กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ไทย - - ประวัติศาสตร์ - - กรุงรัตนโกสินทร์ - - รัชกาลที่ พบจำนวนทั้งสิ้น 9 รายชื่อ

ชื่อเรื่องประชุมหมายรับสั่ง ภาค 5 ตอนที่ 1 สมัยกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลพระบาทสมเดํจพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จ.ศ. 1213
เลขเรียก959.30
ผู้แต่งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
หัวเรื่อง1. จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว , พระบาทสมเด็จพระ , 2347 - 242. ,3. ไทย - - ประวัติศาสตร์ - - กรุงรัตนโกสินทร์ - - รัชกาลที,4.
สำนักพิมพ์รุ่งศิลป์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเล่าเรื่องพระจอมเกล้าฯ
เลขเรียก923.15
ผู้แต่งทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา
หัวเรื่อง1. จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว , พระบาทสมเด็จพระ , 2347 - 242. ,3. ไทย - - ประวัติศาสตร์ - - กรุงรัตนโกสินทร์ - - รัชกาลที,4.
สำนักพิมพ์หจก.ทวิพัตร (2004)
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชการลที่ 4 ของเจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี
เลขเรียก959.30
ผู้แต่งทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขำ บุนนาค), เจ้าพระยา
หัวเรื่อง1. จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ2. ไทย - - ประวัติศาสตร์ - - กรุงรัตนโกสินทร์ - - รัชกาลที,3.
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง100 ปี แห่งการเลิกทาสในประเทศไทย
เลขเรียก959.303
ผู้แต่งณรงค์ อิ่มเย็น
หัวเรื่อง1. ทาส2. ไทย - - ประวัติศาสตร์ - - กรุงรัตนโกสินทร์ - - รัชกาลที,3.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่องชุมนุมพระบรมราชาธิบายและประชุมพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 5
เลขเรียก959.3
ผู้แต่งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่วันพระบรมราช
หัวเรื่อง1. ไทย - - ประวัติศาสตร์ - - กรุงรัตนโกสินทร์ - - รัชกาลที2.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประชุมภาพประวัติศาสตร์ แผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เลขเรียก959.30
ผู้แต่งอารักษ์ สังหิตกุล
หัวเรื่อง1. ไทย - - ประวัติศาสตร์ - - กรุงรัตนโกสินทร์ - - รัชกาลที2. ,3. จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว , พระบาทสมเด็จพระ , 2347 - 24,4. ,5. จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว , พระบาทสมเด็จพระ - - พระราชกรณียกิจ
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประชุมหมายรับสั่ง ภาค 5 ตอนที่ 1 สมัยกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จ.ศ.1213
เลขเรียก959.30
ผู้แต่งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
หัวเรื่อง1. ไทย - - ประวัติศาสตร์ - - กรุงรัตนโกสินทร์ - - รัชกาลที2. ,3. จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ
สำนักพิมพ์รุ่งศิลป์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประชุมหมายรับสั่ง ภาค ๕ ตอนที่ ๑ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์
เลขเรียก959.30
ผู้แต่งอารักษ์ สังหิตกุล
หัวเรื่อง1. ไทย - - ประวัติศาสตร์ - - กรุงรัตนโกสินทร์ - - รัชกาลที2. ,3. วัดสุทัศน์เทพวราราม (กรุงเทพฯ),4. การตัดผม
สำนักพิมพ์รุ่งศิลป์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสละราชสมบัติ
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
หัวเรื่อง1. ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว,พระบาทสมเด็จพระฯ2. ไทย - - การเมืองการปกครอง - - 24,3. ,4. ไทย - - ประวัติศาสตร์ - - กรุงรัตนโกสินทร์ - - รัชกาลที,5.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2536
จำนวน 1 เล่ม