กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ไทย - - การเมืองการปกครอง - - 247 พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสละราชสมบัติ
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
หัวเรื่อง1. ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว,พระบาทสมเด็จพระฯ2. ไทย - - การเมืองการปกครอง - - 24,3. ,4. ไทย - - ประวัติศาสตร์ - - กรุงรัตนโกสินทร์ - - รัชกาลที,5.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2536
จำนวน 1 เล่ม