กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา เศรษฐกิจ - - ไทย. พบจำนวนทั้งสิ้น 7 รายชื่อ

ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย เรื่อง การประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่มีต่อประชาชนต่างท้องที่และอาชีพ : กรณีภาคเหนือ
เลขเรียก338.95
ผู้แต่งอุดม ทุมโฆสิต
หัวเรื่อง1. Economic conditions2. เศรษฐกิจ - - ไทย
สำนักพิมพ์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลุ่มวิชาที่ 4 วิวัฒนาการและโครงสร้างระบบเศรษฐกิจไทย 2
เลขเรียก330.9593
ผู้แต่งรพี สุจริตกุล
วิไลพร ลิ่มเกษมศานต์ธรรมรักษ์ การพิศิษฎ์
หัวเรื่อง1. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ2. ตลาดเงินทุน,3. เศรษฐกิจ - - ไทย
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานสรุปผลการประชุมประจำปี 2559 ของ สศช. เรื่อง ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
เลขเรียกสร
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. แผนพัฒนาเศรฐกิจและสังคมแห่งชาติ2. เศรษฐกิจ - - ไทย
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์ส691ร
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจ - แรงงาน ไตรมาส 2 : เมษายน - มิถุนายน 2560
เลขเรียก330.959
ผู้แต่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
หัวเรื่อง1. เศรษฐกิจ - - ไทย
สำนักพิมพ์บพิธการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องGOVERNMENT OF THAILAND THE NINTH NATIONAL ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT PLAN (2002 - 2006)
เลขเรียก338.95
ผู้แต่งNational Economic and social development board
หัวเรื่อง1. เศรษฐกิจ - - ไทย2. ไทย - - นโยบายเศรษฐกิจ
สำนักพิมพ์kurusapa pless {44} lad phrao
ปีที่พิมพ์2002
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560 - 2564
เลขเรียก338.95
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ2. เศรษฐกิจ - - ไทย
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เลขเรียก330.06
ผู้แต่งสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. สภาที่ปรึกษาาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - - การบริหาร2. เศรษฐกิจ - - ไทย,3. สังคมศาสตร์ - - บรรณานุกรม
สำนักพิมพ์เพชรรุ่งการพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 4 เล่ม