กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา เทคโนโลยีสารสนเทศ. พบจำนวนทั้งสิ้น 12 รายชื่อ

ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2556 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขเรียก354.750
ผู้แต่งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หัวเรื่อง1. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร -- การบริหาร2. เทคโนโลยีสารสนเทศ,3. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - - รายงานประจำปี
สำนักพิมพ์วงศ์สว่างการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2554 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขเรียก354.750
ผู้แต่งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หัวเรื่อง1. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร -- การบริหาร2. เทคโนโลยีสารสนเทศ,3. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - - รายงานประจำปี
สำนักพิมพ์วงศ์สว่างการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระบบการควบคุมภายในของกรมธนารักษ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. กรมธนารักษ์ - - เทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานด้านที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์ กรณีศึกษาระบบงานทะเบียนที่ราชพัสดุ
เลขเรียก
ผู้แต่งขนิษฐา ชินะกุลวัฒนา , พิทักษ์ ดิเรกสุนทร
หัวเรื่อง1. กรมธนารักษ์ - - เทคโนโลยีสารสนเทศ2. เทคโนโลยีสารสนเทศ - - ไทย,3. ที่ราชพัสดุ - - การบริหาร - - เทคโนโลยีสารสนเทศ,4. ภาคนิพนธ์
สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวิสัยทัศน์ไอที 2
เลขเรียก658.00952
ผู้แต่งวัง,ชาร์ล,บี
พรศักดิ์ อุรัจฉัทชัยรัตน์,ผู้แปล
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ2. เทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักพิมพ์แมคกรอ-ฮิล
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการ การศึกษาสถานภาพการวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ : A study of the State of the art and the direction of infounation technology research
เลขเรียก
ผู้แต่งอัศนีย์ ก่อตระกูล
หัวเรื่อง1. เทคโนโลยีสารสนเทศ2. technology,3. information,4. วิทยานิพนธ์
สำนักพิมพ์อาร์ตแนด์พาร์ท อัพเดท
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรื่อง การกำกับดูแลโครงการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมธนารักษ์
เลขเรียก631
ผู้แต่งพัชรินทร์ ทิพยพลาติกุล
หัวเรื่อง1. เทคโนโลยีสารสนเทศ2. การจัดทำแผนแม่บท
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมธนารักษ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งศูนย์สารสนเทศ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. เทคโนโลยีสารสนเทศ2. การจัดทำแผนแม่บท
สำนักพิมพ์ศูนย์สารสนเทศ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขเรียก004
ผู้แต่งพนิดา พานิชกุล
หัวเรื่อง1. เทคโนโลยีสารสนเทศ2. คอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (ฉบับปรับปรุง)
เลขเรียก658.403
ผู้แต่งชุมพล ศฤงคารศิริ
หัวเรื่อง1. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ2. เทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักพิมพ์หจก. ป. สัมพันธ์พาณิชย์
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวคิดระบบในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
เลขเรียก338.102
ผู้แต่งอุดม ทุมโฆสิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์
หัวเรื่อง1. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ2. เทคโนโลยีสารสนเทศ,3. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ,4. การจัดการฐานข้อมูล
สำนักพิมพ์เสมาธรรม
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขเรียก004
ผู้แต่งโอภาส เอี่ยมสิริวงศ์
หัวเรื่อง1. วิทยาการคอมพิวเตอร์2. เทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม