กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6ว. พบจำนวนทั้งสิ้น 8 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการปฎิบัติงานในหน้าที่งานประสานราชการ
เลขเรียก
ผู้แต่งสถาพร ศิวะบวร
หัวเรื่อง1. การปฏิบัติงาน2. สถาพร ศิวะบวร - - ผลงาน,3. การประเมินบุคคล,4. การประเมินบุคคล - - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6ว,5. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแบบคำขอเพื่อประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 ว.
เลขเรียก
ผู้แต่งสถาพร ศิวะบวร
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. การประเมินบุคคล - - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6ว,3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 ว
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องงานช่วยอำนวยการผู้บริหารระดับสูง (ผลงานที่เป็นผลการดำเนินที่ผ่านมา)...เรื่องการพัฒนางานช่วยอำนวยการในฐานะเลขานุการนักบริหารระดับสูงให้มีประสิทธิภาพ
เลขเรียก
ผู้แต่งอภิรักษ์ คำสกุล
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. การประเมินบุคคล - - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6ว,3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6ว
สำนักพิมพ์สำนักบริหารกลาง กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการดำเนินการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ณ วันที่ 1 เมษายน 2549 และวันที่ 1 ตุลาคม 2549
เลขเรียก
ผู้แต่งเทิดศักดิ์ ฤทธิชัย
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. การประเมินบุคคล - - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6ว,3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6ว
สำนักพิมพ์บริหารงานกลาง กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวทางพัฒนาระบบการบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ของกรมะนารักษ์
เลขเรียก
ผู้แต่งเทิดศักดิ์ ฤทธิชัย
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. การประเมินบุคคล - - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6ว,3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6ว
สำนักพิมพ์บริหารงานกลาง กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการฝึกอบรมหลักสูตร{34}การป้องกันอัคคีภัย{34}
เลขเรียก
ผู้แต่งจิราวรรณ สีหนนท์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. การประเมินบุคคล - - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6ว,3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักพิมพ์สำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการรับจ้างทำเหรียญที่ระลึก
เลขเรียก
ผู้แต่งจิราวรรณ สีหนนท์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. การประเมินบุคคล - - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6ว,3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักพิมพ์สำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการปฏิบัติงานในหน้าที่งานช่วยอำนวยการ
เลขเรียก
ผู้แต่งสถาพร ศิวะบวร
หัวเรื่อง1. สถาพร ศิวะบวร - - ผลงาน2. การประเมินบุคคล,3. การประเมินบุคคล - - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6ว,4. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม