กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา เพลงพระราชนิพนธ์. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการ, เผยแพร่โน้ตเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 24702. เพลงพระราชนิพนธ์,3. โน้ตเพลง
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม