กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ไทย - - นโยบายเศรษฐกิจ พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ.2561 - 2580
เลขเรียก338.9593
ผู้แต่งนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 59
หัวเรื่อง1. การพัฒนาประเทศ - - ไท2. ไทย - - แง่ยุทธศาสตร,3. ไทย - - ความมั่นคงแห่งชาต,4. ไทย - - นโยบายเศรษฐกิ,5. ไทย - - ภาวะสังค
สำนักพิมพ์นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 59
ปีที่พิมพ์2559 2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐหิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบ พ.ศ. 2550 - 2554
เลขเรียก338.9593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต2. การพัฒนาเศรษฐกิ,3. ไทย - - นโยบายเศรษฐกิ,4. ไทย - - นโยบายสังค,5. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ
สำนักพิมพ์คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม