กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ. พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่องพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทย : ยุทธศาสตร์และมาตรการ
เลขเรียกสร 338.9593
ผู้แต่งกระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ2. นโยบายการคลัง - - ไท,3. นโยบายเศรษฐกิจ - - ไท
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจ - แรงงาน ไตรมาส 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2559
เลขเรียกสร 330.959
ผู้แต่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
หัวเรื่อง1. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ2. เศรษฐกิจ - - ความเคลื่อนไห,3. แรงงาน - - ไทย - - สถิต,4. แรงงาน - - สถิต,5. แรงงานสัมพันธ,6. เศรษฐกิจ - - ไทย - - รายงา
สำนักพิมพ์กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ปี 2549 และแนวโน้มปี 2550
เลขเรียกสร 330.959
ผู้แต่งสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หัวเรื่อง1. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ2. ภาวะเศรษฐกิ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ตำรวจ
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐหิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบ พ.ศ. 2550 - 2554
เลขเรียก338.9593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต2. การพัฒนาเศรษฐกิ,3. ไทย - - นโยบายเศรษฐกิ,4. ไทย - - นโยบายสังค,5. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ
สำนักพิมพ์คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม