กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา เครื่องหมายการค้า - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องตำรากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
เลขเรียก346.0482
ผู้แต่งเนติบัณฑิตยสภา
หัวเรื่อง1. กฎหมายลิขสิทธิ์2. กฎหมายสิทธิบัตร,3. เครื่องหมายการค้า - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ,4. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
สำนักพิมพ์เนติบัณฑิตยสภา
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 4 เล่ม