กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา อาคารชุด -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกฎหมายจัดสรรที่ดินและอาคารชุดที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์
เลขเรียก343.025
ผู้แต่งวิเชษฎ์ สุวิสิทฐ์
ขวัญชัย โรจนกนันท์
หัวเรื่อง1. กฎหมายที่ดิ2. อาคารชุด -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคั,3. อสังหาริมทรัพย์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคั
สำนักพิมพ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม