Main Back

Search เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6ว. Resualt 8 Items

Titleการปฎิบัติงานในหน้าที่งานประสานราชการ
CallNumber
Authorสถาพร ศิวะบวร
Subject1. การปฏิบัติงาน2. สถาพร ศิวะบวร - - ผลงาน,3. การประเมินบุคคล,4. การประเมินบุคคล - - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6ว,5. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint2544
Result 1 items.
Titleแบบคำขอเพื่อประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 ว.
CallNumber
Authorสถาพร ศิวะบวร
Subject1. การประเมินบุคคล2. การประเมินบุคคล - - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6ว,3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 ว
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint2544
Result 1 items.
Titleการดำเนินการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ณ วันที่ 1 เมษายน 2549 และวันที่ 1 ตุลาคม 2549
CallNumber
Authorเทิดศักดิ์ ฤทธิชัย
Subject1. การประเมินบุคคล2. การประเมินบุคคล - - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6ว,3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6ว
Publishบริหารงานกลาง กรมธนารักษ์
YearOfPrint2551
Result 1 items.
Titleแนวทางพัฒนาระบบการบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ของกรมะนารักษ์
CallNumber
Authorเทิดศักดิ์ ฤทธิชัย
Subject1. การประเมินบุคคล2. การประเมินบุคคล - - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6ว,3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6ว
Publishบริหารงานกลาง กรมธนารักษ์
YearOfPrint2551
Result 1 items.
Titleงานช่วยอำนวยการผู้บริหารระดับสูง (ผลงานที่เป็นผลการดำเนินที่ผ่านมา)...เรื่องการพัฒนางานช่วยอำนวยการในฐานะเลขานุการนักบริหารระดับสูงให้มีประสิทธิภาพ
CallNumber
Authorอภิรักษ์ คำสกุล
Subject1. การประเมินบุคคล2. การประเมินบุคคล - - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6ว,3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6ว
Publishสำนักบริหารกลาง กรมธนารักษ์
YearOfPrint2551
Result 1 items.
Titleโครงการฝึกอบรมหลักสูตร{34}การป้องกันอัคคีภัย{34}
CallNumber
Authorจิราวรรณ สีหนนท์
Subject1. การประเมินบุคคล2. การประเมินบุคคล - - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6ว,3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Publishสำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์
YearOfPrint2546
Result 1 items.
Titleการรับจ้างทำเหรียญที่ระลึก
CallNumber
Authorจิราวรรณ สีหนนท์
Subject1. การประเมินบุคคล2. การประเมินบุคคล - - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6ว,3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Publishสำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์
YearOfPrint2546
Result 1 items.
Titleการปฏิบัติงานในหน้าที่งานช่วยอำนวยการ
CallNumber
Authorสถาพร ศิวะบวร
Subject1. สถาพร ศิวะบวร - - ผลงาน2. การประเมินบุคคล,3. การประเมินบุคคล - - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6ว,4. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint2544
Result 1 items.