กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา เสรีภาพ. พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคู่มือประชาชนเรื่องข้อควรรู้เกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของประชาชน
เลขเรียก323
ผู้แต่งชาญชัย แสวงศักดิ์
หัวเรื่อง1. สิทธิของพลเมือง2. เสรีภาพ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เลขเรียก352.306
ผู้แต่งสมชาย ปรีชาศิลปกุล
หัวเรื่อง1. เสรีภาพ
สำนักพิมพ์สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสังคมพหุวัฒนธรรมกับความมั่นคงของชาติ กรณีจังหวัดชายแดนภาคใต้
เลขเรียกสร 303.4
ผู้แต่งสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. เสรีภาพ2. การพัฒนาสังคม,3. สิทธิมนุษยชน
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือประชาชนการรับบริการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
เลขเรียก345.01
ผู้แต่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
หัวเรื่อง1. เสรีภาพ2. สิทธิ
สำนักพิมพ์กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม