กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา โบราณสถาน - - ทะเบียบ. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องทะเบียบโบราณสถานในเขตหน่วยศิลปากร ที่ 1
เลขเรียก959.31
ผู้แต่งกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่อง1. โบราณสถาน - - ทะเบียบ2. ไทย - - โบราณวัตุสถาน
สำนักพิมพ์ป.สัมพันธ์พาณิชย์
ปีที่พิมพ์2536
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องทะเบียนโบราณสถานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เลขเรียก959.31
ผู้แต่งกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่อง1. โบราณสถาน - - ทะเบียบ2. ไทย - โบราณวัตถุสถาน,3. โบราณคดี
สำนักพิมพ์โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์
ปีที่พิมพ์2535
จำนวน 1 เล่ม