กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา อุตสาหกรรมการก่อสร้าง - - นโยบายของรัฐ - - ไทย. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการเพิ่มบทบาทให้เอกชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างและบำรุงรักษา
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ
หัวเรื่อง1. การจ้างดำเนินการแทน - - ไทย2. อุตสาหกรรมการก่อสร้าง - - นโยบายของรัฐ - - ไทย
สำนักพิมพ์ดุสิตกราฟฟิค
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม