กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา เตชวิทย์ ทุ้ยแป- -ผลงาน. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องรายงานผลการปฎิบัติราชการตามรับรองการปฎิบัติราชการกรมธนารักษ์และคำรับรองการ)ปฎิบัติราชการของสำนัก/กอง/กลุ่ม/กลุ่มงาน
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งเตชวิทย์ ทุ้ยแป
หัวเรื่อง1. การปฏิบัติราชการ2. เตชวิทย์ ทุ้ยแป- -ผลงาน
สำนักพิมพ์กองแผนงาน กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบการกำกับ ติดตาม ประเมินผลและวัดผลการปฎิบัติงานของกรมธนารักษ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งเตชวิทย์ ทุ้ยแป
หัวเรื่อง1. การพัฒนาระบบการกำกับ2. เตชวิทย์ ทุ้ยแป- -ผลงาน
สำนักพิมพ์กองแผนงาน กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม