุสรณ์งานเสด็จพระราชทานเพลิงศพ ท่านผู้หญิง เนื่องสนิท สิทธิสุนทร ม.ป.ช. , ม.ว.ม. , ท.จ.ว. ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์ วัดเทพศิริทราวาส กรุงเทพมหานคร วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2544
เลขเรียกอส.
ผู้แต่งครอบครัว สิทธิสุนทร
หัวเรื่อง1. อนุสรณ์งานศพ2. ท่านผู้หญิง เนื่องสนิท สิทธิสุนทร
สำนักพิมพ์สามเจริญพาณิชย์ (กรุงเทพ)
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นายประชุม ปาณีนิจ ต.ม.,ต.ช. ณ เมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม กรุงเทพมหานคร วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2545 เวลา 16.30 น.
เลขเรียกอส
ผู้แต่งธมฺมวฑฺโฒ ภิกฺขฺ
หัวเรื่อง1. อนุสรณ์งานศพ2. นยประชุม ปาณีนิจ
สำนักพิมพ์เซเว่น พริ้นติ้ง กรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอนุสรณ์งานฌาปนกิจศพ นายลพ สนธิรัตน ณ เมรุวัดตรีทศเทพวรวิหาร วันที่อาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2542
เลขเรียกอส.
ผู้แต่งกมล สนธิรัตน
หัวเรื่อง1. อนุสรณ์งานศพ2. นยลพ สนธิรัตน์
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์ประดิพัทธ์
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ นางช้อย นิลวาศ ณ เมรุวัดบางปรระทุมนอก แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร วันอาทิตย์ 21 พฤศติกายน พุทธศักราช 2547
เลขเรียกอส.
ผู้แต่งครอบครัวนิวาศ
หัวเรื่อง1. อนุสรณ์งานศพ2. นางช้อย นิลวาศ
สำนักพิมพ์พิฆเณศ พริ้นติ้ง เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นางเปี่ยม กาญจนโหติ เป็นกรณีพิเศษ ณ เมรุวัดเจ้าจอม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2545 เวลา 17.30 น.
เลขเรียกอส.
ผู้แต่งอบ กาญจนโหติ
หัวเรื่อง1. อนุสรณ์งานศพ2. นางเปี่ยม กาญจนโหติ
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอนุสรณ์งานฌาปนกิจศพ นางเพียร หาญณรงค์ ณ ฌาปนสถานกองทัพบก วัดโสมนัสวิหาร วันพุธที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2512
เลขเรียกอส.
ผู้แต่งวรรณ หาญณรงค์
หัวเรื่อง1. อนุสรณ์งานศพ2. นางเพียร หาญณรงค์
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์สถานสงเคราะห์หญิงปากเกร็ด
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง'คนพิเศษ'
เลขเรียกอส.
ผู้แต่งเชื้อพรหม มหาผล
หัวเรื่อง1. อนุสรณ์งานศพ2. นางมณีพัณณ มหาผล
สำนักพิมพ์ฤทธิศรีการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแม่ พระในบ้าน
เลขเรียกอส.
ผู้แต่งพุทธทาสภิกขุ
หัวเรื่อง1. อนุสรณ์งานศพ2. นางยุวดี อินทรประสิทธิ์
สำนักพิมพ์ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ นางเย็นใจ รัตนวานิช เป็นกรณีพิเศษ
เลขเรียกอส.
ผู้แต่งครอบครัว รัตนวานิช
หัวเรื่อง1. อนุสรณ์งานศพ2. นางเย็นใจ รัตนวานิช
สำนักพิมพ์ครอบครัว รัตนวานิช
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นางสงวนสุข ฉันทวงศ์ ณ เมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม กรุงเทพมหานคร วันพุธที่ 31 มกราคม 2539 เวลา 17.00 น.
เลขเรียกอส.
ผู้แต่งสาริณี ฉันทวงศ์
หัวเรื่อง1. อนุสรณ์งานศพ2. นางสงวนสุข ฉันทวงศ์
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์สามเจริญพาณิชย์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอนุสรณ์ นางสุพลประสิทธิ์ (สง่า กุณฑลบุตร)
เลขเรียกอส.
ผู้แต่งครอบครัว กุณฑลบุตร
หัวเรื่อง1. อนุสรณ์งานศพ2. นางสุพลประสิทธิ์
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์เจริญกิจ
ปีที่พิมพ์2527
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายกระจ่าง รักษ์บำรุง
เลขเรียกอส.
ผู้แต่งอุทัย รักษ์บำรุง
หัวเรื่อง1. อนุสรณ์งานศพ2. นายกระจ่าง รักษ์บำรุง
สำนักพิมพ์อุดมศึกษา
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องอนุสรณ์งานพระราชเพลิงศพ นายคณศร์ พุกกะณะสุต ณ เมรุวัดชลประทานรังสฤษฎ์ วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2542
เลขเรียกอส.
ผู้แต่งนิพัทธ พุกกะณะสุต
หัวเรื่อง1. อนุสรณ์งานศพ2. นายคณิศร์ พุกกะณะสุต
สำนักพิมพ์คอมฟอร์ม
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องณ ทะเลสาบลูเซิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 11 ตุลาคม 2535 นายดนัทธ์ พรกุล
เลขเรียกอส.
ผู้แต่งครอบครัว พรกุล
หัวเรื่อง1. อนุสรณ์งานศพ2. นายดนัทธ์ พรกุล
สำนักพิมพ์คอนเซ็พท์ ไลน์
ปีที่พิมพ์2535
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นายเทียบ วิชิตะกุล บ.ม. ณ เมรุวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วันที่อาทิตย์ที่ 24 สิงหารคม 2540
เลขเรียกอส.
ผู้แต่งฐิติ บุรกรรมโกวิท
หัวเรื่อง1. อนุสรณ์งานศพ2. นายเทียบ วิชิตะกุล
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์อักษรสาสน์
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องอนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นายประสงค์ สังข์มงคล ณ เมรุวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2536
เลขเรียกอส.
ผู้แต่งครอบครัว สังข์มงคล
หัวเรื่อง1. อนุสรณ์งานศพ2. นายประสงค์ สังข์มงคล
สำนักพิมพ์หอรัตนชัยการพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นายประสิทธิ์ รัตนเสถียร ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันจันทร์ที่ 19 ธันวามคม พ.ศ 2537
เลขเรียกอส.
ผู้แต่งครอบครัว รัตนเสถียร
หัวเรื่อง1. อนุสรณ์งานศพ2. นายประสิทธิ์ รัตนเสถียร
สำนักพิมพ์บพิธการพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายพิมล บุนนาค เป็นกรณีพิเศษ ณ เมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม กรุงเทพมหานคร วันอังคารที่ 15 กรกฎาคม 2540
เลขเรียกอส.
ผู้แต่งครอบครัวบุนนาค
หัวเรื่อง1. อนุสรณ์งานศพ2. นายพิมล บุนนาค
สำนักพิมพ์หอรัตนชัยการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายมนต์ สารนุสิต ท.ช. ณ เมรุวัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2535
เลขเรียกอส.
ผู้แต่งประภาดา สารนุสิต
หัวเรื่อง1. อนุสรณ์งานศพ2. นายมนต์ สารนุสิต
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์ประดิพัทธ์
ปีที่พิมพ์2535
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นายมาศ สืบวิเศษ ณ เมรุวัดธรรมบูชา ถนนตลาดใหม่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี วันที่อาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2540
เลขเรียกอส.
ผู้แต่งคณะเจ้าภาพ
หัวเรื่อง1. อนุสรณ์งานศพ2. นายมาศ สืบวิเศษ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์อักษรสาสน์
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพนายวินัย ชลาภิรมย์ ต.ช., ท.ม.
เลขเรียกอส.
ผู้แต่งครอบครัว ชลาภิรมย์
หัวเรื่อง1. อนุสรณ์งานศพ2. นายวินัย ชลาภิรมย์
สำนักพิมพ์บพิธการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2537
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายสมหมาย ฮุนตระกูล ป.จ. , ม.ป.ช. , ม.ว.ม . ณ เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร วันเสาร์ที่ 25 ธันวามคม 2536
เลขเรียกอส.
ผู้แต่งวิจิตร สุพินิจ
หัวเรื่อง1. อนุสรณ์งานศพ2. นายสมหมาย ฮุนตระกูล
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ ชวนพิมพ์
ปีที่พิมพ์2536
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องนายสมหมาย ฮุนตระกูล ป.จ. , ม.ป.ช. , ม.ว.ม.
เลขเรียกอส.
ผู้แต่งสมศรี ฮุนตระกูล
หัวเรื่อง1. อนุสรณ์งานศพ2. นายสมหมาย ฮุนตระกูล
สำนักพิมพ์Papyrus
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ นายสุธรรม วรรณแสง
เลขเรียกอส.
ผู้แต่งครอบครัว วรรณแสง
หัวเรื่อง1. อนุสรณ์งานศพ2. นายสุธรรม วรรณแสง
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์เดือนตุลา
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นายสุพจน์ รุ่งเรีองวงษ์ เป็นกรณีพิเศษ ณ เมรุวัดโสมนัสวิหาร กรุงเทพมหานคร วันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน พุทธศักราช 2540 พุทธศักราช 2540
เลขเรียกอส.
ผู้แต่งครอบครัว รุ่งเรืองวงษ์
หัวเรื่อง1. อนุสรณ์งานศพ2. นายสุพจน์ รุ่งเรืองวงษ์
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอนุสรณ์พิธีพระราชทานเพลิงศพ นายแสงชัย สุนทรวัฒน์ ผู้อำนวยการองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.) วันอังคารที่ 23 เมษายน 2539 ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน กทม.
เลขเรียกอส.
ผู้แต่งคณะทำงานจัดทำหนังสือ
หัวเรื่อง1. อนุสรณ์งานศพ2. นายแสงชัย สุนทรวัฒน์
สำนักพิมพ์ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินสำหรับวิสาหกิจ ขนาดกลาง ขนาดย่อม และประชาชน (ศงป.)
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นายอรุณ ทัพพะรังสี ป.ช. , ป.ม. , ท.จ. ณ เมรุวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2539
เลขเรียกอส.
ผู้แต่งครอบครัว ทัพพะรังสี
หัวเรื่อง1. อนุสรณ์งานศพ2. นายอรุณ ทัพพะรังสี
สำนักพิมพ์หอรัตนชัยการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องลูกผู้ชายชื่อ...ประมวล สภาวสุ
เลขเรียกอส.
ผู้แต่งครอบครัว สภาวสุ
หัวเรื่อง1. อนุสรณ์งานศพ2. ประมวล สภาวสุ
สำนักพิมพ์ครอบครัว สภาวสุ
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอนุสรณ์งานพระราชทารเพลิงศพ พระครูอนุกูลวรกิจ (พล กมโล) อดีตเจ้าอาวาสวัดเนินพระ จังหวัดระยอง 19 ธันวาคม 2542
เลขเรียกอส.
ผู้แต่ง"อดุลย์สาระ" มหาอุดย์ จนฺทสาโร
หัวเรื่อง1. อนุสรณ์งานศพ2. พระครูอนุกูลวรกิจ (พล กมโล)
สำนักพิมพ์แม่แดงการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอนุสรณ์งานพระราชทารเพลิงศพ พล.อ.วิทูร หงสเวส ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม พุทธศักราช 2536
เลขเรียกอส.
ผู้แต่งครอบครัว หงสเวส
หัวเรื่อง1. อนุสรณ์งานศพ2. พล.อ.วิฑูร หงสเวส
สำนักพิมพ์หจก. รุ่งเรืองสาส์นการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2536
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพพลโท หลวงบูรณสงคราม (จอน บูรณสงคราม) ป.ม. ท.ช.
เลขเรียกอส.
ผู้แต่งครอบครัว บูรณสงคราม
หัวเรื่อง1. อนุสรณ์งานศพ2. พลโท หลวงบูรณ สงคราม
สำนักพิมพ์กรุงสยามการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2537
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอาจาริยบูชา หนังสือรวมบทควมทางวิชาการเพื่อเป็นอนุสรณ์ ศาสตราจารย์ไพโรจน์ ชัยนาม
เลขเรียกอส.
ผู้แต่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หัวเรื่อง1. อนุสรณ์งานศพ2. ไพโรจน์ ชัยนาม
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง
เลขเรียกอส.
ผู้แต่งครอบครัว บุญยัง
หัวเรื่อง1. อนุสรณ์งานศพ2. แม่ฉันทนา บุญยัง
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7
เลขเรียกอส.
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่อง1. อนุสรณ์งานศพ2. รำไพพรรณี, สมเด็จพระนางเจ้า
สำนักพิมพ์อิคารัส
ปีที่พิมพ์2528
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์ ดร. ไวกูณฐ์ ชลิตพันธุ์ ม.ป.ช., ม.ว.ม.
เลขเรียกอส.
ผู้แต่งครอบครัว ชลิตพันธุ์
หัวเรื่อง1. อนุสรณ์งานศพ2. ไวกูณฐ์ ชลิตพันธุ์
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2536
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องอนุสรณ์โดยเสด็จพระราชกุศลออกเมรุศพ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ทิม อุฑาฒิมมหาเถร ป.ธ. 5)
เลขเรียกอส.
ผู้แต่งบุญสม บุตรหงษ์
หัวเรื่อง1. อนุสรณ์งานศพ2. สมเด็จพระมหาวีรวงศ์
สำนักพิมพ์บุญสมและมาโนช ทนายความ
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอนุสรณ์งานพระราชทารเพลิงศพ คุณสุกรี วรีวรรณ ณ เมรุวัดธาตุทอง วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2540
เลขเรียกอส.
ผู้แต่งครอบครัว วีรวรรณ
หัวเรื่อง1. อนุสรณ์งานศพ2. สุกรี วีรวรรณ
สำนักพิมพ์แม่แดงการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ หลวงสิทธิ์ดุริตภาษ (สิทธฺ์ วรมิศร์) ป.ช. , ป.ม. ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2538
เลขเรียกอส.
ผู้แต่งจงกลณี วรมิศร์
หัวเรื่อง1. อนุสรณ์งานศพ2. หลวงสิทธิ์ดุริตภาษ (สิทธิ์ วรมิศร์)
สำนักพิมพ์หอรัตนชัยการพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องอนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ อาจารย์สุทธิ เพ็งปาน ป.ช., ป.ม.
เลขเรียกอส.
ผู้แต่งครอบครัว เพ็งปาน
หัวเรื่อง1. อนุสรณ์งานศพ2. อาจารย์สุทธิ เพ็งปาน
สำนักพิมพ์บพิธการพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ฯพณฯ สมหมาย ฮุนตระกูล ป.จ , ม.ป.ช. , ม.ว.ม. ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์ วัดเทพศิริทราวาส กรุงเทพมหานคร วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2536
เลขเรียกอส.
ผู้แต่งบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
หัวเรื่อง1. อนุสรณ์งานศพ2. ฯพณฯ สมหมาย ฮันตระกูล
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นาง อังคณา วิชิตะกุล
เลขเรียกอส.
ผู้แต่งครอบครัว วิชิตะกุล
หัวเรื่อง1. อังคณา วิชิตะกุล - - อนุสรณ์งานศพ2. อนุสรณ์งานศพ
สำนักพิมพ์สตาร์บูม อินเตอร์พริ้นต์
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม