กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา เศรษฐศาสตร์ พบจำนวนทั้งสิ้น 5 รายชื่อ

ชื่อเรื่องพลวัตประเทศไทย
เลขเรียก320.9593
ผู้แต่งอนุสรณ์ ธรรมใจ
หัวเรื่อง1. นโยบายเศรษฐกิ2. นโยบายเศรษฐกิจ - - ไท,3. ปัญหาเศรษฐกิ,4. เศรษฐศาสตร,5. เศรษฐศาสตร์การเมือง - - ไท,6. ไทย - - การเมืองและการปกครอ,7. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิ,8. ไทย - - ภาวะสังค
สำนักพิมพ์เกียวโด เนชั่น พริ้นติ้ง เซอร์วิส
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอดัม สมิท vs ชาร์ลส์ ดาร์วิน ใครกันแน่ที่เป็นของจริง The Darwin economy
เลขเรียก330
ผู้แต่งแฟรงก์, โรเบิร์ต เอช.
เอกอรุณ อวนสกุล, แปล
หัวเรื่อง1. นักเศรษฐศาสตร2. ธุรกิจแบบเสร,3. การแข่งขั,4. เศรษฐศาสตร,5. การแข่งขันทางการค้,6. ธุรกิจของเอกช,7. รัฐวิสาหกิ,8. องค์กรธุรกิ
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัล The Digital Economy
เลขเรียก004.6
ผู้แต่งแท็บสก็อตต์, ดอน
พรศักดิ์ อุรัจฉัทชัยรัตน์, ผู้แปล
หัวเรื่อง1. ภาวะผู้น2. เศรษฐกิ,3. เทคโนโลยีสารสนเท,4. เทคโนโลยีสารสนเทศ - - แง่เศรษฐกิ,5. เศรษฐศาสตร,6. อินเทอร์เน็ต - - เศรษฐกิ,7. การสื่อสารด้วยระบบดิจิทั
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเศรษฐศาสตร์มหภาค
เลขเรียก339
ผู้แต่งอมรทิพย์ แท้เที่ยงธรรม
หัวเรื่อง1. เศรษฐศาสตร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์ เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
เลขเรียก337
ผู้แต่งซาลวาตอร์, โดมินิกค์, ผู้แต่ง
สุจิตรา ชำนิวิกย์กรณ์ และพรรณี จรัมพร, แปล
หัวเรื่อง1. เศรษฐศาสตร2. ระหว่างประเทศ - - เศรษฐศาสตร
สำนักพิมพ์แมคกรอ-ฮิล
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม