กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา เศรษฐกิจ. พบจำนวนทั้งสิ้น 7 รายชื่อ

ชื่อเรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐในระบอบประชาธิปไตย : การตัดสินใจและอิทธิพลของต่างประเทศ
เลขเรียก351
ผู้แต่งเกียรติ สิทธีอมร
หัวเรื่อง1. การบริหารงานภาครัฐ2. การปกครอง - - เศรษฐกิจ
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส แก้ปัญหาชาติด้วยคลองกระ
เลขเรียก386.45
ผู้แต่งสุเมธ พรมพันห่าว
หัวเรื่อง1. คลองกระ - - เศรษฐกิจ
สำนักพิมพ์บิกไลน์
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์
เลขเรียก330.9
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. ความคิดสร้างสรรค์2. เศรษฐกิจ
สำนักพิมพ์บี.ซี. เพรส (บุญชิน)
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแปรรูปแปรเพื่อใคร
เลขเรียก338.925
ผู้แต่งณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ
หัวเรื่อง1. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ2. การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ,3. เศรษฐกิจ
สำนักพิมพ์อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเดินต่างแดนสู่เวทีเศรษฐกิจโลก
เลขเรียก658.6
ผู้แต่งณรงค์ชัย อัครเศรณี
หัวเรื่อง1. เศรษฐกิจ
สำนักพิมพ์เนชั่นบุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวทางดำเนินมาตรการทางการเงินการคลังเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาล
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. เศรษฐกิจ
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเมื่อเศรษฐกิจโลกพินาศ = When markets collide
เลขเรียก337
ผู้แต่งเอล-อีเรียน, โมฮัมเม็ด
หัวเรื่อง1. เศรษฐกิจ2. ความสัมพันธ์ทางเศรฐกิจระหว่างประเทศ
สำนักพิมพ์แมคกรอ-ฮิล
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม