กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ไทย - - นโยบายสังคม. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องประมวลผลการระดมความคิด วิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาของประชาชนในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9
เลขเรียก338.959
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. การพัฒนาสังคม2. ไทย - - นโยบายสังคม
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องนายกฯ ทักษิณ คุยกับประชาชน
เลขเรียก923.2
ผู้แต่งยงยุทธ ติยะไพรัช
หัวเรื่อง1. นโยบายของรัฐ - - ไทย2. ไทย - - นโยบายเศรษฐกิจ,3. ไทย - - นโยบายสังคม
สำนักพิมพ์สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม