กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติการ พบจำนวนทั้งสิ้น 33 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการสนับสนุนที่ราชพัสดุเพื่อจัดทำโครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งศุภลักษณ์ ศักดิ์เศรษฐ์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 6 ว2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 5 ว,3. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติกา,4. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 1 สำนักบริหารที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์บริหารที่ราชพัสดุ กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการแลกเปลี่ยนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ พย.496 ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา กับที่ดินของนายสิงห์ ใจวังโลก -1
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งศิริมา ธรรมโชโต
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 6 ว2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 5 ว,3. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติกา,4. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 1 สำนักบริหารที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ขก.92 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งศิริมา ธรรมโชโต
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 6 ว2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 5 ว,3. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติกา,4. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 1 สำนักบริหารที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแบบประเมินบุคคล : เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 6 ว. ของ นางสาวศิริณี เจริญกิจ
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งศิริณี เจริญกิจ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 6 ว2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 5 ว,3. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติกา,4. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 1 สำนักบริหารที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการตรวจสอบผู้เช่าที่ราชพัสดุที่ถึงแก่กรรม และการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม จังหวัดสมุทรปราการ
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งอภิรักษ์ ขุนพิลึก
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติกา,3. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทปรากา
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการดำเนินการมาตรฐานการเชิงรุกสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ใช้ที่ราชพัสดุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบดิจิทัล
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งต้องชนะ อุมาภิรมย์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติกา,3. ส่วนจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ 1 กองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสด
สำนักพิมพ์กองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวทางการบริหารจัดการที่ดินราชพัสดุที่ได้รับบริจาคเพื่อใช้ประโยชน์ราชการ
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งพรทิพย์ รอดเรือง
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติกา,3. ส่วนจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ 1 กองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสด
สำนักพิมพ์กองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการต่อสู้โต้แย้งกรรมสิทธิ์ในที่ราชพัสดุ กรณีขอคืนที่ดินโอยอ้างว่าทางราชการไม่ได้ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของผู้ยกให้ผ่านกระบวนการทางศาลปกครอง
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งต้องชนะ อุมาภิรมย์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติกา,3. ส่วนจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ 1 กองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสด
สำนักพิมพ์กองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุกรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพิจารณาสถานะที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ สฎ.958 อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งพรทิพย์ รอดเรือง
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติกา,3. ส่วนจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ 1 กองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสด
สำนักพิมพ์กองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระบบงานพิสูจน์สิทธิฯ และให้บริการสอบถามผลการพิจารณาพิสูจน์สิทธิฯในที่ราชพัสดุ
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งณัชจิรัฏฐ์ ประมวญผล
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติกา,3. ส่วนจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์กองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการใช้โปรแกรม ArcGIS ทำแผนที่ประกอบการพิจารณาพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของราษฎรในเขตที่ดินของรัฐ แปลงพระราชกฤษฎีการฯ พ.ศ.2481 จังหวัดกาญจนบุรี ระวาง 4937 lll 6270 จำนวน 122 แปลง
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งณัชจิรัฏฐ์ ประมวญผล
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติกา,3. ส่วนจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์กองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวทางการพิจารณาเอกสารประกอบการประมูลพัฒนาที่ราชพัสดุ กรณีที่ถือเป็นสาระสำคัญและไม่เป็นสาระสำคัญ
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งเจริญขวัญ ติยะศิริ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติกา,3. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 2 กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภา
สำนักพิมพ์กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดให้ผู้บุกรุกเช่าที่ราชพัสดุบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยซับเหล็ก ตำบลนิคมสร้างตนเอง และตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งเจริญขวัญ ติยะศิริ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติกา,3. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 2 กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภา
สำนักพิมพ์กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการรุกล้ำคูคลองลาดพร้าวและคลองบางซื่อ จำนวน 12 ชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งสุริยาวุฒิ แสงหาญ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติกา,3. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 2 สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานค
สำนักพิมพ์สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาที่อยู่อาศัยริมคลองอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาผู้ได้รับสิทธิผู้ได้รับสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุตามโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนรุ่นใหม่พัฒนา เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งสุริยาวุฒิ แสงหาญ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติกา,3. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 2 สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานค
สำนักพิมพ์สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการโอนที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้ประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะในท้องที่ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้แก่นางบุญมี ดอนเมือง และนางสวาท ดอนกระสินธุ์
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งไชโย พลทม
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติกา,3. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดให้เช่าที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กส.584 (กรณีอัตราค่าเช่าแตกต่างกันในแปลงเดียวกัน) ตามคำสั่ง กรมธนารักษ์ที่ 683/2560 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งไชโย พลทม
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติกา,3. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดส่งใบแจ้งการชำระเงินด้วย QR CODE เพื่อชำระค่าเช่าผ่านช่องทางให้บริการของกรมธนารักษ์
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งประภัสสร พงษ์กษัตริย์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติกา,3. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเปิดประมูลสิทธิการเช่าอาคารโรงอาหารภายในศูนย์บ้านพักข้าราชการจังหวัดเชียงใหม่ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชม.40 (บางส่วน) ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ประมาณ 690 ตารางเมตร
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งประภัสสร พงษ์กษัตริย์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติกา,3. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุ (อาคารราชพัสดุเลขที่ 10) ซึ่งปลูกสร้างบนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ลบ.609 (บางส่วน) ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี แทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม รายนางสุจิตรา สิทธิธรรม
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งสุกานดา รุ่งนาค
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติกา,3. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของกรมธนารักษ์ผ่าน Application Line
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งสุกานดา รุ่งนาค
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติกา,3. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำเครือข่ายและข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้ที่ราชพัสดุ โดยใช้เครื่องมือ I Pad หรือ Smart Phone ผ่าน Line Application
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งชุติรัตน์ ชโลปถัมภ์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติกา,3. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุร
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าที่ดินราชพัสดุ รายนายโสภณ ฝาเฟี้ยม
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งชุติรัตน์ ชโลปถัมภ์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติกา,3. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุร
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพิจารณาผู้บริหารจัดการท่าเรือเชียงแสน แห่งที่ 1 จังหวัดเชียงราย
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งอภิรักษ์ ขุนพิลึก
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติกา,3. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปรากา
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรมธนารักษ์ ผ่านป้ายประชาสัมพันธ์ LED ในเขตอำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งปฎิพัทธ์ โกศลวุฒิ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติกา,3. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปรากา
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเปิดประมูลสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุเลขที่ 55/84 ปลูกสร้างบนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สป.1941 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่ออยู่อาศัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งปฎิพัทธ์ โกศลวุฒิ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติกา,3. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปรากา
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุ (นิคมโรคเรื้อนเนินสมบูรณ์) แปลงหมาเลขทะเบียนที่ ขก.252 (บางส่วน) ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งมนันยา ขันคำ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติกา,3. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธาน
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการปรับปรุงฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ราชพัสดุ
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งมนันยา ขันคำ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติกา,3. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธาน
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวัดผลการปฏิบัติงานโครงการตรวจสอบสภาพการใช้/การเช่าที่ราชพัสดุของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งจิราพัชร์ ศรีศักดิ์ธีรตา
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติกา,3. ส่วนมาตรฐานระบบงานที่ราชพัสดุ สำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสด
สำนักพิมพ์สำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวทางการใช้ราชพัสดุบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอำนวยการจัดระบบศูนย์ราชการ พ.ศ.2539
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งจิราพัชร์ ศรีศักดิ์ธีรตา
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติกา,3. ส่วนมาตรฐานระบบงานที่ราชพัสดุ สำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสด
สำนักพิมพ์สำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดให้เช่าที่ดินราชพัสดุนิคมโรคเรื้อนฝายแก้ว แปลงหมายเลขทะเบียนที่ นน.530 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เพื่ออยู่อาศัยและเพื่อประกอบการเกษตรตามโครงการรัฐเอื้อราษฎร์ จำนวน 35 ราย 57 แปลง
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งพิพัฒน์ รัตนวงศ์ไชย
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติกา,3. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่า
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรูปแบบการพัฒนาที่ราชพัสดุเพื่อรองรับผู้ประสบปัญหาโรคเรื้อนที่ต้องการยกฐานะนิคมที่ตนอยู่อาศัยห้เป็นชุมชนปกติ กรณีศึกษาการจัดให้เช่าที่ดินราชพัสดุนิคมโรคเรื้อนฝายแก้ว แปลงหมายเลขทะเบียนที่ นน.530 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งพิพัฒน์ รัตนวงศ์ไชย
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติกา,3. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่า
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบทบาทของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ในการดำเนินโครงการตรวจสอบการใช้การเช่าที่ราชพัสดุในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
เลขเรียกกศ 346.043
ผู้แต่งภาคภูมิ ศรีดารา
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ- - การตรวจสอ2. การตรวจสอบการให้เช่าที่ราชพัสด,3. ภาคภูมิ ศรีดารา, เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติกา,4. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม