กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 9 ชช. พบจำนวนทั้งสิ้น 17 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินบุคคล ของ นายวิสิฐ กิตติพยุง ผู้ขอประเมิน ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน(งานธนารักษ์) (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 9 ชช.)
เลขเรียกPO003 PO003
ผู้แต่งวิสิฐ กิตติพยุง
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน (งานธนารักษ์2. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 9 ชช
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานสรุปผลการก่อสร้างศูนย์ราชการ กระทรวงการคลัง
เลขเรียกPO003
ผู้แต่งทองหล่อ ถัดทะพงษ์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน (งานธนารักษ์2. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 9 ชช
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดให้เช่าอาคารราชพัสดุ กรณีศึกษาโครงการพัฒนาด่านชายแดนช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี
เลขเรียกPO003
ผู้แต่งนิพนธ์ ดีจะมาลา
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน (งานธนารักษ์2. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 9 ชช
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการดำเนินการให้กองทัพบกส่งคืนอาคารพาณิชย์และที่ดินที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานบำรุงการทหาร มณฑลทหารบกที่ 13 จังหวัดลพบุรี
เลขเรียกPO003
ผู้แต่งณรงค์ ราบเรียบ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน (งานธนารักษ์2. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 9 ชช
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการปรับปรุงแบบรายงานการตรวจราชการ ศึกษากรณีเฉพาะกรมธนารักษ์
เลขเรียกPO003
ผู้แต่งเรือง บาดาล
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน (งานธนารักษ์2. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 9 ชช
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องสิทธิในการก่อสร้างอาคารใหม่ทดแทนอาคารราชพัสดุที่สิ้นสภาพศึกษาเฉพาะกรณีที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ขก. 84 ตำบลในเมือง อำเภอขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
เลขเรียกPO003
ผู้แต่งเวไนย สุทิน
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน (งานธนารักษ์2. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 9 ชช
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคุณสมบัติและผลงานทางวิชการเพื่อประเมินบุคคล ของ นายอนันต์ เอี่ยมโอภาส
เลขเรียกPO003
ผู้แต่งอนันต์ เอี่ยมโอภาส
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน (งานธนารักษ์2. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 9 ชช
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลและแบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงาน ของ ว่าที่ ร.ต.ทองหล่อ ถัดทะพงษ์ ขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน (งานธนารักษ์)
เลขเรียกPO003
ผู้แต่งทองหล่อ ถัดทะพงษ์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน (งานธนารักษ์2. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 9 ชช
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินบุคคล ของ นายดำรง พิชัยพลากร ผู้ขอรับการประเมิน ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน (งานธนารักษ์) (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 9 ชช.)
เลขเรียกPO003
ผู้แต่งดำรงกูล พิชัยพลากร
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน (งานธนารักษ์2. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 9 ชช
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารงานที่ราชพัสดุ : โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุ
เลขเรียกPO003
ผู้แต่งวรรโณ ธีรโกวิท
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน (งานธนารักษ์2. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 9 ชช
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาที่ราชพัสดุ (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 9 ชช.) ของ นายกำธร ทองเนตร
เลขเรียกPO003
ผู้แต่งกำธร ทองเนตร
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน (งานธนารักษ์2. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 9 ชช
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องคุณสมบัติและผลงานทางวิชการเพื่อประเมินบุคคล ของ นางสาวปราณี ชัยโรจน์ ผู้ขอรับการประเมินตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน (งานภัณฑารักษ์)
เลขเรียกPO003
ผู้แต่งปราณี ชัยโรจน์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน (งานภัณฑารักษ์2. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 9 ชช
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดสร้างเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฎิมากร
เลขเรียกPO003
ผู้แต่งปราณี ชัยโรจน์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน (งานภัณฑารักษ์2. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 9 ชช,3. สำนักบริหารเงินตร
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดตั้งศาลาธนารักษ์ส่วนภูมิภาค
เลขเรียกPO003
ผู้แต่งปราณี ชัยโรจน์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน (งานภัณฑารักษ์2. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 9 ชช,3. สำนักบริหารเงินตร
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบการตรวจราชการ ศึกษากรณีเฉพราะกรมธนารักษ์
เลขเรียกPO003
ผู้แต่งณรงค์ วัชรปราการ
หัวเรื่อง1. ผู้ขอประเมินตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน (งานธนารักษ์2. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 9 ชช
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแบบคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินบุคคล ของ นายสุรินทร์ หามนตรี
เลขเรียกPO003
ผู้แต่งสุรินทร์ หามนตรี
หัวเรื่อง1. ผู้ขอรับการประเมินตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านติดตามและประเมินผลการใช้ที่ราชพัสดุ (งานธนารักษ์2. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 9 ชช,3. แบบคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ - - นายสุรินทร์ หามนตร
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์การใช้ที่ราชพัสดุให้สมประโยชน์ ศึกษาเฉพาะกรณีที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ขก. 203 ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
เลขเรียกPO003
ผู้แต่งเวไนย สุทิน
หัวเรื่อง1. ผู้ขอรับการประเมินตำแหน่งเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน (งานธนารักษ์2. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 9 ชช
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม