กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ไทย - โบราณวัตถุสถาน. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องทะเบียนโบราณสถานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เลขเรียก959.31
ผู้แต่งกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่อง1. โบราณสถาน - - ทะเบียบ2. ไทย - โบราณวัตถุสถาน,3. โบราณคดี
สำนักพิมพ์โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์
ปีที่พิมพ์2535
จำนวน 1 เล่ม