กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา เคหะ - ไทย - ภูเก็ต - สถิติ. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2543 : จังหวัดภูเก็ต
เลขเรียก304.6
ผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. สำนักงานสถิติจังหวัดภุเก็ต2. ประชากร - สถิติ,3. เคหะ - ไทย - ภูเก็ต - สถิติ
สำนักพิมพ์กองคลังข้อมูล และสนเทศสถิติ
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม