กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ปฏิบัติการ พบจำนวนทั้งสิ้น 34 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการขออนุญาตดำเนินการเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ นว.558 ตำบลหัวหวาย อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ รายนางเล็ก โฉมชัย
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งขวัญชัย ทัพน้อย
หัวเรื่อง1. การเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุ - - นครสวรรค2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ปฏิบัติกา
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ พร.3 อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งศิริณี เจริญกิจ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 6 ว2. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา,3. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ปฏิบัติกา,4. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 1 สำนักบริหารที่
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขที่ ลบ.616 (บางส่วน) ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งวัลลภ ธีรธรรมธาดา
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 6 ว2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ปฏิบัติกา,3. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 2 สำนักบริหารที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 2 สำนักบริหารที่ราชพัสดุ 1
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บข้อมูลหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุ สำหรับการควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม การอนุญาตให้ส่วนราชการใช้ที่ราชพัสดุในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งสิริวลี สังขวิเชียร
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ปฏิบัติกา,3. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค
สำนักพิมพ์ธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดให้เช่าที่ดินราชพัสดุ ตามโครงการ {34}รัฐเอื้อราษฎร์{34} กิจกรรมการรับรองสิทธิ์ในที่ดิน โดยจัดให้ผู้ถือครองเช่าที่ราชพัสดุที่ถือครองอยู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งราชันย์ สุวรรณรินทร์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. ส่วนจัดการที่ราชพัสด,3. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธาน,4. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ปฏิบัติกา
สำนักพิมพ์ธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดให้ผู้บุกรุกเช่าที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ยล.431 ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งวิทยากร จันทร์ศรีบุตร
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะล,3. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ปฏิบัติกา
สำนักพิมพ์ธนารักษ์พื้นที่ยะลา
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการปรับปรุงระบบงานจัดประโยชน์และสัญญาเช่าเพื่อให้สามารถสืบค้น (Search) ผู้เช่าที่เป็นบุคคลจากการใช้เลขประจำตัวประชาชน (Identification Number) เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบลูกหนี้ ตามประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งสมยศ จรรยา
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ปฏิบัติกา,3. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 3 สำนักบริหารที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์ที่ราชพัสดุ กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเร่งรัดจัดเก็บค่าเช่าที่ราชพัสดุที่ค้างชำระค่าเช่าในเขตกรุงเทพมหานคร และ แนวทางการพัฒนาระบบงานจัดประโยชน์และสัญญาเช่าในการสืบค้นข้อมูลผู้เช่าที่ราชพัสดุจากหมายเลขประจำตัวประชาชน เพื่อรองรับการเชื่อมโยงฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งวนิดา โคนกระโทก
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ปฏิบัติกา,3. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูม
สำนักพิมพ์บริหารที่ราชพัสดุ กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการนำสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุในโครงการบ้านธนารักษ์ไปผูกพันเงินกู้กับสถาบันการเงินหรือแหล่งเงินทุนอื่นๆ
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งศิริพรรณ รอดเผือก
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ปฏิบัติกา,3. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็
สำนักพิมพ์ธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ด
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวทางการปฎิบัติการจัดให้ราษฎรผู้บุกรุกที่ดินราชพัสดุในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในภาวะสถานการณ์การเกิดความไม่สงบ
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งวิทยากร จันทร์ศรีบุตร
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ปฏิบัติกา,3. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะล
สำนักพิมพ์ธนารักษ์พื้นที่ยะลา
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการต่ออายุสัญญาเช่าที่ราชพัสดุให้กับราษฎรผู้ยากจนที่ไม่มีที่ดินทำกิน ที่ได้รับการจัดสรรที่ราชพัสดุ
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งวไลพรรณ สังครุธ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ปฏิบัติกา,3. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธาน
สำนักพิมพ์ธนารักษ์พื้นที่สุราษฎธานี
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ดินราชพัสดุจังหวัดเชียงใหม่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งและมีฐานะยากจนตามมาตรการของกรมธนารักษ์
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งสุวรรณ เขื่อนแก้ว
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ปฏิบัติกา,3. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธานรักษ์พื้นที่เชียงใหม
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการแก้ไขปรับปรุงและจัดหมวดหมู่ข้อมูลทะเบียนที่ราชพัสดุให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของงบประมาณในแต่ละปี เพื่อเป็นข้อมูลรับการตรวจของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมบัญชีกลาง
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งวาสนา มั่งคั่ง
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ปฏิบัติกา,3. ส่วนทะเบียนและหลักฐานที่ราชพัสดุ 2 สำนักบริหารจัดการฐานข้อมูลที่ราชพัสด
สำนักพิมพ์บริหารที่ราชพัสดุ กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเร่งรัดจัดเก็บค่าเช่าที่ราชพัสดุค้างชำระในเขตกรุงเทพมหานคร
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งสุภานี สุวรรณรัตน์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ปฏิบัติกา,3. ส่วนรายได้ สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานค
สำนักพิมพ์สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงที่ตั้งโรงภาษีร้อยชักสาม ถนนเจริญกรุง 36 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งเสาวณีย์ ตั้งจิตต์วัฒนา
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. ส่วนงานวิจัยการตลาดและพัฒนาธุรกิจ สำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสด,3. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ปฏิบัติกา
สำนักพิมพ์สำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำคู่มือแนวทางปฎิบัติในการเช่าที่ราชพัสดุ เพื่อการจัดหาประโยชน์ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งภูนภ ศิรินภาพันธ์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ ,3. กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภา,4. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ปฏิบัติกา
สำนักพิมพ์กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบข้อมูลผู้เช่าและข้อมูลประกอบการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านที่ราชพัสดุ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการแก่ผู้รับบริการของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ต้นแบบ (Smart office)
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งสุวรรณ เขื่อนแก้ว
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม,3. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ปฏิบัติกา
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการขอใช้ที่ดินราชพัสดุแปลงเขตประกาศหวงห้ามที่ดินฯ พ.ศ.2479 (บางส่วน) ตำบลพยุหะ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เนื้อที่ประมาณ 18-1-92 ไร่ รายองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ เพื่อเป็นที่ตั้งทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์, อาคารศูน
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งสิริวลี สังขวิเชียร
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค,3. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ปฏิบัติกา
สำนักพิมพ์ธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวทางการเร่งรัดจัดเก็บค่าเช่าที่ราชพัสดุที่ค้างชำระ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บค่าเช่าที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขที่สฎ.23 (ปากน้ำท่ากระจาย) ตำบลท่าชนะ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งวไลพรรณ สังครุธ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธาน,3. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ปฏิบัติกา
สำนักพิมพ์ธนากรักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินราชพัสดุในเขตอำเภอกุมภวาปี โดยการจัดให้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัย เพื่อประกอบการเกษตรและเพื่อประโยชน์อย่างอื่น (อยู่อาศํยและประกอบการค้า) ตามโครงการ {34}รัฐเอื้อราษฎร์{34}
เลขเรียกPO001 PO001
ผู้แต่งประภากร บุตรพันธ์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธาน,3. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ปฏิบัติกา
สำนักพิมพ์ธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการสำรวจข้อมูลเพื่อปรับราคาประเมินที่ดินรายแปลงในพื้นที่ อำเภอคลองหลวง และอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งวรรญรดา พุ่มกาหลง
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. ส่วนบริหารแผนกลยุทธ์ สำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสด,3. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ปฏิบัติกา
สำนักพิมพ์สำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำสูตรสำเร็จสำหรับการคำนวณค่าเช่าค้างชำระให้ถูกต้องและสะดวกรวดเร็ว
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งเกรียงเกณฑ์ กรณ์เกษม
หัวเรื่อง1. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ปฏิบัติกา
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบอกเลิกสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ รายนางสาวสายฝน ชูวงค์ และขออนุมัติจัดให้เช่าที่ดินราชพัสดุแทน รายนางชมภู ชูวงค์ ในคราวเดียวกัน
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งภัทราพร มีบัวทอง
หัวเรื่อง1. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ปฏิบัติกา
สำนักพิมพ์ธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการปรับปรุงกระบวนงานการขออนุญาตปลูกสร้าง ซ่อมแซม หรือต่อเติมบ้านพักอาศัยในที่ราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัย (กรณีไม่ยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง)
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งกมลชัย งามมีศรี
หัวเรื่อง1. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ปฏิบัติกา
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าที่ดินราชพัสดุ ราย นางสาวสุดใจ บุตรอากาศ การเช่าที่ดินราชพัสดุเดิมเช่าเพื่อประกอบการเกษตรเป็นการเช่าเพื่ออยู่อาศัย โดยผู้เช่าได้มีการก่อสร้างสิ่งปลูกสสร้างเพื่ออยู่อาศัย โดยมิได้รับอนุญาตจากทางราชการ
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งจันทร์จิรา แหนคำ
หัวเรื่อง1. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ปฏิบัติกา
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการศึกษารวบรวมปัญหากรณีพิพาทและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบในการบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งประภาส ศิริภาพ
หัวเรื่อง1. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ปฏิบัติกา
สำนักพิมพ์กองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเปิดประมูลจัดให้เช่าอาคารราชพัสดุ ค.ส.ล. 4 ชั้น จำนวน 3 คูหา
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งกุลวรางค์ เรืองแก้ว
หัวเรื่อง1. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ปฏิบัติกา
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการรักษามาตรฐาน และการยกย่องผู้เช่าที่ปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งภัทราพร มีบัวทอง
หัวเรื่อง1. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ปฏิบัติกา
สำนักพิมพ์ธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำฐานข้อมูลผู้เช่าที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ รย.448 (แปลงเกาะเสม็ด) ในเขตและนอกเขตอุทยานแห่งชาติฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งเกรียงเกณฑ์ กรณ์เกษม
หัวเรื่อง1. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ปฏิบัติกา
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการดำเนินคดีเกี่ยวกับการขุดดินในที่ราชพัสดุ (ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซายน์ไฟน์)
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งกมลชัย งามมีศรี
หัวเรื่อง1. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ปฏิบัติกา
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑ์ และการกำหนดหลักการในการขอใช้ที่ราชพัสดุ
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งจันทร์จิรา แหนคำ
หัวเรื่อง1. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ปฏิบัติกา
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวคิดการจัดทำ Application TRD to U เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลการเช่าที่ราชพัสดุ
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งพรธรัตน์ ฉัตราวัชระนิธิ
หัวเรื่อง1. ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลการเช่าที่ราชพัสดุ - - Application TR2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ปฏิบัติกา
สำนักพิมพ์ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาที่ราชพัสดุเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบดั้งเดิม
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งขวัญชัย ทัพน้อย
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ - - เพื่อการท่องเที่ย2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ปฏิบัติกา
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการดำเนินการให้ได้มาซึ่งที่ดินราชพัสดุเพื่อนำมาสนับสนุนโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งพรธรัตน์ ฉัตราวัชระนิธิ
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ - - สระแก้ว2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ปฏิบัติกา
สำนักพิมพ์ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม