กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ไทย - - การเมืองและการปกครอง. พบจำนวนทั้งสิ้น 45 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการเมืองไทยกับพัฒนาการรัฐธรรมนูญ
เลขเรียก320.959
ผู้แต่งเสน่ห์ จามริก
หัวเรื่อง1. การพัฒนาสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย2. รัฐธรรมนูญ - - ไทย,3. ไทย - - การเมืองและการปกครอง
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเมืองภาคประชาชนแนวทางการใช้สิทธิความเป็นคนไทย
เลขเรียก320.959
ผู้แต่งศูนย์ข้อมูลและวิชาการ พรรคชาติพัฒนา
หัวเรื่อง1. การเลือกตั้ง2. การเลือกตั้ง - - การมีส่วนร่วมของประชาชน,3. ไทย - - การเมืองและการปกครอง
สำนักพิมพ์S.P.K เปเปอร์ แอนด์ ฟอร์ม
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องนายกฯ ทักษิณ คุยกับประชาชน
เลขเรียก320.959
ผู้แต่งสำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. ทักษิณ ชินวัตร, 2492 - - ผลงาน2. ไทย - - การเมืองและการปกครอง
สำนักพิมพ์ไอเดีย สแควร์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการเมืองการปกครองไทย ตามรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน
เลขเรียก320.959
ผู้แต่งอมร รักษาสัตย์
หัวเรื่อง1. ไทย - - การเมืองและการปกครอง
สำนักพิมพ์หจก. วีเจ พริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา
เลขเรียก320.95
ผู้แต่งสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
หัวเรื่อง1. ไทย - - การเมืองและการปกครอง
สำนักพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวล แถลงการณ์ประกาศ คำสั่งคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน
เลขเรียก320.95
ผู้แต่งสำนักงานเลขานุการกรม
หัวเรื่อง1. ไทย - - การเมืองและการปกครอง
สำนักพิมพ์สำนักงานเลขานุการกรม กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์ม.ป.ป.
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรัฐบาลธรรมาธิปไตย แนวคิดและการบริหารงาน{34}ภายใต้การนำของ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
เลขเรียก320.95
ผู้แต่งคณะกรรมการจัดทำหนังสือประวัติและผลงาน
หัวเรื่อง1. ไทย - - การเมืองและการปกครอง
สำนักพิมพ์สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องห่วงทหาร
เลขเรียก320.959
ผู้แต่งเปลว สีเงิน
หัวเรื่อง1. ไทย - - การเมืองและการปกครอง
สำนักพิมพ์เคล็ดไทย
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมสารบาญมติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนระหว่างปี 2448 - 2529
เลขเรียก352.6
ผู้แต่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. ไทย - - การเมืองและการปกครอง
สำนักพิมพ์ฝ่ายสวัสดิการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2530
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการเลือกตั้ง ประจำปี 2549
เลขเรียก320.959
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
หัวเรื่อง1. ไทย - - การเมืองและการปกครอง
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรู้ทันสุรยุทธ์
เลขเรียก301.959
ผู้แต่งสุรวิชช์ วีรวรรณ
หัวเรื่อง1. ไทย - - การเมืองและการปกครอง
สำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง33 ปี การเมืองไทย ประชาธิปไตยในวังวน
เลขเรียก320.95
ผู้แต่งคณิน บุญสุวรรณ
หัวเรื่อง1. ไทย - - การเมืองและการปกครอง
สำนักพิมพ์ตถาตา พับลิเคชั่น
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเปิดตำราโกย ระบอบทักษิณ
เลขเรียก320.59
ผู้แต่งศิรินทิพย์ อรุณเรื่อ
หัวเรื่อง1. ไทย - - การเมืองและการปกครอง
สำนักพิมพ์ผู้จัดการ
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคนสองแผ่นดิน
เลขเรียก305.895
ผู้แต่งรุ่งมณี เมฆโสภณ
หัวเรื่อง1. ไทย - - การเมืองและการปกครอง2. ชาวไทย - - กัมพูชา
สำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องนายกฯ ทักษิณคุยกับประชาชน...เล่ม 9
เลขเรียก320.95
ผู้แต่งสำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. ไทย - - การเมืองและการปกครอง2. ทักษิณ ชินวัตร, 2492 - - ผลงาน
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความคิดการเมืองไพร่กระฎุมพี แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
เลขเรียก959.3
ผู้แต่งธเนศ อาภรณ์สุวรรณ
หัวเรื่อง1. ไทย - - การเมืองและการปกครอง2. ไทย - - ประวัติศาสตร์ - - กรุงรัตนโกสินทร์
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องบันทึกเรื่องการปกครองของไทยสมัยอยุธยาและต้นรัตนโกสินทร์
เลขเรียก320.959
ผู้แต่งศึกฤทธิ์ ปราโมช
หัวเรื่อง1. ไทย - - การเมืองและการปกครอง2. ไทย - - ประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องผ่าอนาคตประเทศไทย 2552
เลขเรียก320.959
ผู้แต่งเปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป
หัวเรื่อง1. ไทย - - การเมืองและการปกครอง2. ไทย - - ภาวะสังคม
สำนักพิมพ์ฐานการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องขอคุยกับคุณอานันท์
เลขเรียก320.959
ผู้แต่งเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
หัวเรื่อง1. ไทย - - การเมืองและการปกครอง2. ไทย - - ภาวะสังคม
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวิสัยทัศน์ประเทศไทย การเมือง การปกครอง และกฎหมาย
เลขเรียก959.3
ผู้แต่งสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย
หัวเรื่อง1. ไทย - - การเมืองและการปกครอง2. ไทย - - ภาวะสังคม
สำนักพิมพ์รุ่งเรืองรัตน์พริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องนักการเมืองไทย : จริยธรรม ผลประโยชน์ทับซ้อน การคอร์รัปชัน สภาพปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ แนวทางแก้ไข
เลขเรียก320.959
ผู้แต่งธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์
หัวเรื่อง1. ไทย - - การเมืองและการปกครอง2. นักการเมือง - - จรรยาบรรณ
สำนักพิมพ์สายธาร
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเมืองใหม่ที่ไม่ใช่เงินเป็นใหญ่
เลขเรียก320.595
ผู้แต่งประเวศ วะสี
หัวเรื่อง1. ไทย - - การเมืองและการปกครอง2. ประชาธิปไตย
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมติคณะรัฐมนตรี (หนังสือเวียน) ประจำปี 2526
เลขเรียก352.6
ผู้แต่งฝ่ายสวัสดิการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. ไทย - - การเมืองและการปกครอง2. มติคณะรัฐมนตรี 25,3. ,4. หนังสือราชการ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2526
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องมติคณะรัฐมนตรี (หนังสือเวียน) ประจำปี 2527
เลขเรียก352.6
ผู้แต่งฝ่ายสวัสดิการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. ไทย - - การเมืองและการปกครอง2. มติคณะรัฐมนตรี 25,3. ,4. หนังสือราชการ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2527
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมติคณะรัฐมนตรี (หนังสือเวียน) ประจำปี 2528
เลขเรียก352.6
ผู้แต่งฝ่ายสวัสดิการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. ไทย - - การเมืองและการปกครอง2. มติคณะรัฐมนตรี 25,3. ,4. หนังสือราชการ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2528
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมติคณะรัฐมนตรี (หนังสือเวียน ) ประจำปี 2543
เลขเรียก352.6
ผู้แต่งฝ่ายสวัสดิการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. ไทย - - การเมืองและการปกครอง2. มติคณะรัฐมนตรี 25,3. ,4. หนังสือราชการ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องลับ ลวง พราง ภาคพิสดาร
เลขเรียก320.959
ผู้แต่งวาสนา นาน่วม
หัวเรื่อง1. ไทย - - การเมืองและการปกครอง2. ไสยศาสตร์
สำนักพิมพ์อัลลายด์ พริ้นเตอร์ส
ปีที่พิมพ์ 2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องนโยบายของรัฐบาลกับ กระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวข้อง
เลขเรียก351.593
ผู้แต่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. ไทย - - นโยบายของรัฐ2. ไทย - - การเมืองและการปกครอง
สำนักพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำแถลงนโยบาย ของ คณะรัฐมนตรี พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
เลขเรียก351.59
ผู้แต่งสำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
หัวเรื่อง1. ไทย - - นโยบายของรัฐ2. ไทย - - การเมืองและการปกครอง
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง10 ปี วิกฤตเศรษฐกิจไทย กับประชาธิปไตยบนทาง 3 แพร่ง
เลขเรียก320.95
ผู้แต่งฐิตินันท์ พงษ์สุทธิรักษ์
หัวเรื่อง1. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ2. รัฐประหาร- -ไทย,3. ไทย - - การเมืองและการปกครอง
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งสมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูถัมภ์
หัวเรื่อง1. ไทย - - รัฐธรรมนูญ2. ไทย - - การเมืองและการปกครอง
สำนักพิมพ์บพิธการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องค่อนศตวรรษประชาธิปไตยไทยที่เต็มไปด้วยขวากหนาม
เลขเรียก321.809
ผู้แต่งส. ศิวรักษ์
หัวเรื่อง1. ประชาธิปไตย - - ไทย2. ไทย - - การเมืองและการปกครอง,3. ไทย - - ภาวะสังคม
สำนักพิมพ์ศึกษิตสยาม
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประชาธิปไตยคนไทยไม่เท่ากัน
เลขเรียก320.9593
ผู้แต่งอรรถจักร์ สัตยานุรักษ์
หัวเรื่อง1. ประชาธิปไตย2. ไทย - - การเมืองและการปกครอง
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องตุลาอาถรรพ์
เลขเรียก320.9593
ผู้แต่งโรม บุนนาค
หัวเรื่อง1. ประวัติศาสตร์2. การเมือง,3. สารคดี,4. ไทย - - การเมืองและการปกครอง
สำนักพิมพ์สยามบันทึก
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องผู้นำและภาวะผู้นำทางทหาร
เลขเรียก320.959
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
หัวเรื่อง1. ผู้นำ2. ไทย - - การเมืองและการปกครอง
สำนักพิมพ์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำแถลงการณ์ปิดคดีพรรคประชาธิปัตย์
เลขเรียก347.593
ผู้แต่งพรรคประชาธิปัตย์
หัวเรื่อง1. พรรคประชาธิปัตย์2. ไทย - - การเมืองและการปกครอง
สำนักพิมพ์พิมพ์ดีการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช กับการปกครองไทย
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งกองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 24702. กาญจนาภิเษก,3. ไทย - - การเมืองและการปกครอง,4. ไทย - - กษัตริย์และผู้ปกครอง
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมติคณะรัฐมนตรี (หนังสือเวียน) ประจำปี 2529
เลขเรียก352.6
ผู้แต่งฝ่ายสวัสดิการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. มติคณะรัฐมนตรี 252. ,3. หนังสือราชการ,4. ไทย - - การเมืองและการปกครอง
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2529
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมติคณะรัฐมนตรี (หนังสือเวียน) ประจำปี 2530
เลขเรียก352.6
ผู้แต่งฝ่ายสวัสดิการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. มติคณะรัฐมนตรี 25302. หนังสือราชการ,3. ไทย - - การเมืองและการปกครอง
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2530
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมติคณะรัฐมนตรี (หนังสือเวียน) ประจำปี 2542
เลขเรียก352.6
ผู้แต่งฝ่ายสวัสดิการสำนักเลจาธิการคณะรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. มติคณะรัฐมนตรี 252. ,3. หนังสือราชการ,4. ไทย - - การเมืองและการปกครอง
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมติคณะรัฐมนตรี (หนังสือเวียน) ประจำปี 2531
เลขเรียก352.6
ผู้แต่งฝ่ายสวัสดิการสำนักเลจาธิการคณะรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. มติคณะรัฐมนตี2. หนังสือราชการ,3. ไทย - - การเมืองและการปกครอง
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2533
จำนวน 6 เล่ม
ชื่อเรื่องวัฒนธรรมทางการเมืองของชั้นกลางในสังคมไทย
เลขเรียก320.95
ผู้แต่งสมบัติ ธำรงธัญวงศ์
หัวเรื่อง1. วัฒนธรรมทางการเมือง2. ไทย - - การเมืองและการปกครอง
สำนักพิมพ์เอส แอนด์ จี กราฟฟิค
ปีที่พิมพ์2537
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมติคณะรัฐมนตรี (หนังสือเวียน ) ประจำปี 2542
เลขเรียก352.6
ผู้แต่งฝ่ายสวัสดิการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. หนังสือราชการ2. ไทย - - การเมืองและการปกครอง,3. มติคณะรัฐมนตรี 25,4.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมติคณะรัฐมนตรี (หนังสือเวียน ) ประจำปี 2545
เลขเรียก352.6
ผู้แต่งฝ่ายสวัสดิการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. หนังสือราชการ2. ไทย - - การเมืองและการปกครอง,3. มติคณะรัฐมนตรี 25,4.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมติคณะรัฐมนตรี (หนังสือเวียน ) ประจำปี 2537
เลขเรียก352.6
ผู้แต่งฝ่ายสวัสดิการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. หนังสือราชการ2. ไทย - - การเมืองและการปกครอง,3. มติคณะรัฐมนตรี 25,4.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 1 เล่ม