กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พบจำนวนทั้งสิ้น 6 รายชื่อ

ชื่อเรื่องพระราชดำริสู่ชีวิตและธรรมชาติ
เลขเรียก923.1593
ผู้แต่งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- - - พระราชดำรัส. โครงการพระราชดำริ2. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร,3. โครงการหลว,4. เศรษฐกิจพอเพีย
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องเรือนที่ประทับเขาดอกไม้และส่วนบริการ พื้นที่ต่อเนื่องโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ
เลขเรียก923.1593
ผู้แต่งกรมโยธาธิการและผังเมือง
หัวเรื่อง1. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, 2470-2552. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร
สำนักพิมพ์กรมโยธาธิการและผังเมือง
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระทรงเป็นดวงแก้วส่องไทย
เลขเรียกอ 923.2593
ผู้แต่งศรีนิตย์ บุญทอง, บรรณาธิการ
หัวเรื่อง1. พระราชกรณียกิ2. พระราชประวัต,3. อักขรานุกรมชีวประวัต,4. การพัฒนาชนบท - - ไท,5. การพัฒนาชุมชน - - ไท,6. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร,7. เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพร
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระร่มเกล้าของชาวไทย Our Beloved King
เลขเรียกอ 923.1593
ผู้แต่งคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-2559 - - ชีวประวัต2. ภูมิพลอดุลเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-2559 - - พระราชกรณียกิ,3. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร
สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช
ปีที่พิมพ์2530
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2559 มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ รายงานประจำปี 2559 มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ
เลขเรียกรายงานประจำปี 307.14
ผู้แต่งมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ
หัวเรื่อง1. มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ - - รายงานประจำป2. ทรัพยากรธรรมชาติ - - การจัดการ,3. การพัฒนาชุมชน - - ไท,4. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร,5. โครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำร
สำนักพิมพ์สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องศาสตร์ของพระราชา : ผู้นำโลกในการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เลขเรียก330.9593
ผู้แต่งคณะกรรมการโครงการเฉลิมพระเกียรติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. เศรษฐกิจพอเพียง - - ไท2. เศรษฐกิจพอเพียง - - การพัฒนาชนบท - - ไท,3. ไทย - - ภาวะเศรษฐิจ,4. ไทย - - ภาวะสังค,5. เศรษฐกิจ - - ความมั่นค,6. เศรษฐกิจพอเพียง - - โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร,7. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม