กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา โบราณคดี. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องทะเบียนโบราณสถานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เลขเรียก959.31
ผู้แต่งกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่อง1. โบราณสถาน - - ทะเบียบ2. ไทย - โบราณวัตถุสถาน,3. โบราณคดี
สำนักพิมพ์โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์
ปีที่พิมพ์2535
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเมืองพิมาย
เลขเรียก959.332
ผู้แต่งสมคิด โชติกวณิชย์
หัวเรื่อง1. เมืองพิมาย2. โบราณคดี
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์สมาพันธ์
ปีที่พิมพ์2531
จำนวน 1 เล่ม