กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา เศรษฐศาสตร์. พบจำนวนทั้งสิ้น 20 รายชื่อ

ชื่อเรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐในระบอบประชาธิปไตย : บทบาทของภาครัฐในระบบเศรษฐกิจ
เลขเรียก330.9593
ผู้แต่งเทียนฉาย กีระนันทน์
หัวเรื่อง1. เทียนฉาย กีระนันทน์ - - ผลงาน2. การบริหารภาครัฐ,3. เศรษฐศาสตร์
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลุ่มวิชาที่ 1 แนวคิดเบื้องต้นของระบบเศรษฐกิจ
เลขเรียก330
ผู้แต่งโกวิทย์ โปษยานนท์
เทียนฉาย กีระนันท์สมชัย ฤชุพันธุ์
หัวเรื่อง1. ปรัชญา - - เศรษฐศาสตร์2. หลักและแนวคิดพื้นฐานทางด้านเศรษฐศาสตร ์,3. ระบบเศรษฐศาสตร์
สำนักพิมพ์สถาบันประปกเกล้า
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโลกาภิวัตน์ เศรษฐกิจแบบทวิลักษณ์
เลขเรียก330
ผู้แต่งสมภพ มานะรังสรรค์
หัวเรื่อง1. เศรษฐศาสตร์
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือเตรียมสอบเศรษฐศาสตร์ปริญญาโท
เลขเรียก330
ผู้แต่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หัวเรื่อง1. เศรษฐศาสตร์
สำนักพิมพ์สกายบุ๊กส์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องครอบครัวตึ๋งหนืด ตอน เศรษฐศาสตร์ง่ายนิดเดียว
เลขเรียก
ผู้แต่งชัง, ยู จอง
หัวเรื่อง1. เศรษฐศาสตร์
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คสพับลิเคชั่นส์
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องพ่อจ๋า แม่จ๋า หนูอยากรวย
เลขเรียก
ผู้แต่งอิม คุง ซุน
อุไร บุษบรรณ์,แปล
หัวเรื่อง1. เศรษฐศาสตร์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง51 คำถาม เรียนรู้เศรษฐศาสตร์ใกล้ตัว
เลขเรียก
ผู้แต่งเคียว, ลี ซาน
หัวเรื่อง1. เศรษฐศาสตร์
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คสพับลิเคชั่นส์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสนุกคิดในชีวิตประจำวันแบบเศรษฐศาสตร์ = The economic naturalist /
เลขเรียก330
ผู้แต่งแฟรงก์, โรเบิร์ต เอช.
เอกอรุณ อวนสกุล,เรียบเรียง
หัวเรื่อง1. เศรษฐศาสตร์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องขี่ควายวนๆบนหอคอยงาช้าง
เลขเรียก330.9593
ผู้แต่งอินเตอร์เบอร์ 9
หัวเรื่อง1. เศรษฐศาสตร์2. การเงิน
สำนักพิมพ์วสี ครีเอชั่น
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเด็กชายกางมารู ชวนรู้เศรษฐศาสตร์
เลขเรียก
ผู้แต่งซอกแฮวอน
หัวเรื่อง1. เศรษฐศาสตร์2. การเงิน
สำนักพิมพ์เนชั่นบุ๊คส์ อินเตอร์แนชั่นแนล
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องคีร่าท่องโลกเทพนิยายสุดป่วน สอนเศรษฐศาสตร์ควรรู้
เลขเรียก
ผู้แต่งคริมนามู
หัวเรื่อง1. เศรษฐศาสตร์2. การเงิน
สำนักพิมพ์เนชั่นบุ๊คส์ อินเตอร์แนชั่นแนล
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐในระบอบประชาธิปไตย : พื้นฐานทฤษฎีว่าด้วยเศรษฐศาสตร์
เลขเรียก351
ผู้แต่งวราภรณ์ สามโกเศศ
หัวเรื่อง1. เศรษฐศาสตร์2. การบริหารรัฐกิจ
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องครอบครัวตึ๋งหนืด ตอน ตึ๋งหนืดสไตล์
เลขเรียก
ผู้แต่งคัง,มินฮี
วลี จิตจำรัสรัตน์, ผู้แปล
หัวเรื่อง1. เศรษฐศาสตร์2. การประหยัดและการออม,3. การ์ตูนความรู้เศรษฐศาสตร์
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คสพับลิเคชั่นส์
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเศรษฐศาสตร์มหภาควิเคราะห์ทฤษฎีและนโยบาย
เลขเรียก339
ผู้แต่งมนตรี โสคติยานุรักษ์
หัวเรื่อง1. เศรษฐศาสตร์2. การพัฒนาเศรษฐกิจ
สำนักพิมพ์Institute for economics and finance (IEF)
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
เลขเรียก382.1
ผู้แต่งรัตนา สายคณิต
หัวเรื่อง1. เศรษฐศาสตร์2. ธุรกิจระหว่างประเทศ,3. เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศไทย,4. การจัดการธุรกิจ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
เลขเรียก330
ผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หัวเรื่อง1. เศรษฐศาสตร์2. เศรษฐศาสตร์ - - คู่มือ
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น : แบบฝึกปฏิบัติ
เลขเรียก330
ผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หัวเรื่อง1. เศรษฐศาสตร์2. เศรษฐศาสตร์ - - แบบฝึกปฎิบัติ
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง50 เรื่องสตางค์ในกระเป๋า
เลขเรียก330
ผู้แต่งคอนเวย์,เอ็ดมันต์
ลัดดา ลิมปิวัฒนาภรณ์,แปล
หัวเรื่อง1. เศรษฐศาสตร์2. เศรษฐ์ศาสตร์ทางเลือก,3. คำคม
สำนักพิมพ์อมรินทร์
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเศรษฐศาสตร์ (Economics)
เลขเรียก330
ผู้แต่งสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หัวเรื่อง1. เศรษฐศาสตร์2. เศรษฐศาสตร์มหาภาค
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องเศรษฐศาสตร์มุมมองใหม่
เลขเรียก330.1
ผู้แต่งมานวิภา อินทรทัต
หัวเรื่อง1. เศรษฐศาสตร์เปรียบเทียบ2. เศรษฐศาสตร์
สำนักพิมพ์สุขุมวิทการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม