กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา เศรษฐศาสตร์ พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องอดัม สมิท vs ชาร์ลส์ ดาร์วิน ใครกันแน่ที่เป็นของจริง The Darwin economy
เลขเรียก330
ผู้แต่งแฟรงก์, โรเบิร์ต เอช.
เอกอรุณ อวนสกุล, แปล
หัวเรื่อง1. นักเศรษฐศาสตร2. ธุรกิจแบบเสร,3. การแข่งขั,4. เศรษฐศาสตร,5. การแข่งขันทางการค้,6. ธุรกิจของเอกช,7. รัฐวิสาหกิ,8. องค์กรธุรกิ
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัล The Digital Economy
เลขเรียก004.6
ผู้แต่งแท็บสก็อตต์, ดอน
พรศักดิ์ อุรัจฉัทชัยรัตน์, ผู้แปล
หัวเรื่อง1. ภาวะผู้น2. เศรษฐกิ,3. เทคโนโลยีสารสนเท,4. เทคโนโลยีสารสนเทศ - - แง่เศรษฐกิ,5. เศรษฐศาสตร,6. อินเทอร์เน็ต - - เศรษฐกิ,7. การสื่อสารด้วยระบบดิจิทั
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเศรษฐศาสตร์มหภาค
เลขเรียก339
ผู้แต่งอมรทิพย์ แท้เที่ยงธรรม
หัวเรื่อง1. เศรษฐศาสตร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม