กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา เทคโนโลยีสารสนเทศ - - ไทย. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานด้านที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์ กรณีศึกษาระบบงานทะเบียนที่ราชพัสดุ
เลขเรียก
ผู้แต่งขนิษฐา ชินะกุลวัฒนา , พิทักษ์ ดิเรกสุนทร
หัวเรื่อง1. กรมธนารักษ์ - - เทคโนโลยีสารสนเทศ2. เทคโนโลยีสารสนเทศ - - ไทย,3. ที่ราชพัสดุ - - การบริหาร - - เทคโนโลยีสารสนเทศ,4. ภาคนิพนธ์
สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับสมบูรณ์)
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งที ไอ เอส คอนซัลแตนส์
หัวเรื่อง1. เทคโนโลยีสารสนเทศ - - ไทย
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 2 เล่ม