กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ไทย - - ประวัติศาสตร์. พบจำนวนทั้งสิ้น 47 รายชื่อ

ชื่อเรื่องสมเด็จพระบูรพมหากษัตราธิราชเจ้า
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งพิมาน แจ่มจรัส
หัวเรื่อง1. กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ไทย2. ไทย - - ประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์สร้างสรรค์บุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเทิดพระเกียรติจอมทัพไทย
เลขเรียก355.009
ผู้แต่งสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
หัวเรื่อง1. การทหารไทย2. กษัตริย์ และผู้ครองนคร,3. ไทย - - ประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์อรุณการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเล่าเรื่องพระจอมเกล้า ฯ
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
หัวเรื่อง1. จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว - - พระบาทสมเด็จพระ2. ไทย - - ประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์ทวิพัตร
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องเราคืออาเซียน ไทย
เลขเรียก
ผู้แต่งปัทมาพร คำโท
หัวเรื่อง1. ไทย - - กลุ่มประเทศอาเซียน2. ไทย - - ประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์อมรินทร์คอมมิกส์
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบันทึกเรื่องการปกครองของไทยสมัยอยุธยาและต้นรัตนโกสินทร์
เลขเรียก320.959
ผู้แต่งศึกฤทธิ์ ปราโมช
หัวเรื่อง1. ไทย - - การเมืองและการปกครอง2. ไทย - - ประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม4
เลขเรียก959.3
ผู้แต่งคณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ
หัวเรื่อง1. ไทย - - ประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์ไทย ฉบับเสริมการเรียนรู้
เลขเรียก959.3
ผู้แต่งพลาดิศัย สิทธิธัญกิจ
หัวเรื่อง1. ไทย - - ประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์สุขภาพใจ
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม7
เลขเรียก959.3
ผู้แต่งคณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ
หัวเรื่อง1. ไทย - - ประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งอารักษ์ สิงหิตกุล
หัวเรื่อง1. ไทย - - ประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม2
เลขเรียก959.3
ผู้แต่งคณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ
หัวเรื่อง1. ไทย - - ประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม9
เลขเรียก959.3
ผู้แต่งคณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ
หัวเรื่อง1. ไทย - - ประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม5
เลขเรียก959.3
ผู้แต่งคณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ
หัวเรื่อง1. ไทย - - ประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสมุดภาพยะลา เย็นศิระเพราะพระบริบาล
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งนุจรี ใจเก่ง
หัวเรื่อง1. ไทย - - ประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์เดือนตุลา
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย
เลขเรียก959.3
ผู้แต่งมูลนิธิกตเวทินในพระบรมราชูปถัมภ์
หัวเรื่อง1. ไทย - - ประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม8
เลขเรียก959.3
ผู้แต่งคณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ
หัวเรื่อง1. ไทย - - ประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม)
เลขเรียก959.35
ผู้แต่งหนุมาน กรรมฐาน
หัวเรื่อง1. ไทย - - ประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์ศรีปัญญา
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม3
เลขเรียก959.3
ผู้แต่งคณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ
หัวเรื่อง1. ไทย - - ประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวง กับความทรงจำแห่งรัชสมัย
เลขเรียก923.71
ผู้แต่งวัฒน์ระวี
หัวเรื่อง1. ไทย - - ประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์แสงดาว
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก
เลขเรียก959.3
ผู้แต่งคณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ
หัวเรื่อง1. ไทย - - ประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม6
เลขเรียก959.3
ผู้แต่งคณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ
หัวเรื่อง1. ไทย - - ประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องข้อมูลน่ารู้ของประเทศไทย
เลขเรียก959.3
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. ไทย - - ประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์ออนป้า
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม10
เลขเรียก959.3
ผู้แต่งคณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ
หัวเรื่อง1. ไทย - - ประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องท้องถิ่นสยามยุคพระพุทธเจ้าหลวง
เลขเรียก959.303
ผู้แต่งเสฐียร พันธรังษี
หัวเรื่อง1. ไทย - - ประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์ 77 จังหวัด
เลขเรียก959.3
ผู้แต่งฝ้าย เจริญสุข
หัวเรื่อง1. ไทย - - ประวัติศาสตร์2. ไทย -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
สำนักพิมพ์เพื่อนเด็กเรียนไทย
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจอมนางแห่งสยาม กับกระแสวัฒนธรรมตะวันตก
เลขเรียก959.3
ผู้แต่งวรรณพร บุญญาสถิตย์
หัวเรื่อง1. ไทย - - ประวัติศาสตร์2. ชาวต่างประเทศ - - ไทย - - ประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์แปลน พริ้นท์ติ้ง
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องล่าขุมทรัพย์สุดขอบฟ้าในไทย
เลขเรียก
ผู้แต่งกอมโดริ, คัมพานี
หัวเรื่อง1. ไทย - - ประวัติศาสตร์2. ไทย - - ภูมิศาสตร์และการท่องเที่ยว
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชกรณียกิจ ระหว่างเดือนตุลาคม 2529 - กันยายน 2530
เลขเรียกอ 923.1593
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่อง1. ไทย - - ประวัติศาสตร์2. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470- -- พระราชกรณียกิจ
สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช
ปีที่พิมพ์2530
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องมลายูศึกษา : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประชาชนมลายูมุสลิมภาคใต้
เลขเรียก959.3
ผู้แต่งนิธิ เอี่ยวศรีวงศ์
หัวเรื่อง1. ไทย - - ประวัติศาสตร์2. มลายู (ภาคใต้) - - ประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์ไทย ฉบับสังเขป = Thailand: A stort history
เลขเรียก959.3
ผู้แต่งวัยอาจ, เดวิด เค.
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, ผู้แปล
หัวเรื่อง1. ไทย -- ความเป็นอยู่และประเพณี2. ไทย - - ประวัติศาสตร์,3. ไทย - - การเมืองการปกครอง
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฤษฎาภินิหารอันบดบังมิได้
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งคึกฤทธิ์ ปราโมช,พล.ต.ม.ร.ว.
หัวเรื่อง1. นเรศวรมหาราช, สมเด็จพระ2. ไทย - - ประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเจาะตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
เลขเรียก959.3
ผู้แต่งสม สุจีรา
หัวเรื่อง1. นเรศวรมหาราช, สมเด็จพระ2. ไทย - - ประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะ
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชกรณียกิจ ระหว่างเดือนตุลาคม 2516 - กันยายน 2517
เลขเรียกอ 923.1593
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว2. ไทย - - ประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์ศิริมิตรการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2517
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชกรณียกิจ ระหว่างเดือนตุลาคม 2535 - กันยายน 2536
เลขเรียกอ 923.1593
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว2. ไทย - - ประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช
ปีที่พิมพ์2536
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชกรณียกิจ ระหว่างเดือนตุลาคม 2539 - กันยายน 2540
เลขเรียกอ 923.1593
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว2. ไทย - - ประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชกรณียกิจ ระหว่างเดือนตุลาคม 2521 - กันยายน 2522
เลขเรียกอ 923.1593
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว2. ไทย - - ประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช
ปีที่พิมพ์2522
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชกรณียกิจ ระหว่างเดือนตุลาคม 2533 - กันยายน 2534
เลขเรียกอ 923.1593
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว2. ไทย - - ประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช
ปีที่พิมพ์2534
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชกรณียกิจ ระหว่างเดือนตุลาคม 2542 - กันยายน 2543
เลขเรียกอ 923.1593
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว2. ไทย - - ประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชกรณียกิจ ระหว่างเดือนตุลาคม 2515 - กันยายน 2516
เลขเรียกอ 923.1593
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว2. ไทย - - ประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์ศิริมิตรการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2516
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชกรณียกิจ ระหว่างเดือนตุลาคม 2536 - กันยายน 2537
เลขเรียกอ 923.1593
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว2. ไทย - - ประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช
ปีที่พิมพ์2537
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชกรณียกิจ ระหว่างเดือนตุลาคม 2531 - กันยายน 2532
เลขเรียกอ 923.1593
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว2. ไทย - - ประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช
ปีที่พิมพ์2532
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชกรณียกิจ ระหว่างเดือนตุลาคม 2540 - กันยายน 2541
เลขเรียกอ 923.1593
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว2. ไทย - - ประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชกรณียกิจ ระหว่างเดือนตุลาคม 2517 - กันยายน 2518
เลขเรียกอ 923.1593
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว2. ไทย - - ประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช
ปีที่พิมพ์2518
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชกรณียกิจ ระหว่างเดือนตุลาคม 2534 - กันยายน 2535
เลขเรียกอ 923.1593
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว2. ไทย - - ประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช
ปีที่พิมพ์2535
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชกรณียกิจ ระหว่างเดือนตุลาคม 2511 - กันยายน 2512
เลขเรียกอ 923.1593
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว2. ไทย - - ประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์ศิริมิตรการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2512
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชกรณียกิจ ระหว่างเดือนตุลาคม 2538 - กันยายน 2539
เลขเรียกอ 923.1593
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว2. ไทย - - ประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชกรณียกิจ ระหว่างเดือนตุลาคม 2532 - กันยายน 2533
เลขเรียกอ 923.1593
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว2. ไทย - - ประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช
ปีที่พิมพ์2533
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชกรณียกิจ ระหว่างเดือนตุลาคม 2541 - กันยายน 2542
เลขเรียกอ 923.1593
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว2. ไทย - - ประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 2 เล่ม