กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา โทรทัศน์ -- การผลิตและการกำกับรายการ. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการผลิตสื่อเทคโนโลยีเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
เลขเรียก791.45
ผู้แต่งสำนักงานเลขานุกรม กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
หัวเรื่อง1. โทรทัศน์ -- การผลิตและการกำกับรายการ2. การผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์
สำนักพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม