Main Back

Search ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ. Resualt 54 Items

Titleสรุปประเด็นผู้บริหารนายกฯ ทักษิณ คุยกับประชาชน
CallNumber351.593
Authorสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย
Subject1. การบริหารรัฐกิจ2. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ,3. ไทย - - ภาวะสังคม,4. ทักษิณ ชินวัตร - - ผลงาน,5. รัฐบาล
Publishเดอะ สยาม เฮอริเทจ
YearOfPrint2546
Result 1 items.
Titleสรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่แปด พ.ศ. 2540 - 2544
CallNumber338.959
Authorสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
Subject1. การพัฒนาเศรษฐกิจ2. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ,3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
Publishเม็ดทรายพริ้นติ้ง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทย : ยุทธศาสตร์และมาตรการ
CallNumberสร 338.9593
Authorกระทรวงการคลัง
Subject1. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ2. นโยบายการคลัง - - ไท,3. นโยบายเศรษฐกิจ - - ไท
Publish
YearOfPrint2544
Result 2 items.
Titleรายงานความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจ - แรงงาน ไตรมาส 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2559
CallNumberสร 330.959
Authorกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
Subject1. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ2. เศรษฐกิจ - - ความเคลื่อนไห,3. แรงงาน - - ไทย - - สถิต,4. แรงงาน - - สถิต,5. แรงงานสัมพันธ,6. เศรษฐกิจ - - ไทย - - รายงา
Publishกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
YearOfPrint2559
Result 1 items.
Titleสรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ปี 2549 และแนวโน้มปี 2550
CallNumberสร 330.959
Authorสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
Subject1. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ2. ภาวะเศรษฐกิ
Publishโรงพิมพ์ตำรวจ
YearOfPrint2549
Result 1 items.
Titleเศรษฐกิจไทยปัญหาและทางแก้
CallNumber330.959
Authorวิทยากร เชียงกูล
Subject1. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ
Publishสำนักพิมพ์สายธาร
YearOfPrint2548
Result 1 items.
Titleรายงานเศรษฐกิจและการเงิน 2550
CallNumberสร 330.959
Authorธนาคารแห่งประเทศไทย
Subject1. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ
Publishธนาคารแห่งประเทศไทย
YearOfPrint2550
Result 1 items.
Titleระบบเศรษฐกิจของไทย ฉบับที่ 1
CallNumber330.959
Authorจินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์
Subject1. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ
Publishเอส แอนด์ จี กราฟฟิค
YearOfPrint2538
Result 1 items.
Titleรายงานความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจ - แรงงาน ไตรมาส 2 : เมษายน - มิถุนายน 2557
CallNumber330.959
Authorกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
Subject1. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ
Publishบพิธการพิมพ์
YearOfPrint2557
Result 1 items.
Titleศักยภาพและอนาคตของเศรษฐกิจไทย
CallNumber330.959
Authorจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Subject1. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ
Publishโรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
YearOfPrint2535
Result 1 items.
Titleผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะครึ่งแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 8
CallNumber338.95
Authorสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Subject1. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ
Publishสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
YearOfPrint2543
Result 1 items.
Titleรายงานความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจ - แรงงาน ไตรมาส 4 : ตุลาคม - ธันวาคม 2556
CallNumber330.959
Authorกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
Subject1. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ
Publishบพิธการพิมพ์
YearOfPrint2556
Result 1 items.
Titleกลยุทธ์อสังหาริมทรัพย์ยุคฟื้นฟูเศรษฐกิจ
CallNumber339.95
Authorมานพ พงศทัต
Subject1. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ
Publishจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
YearOfPrint2549
Result 2 items.
Titleรายงานความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจ - แรงงาน ไตรมาส 1 : มกราคม - มีนาคม 2557
CallNumber330.959
Authorกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
Subject1. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ
Publishบพิธการพิมพ์
YearOfPrint2557
Result 1 items.
Titleไม่อยากเห็นเมืองไทยหายนะ... อ่านหนังสือเล่มนี้...
CallNumber330.982
Authorสมคิด ลวางกูร
Subject1. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ
Publishโปร-วิชั่น
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleคำศัพท์เศรษฐกิจ การเงิน การคลัง ฉบับประชาชน
CallNumber330.959
Authorสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Subject1. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ
Publishสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 2 items.
Titleสรุปภาวะเศรษฐกิจปี 2540 และแนวโน้มปี 2541 ฉบับพิเศษ
CallNumber330.95
Authorฝ่ายวิชาการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
Subject1. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ
Publishม.ป.พ.
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleระบบเศรษฐกิจของไทย : Thai Economic system
CallNumber330.95
Authorกฤช เพิ่มทันจิตต์
Subject1. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ
Publishสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleรายงานความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจ - แรงงาน ไตรมาส 2 : เมษายน - มิถุนายน 2556
CallNumber330.959
Authorกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
Subject1. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ
Publishบพิธการพิมพ์
YearOfPrint2556
Result 1 items.
Titleข้อมูลที่น่ารู้ของประเทศไทย ปี 2547
CallNumber330.9
Authorสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Subject1. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ
Publishเพชรรุ่งการพิมพ์
YearOfPrint2547
Result 1 items.
Titleแนวทางการแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจไทยของรัฐบาลชวน 2
CallNumber330.9
Authorกระทรวงการคลัง
Subject1. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ
Publishกระทรวงการคลัง
YearOfPrint2544
Result 2 items.
Titleระบบเศรษฐกิจของไทย ฉบับที่ 3
CallNumber330.95
Authorคณะรัฐศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Subject1. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ
Publishเอส แอนด์ จี กราฟฟิค
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย
CallNumber330.95
Authorสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Subject1. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ
Publishสหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
YearOfPrint2550
Result 1 items.
Titleกลยุทธ์อสังหาริมทรัพย์ เล่ม 13 ยุคปลายนายกทักษิณ
CallNumber330.95
Authorมานพ พงศทัต
Subject1. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ
Publishจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
YearOfPrint2551
Result 2 items.
Titleรายงานความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจ - แรงงาน ไตรมาส 1 : เมษายน - มิถุนายน 2557
CallNumber330.959
Authorกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
Subject1. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ
Publishบพิธการพิมพ์
YearOfPrint2557
Result 1 items.
Titleสรุปภาวะเศรษฐกิจปี 2541 และแนวโน้มปี 2542 ฉบับพิเศษ
CallNumber330.95
Authorฝ่ายวิชาการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
Subject1. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ
Publishม.ป.พ.
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleระบบเศรษฐกิจของไทย
CallNumber330.95
Authorไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์
Subject1. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ
Publishสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleรายงานความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจ - แรงงาน ไตรมาส 3 : กรกฎาคม - กันยายน 2556
CallNumber330.959
Authorกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
Subject1. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ
Publishบพิธการพิมพ์
YearOfPrint2556
Result 1 items.
Titleเอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการประจำปีของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ครั้งที่ 3
CallNumber330.959
Authorสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Subject1. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ
Publishสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Title100 ปี เศรษฐกิจไทย - เศรษฐกิจโลก
CallNumber330.95
Authorนวรัตน์ เลขะกุล
Subject1. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ
Publishที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์
YearOfPrint2551
Result 2 items.
Titleระบบเศรษฐกิจของไทย ฉบับบที่ 4
CallNumber330.95
Authorคณะรัฐศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Subject1. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ
Publishเอส แอนด์ จี กราฟฟิค
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleกลุ่มวิชาที่ 7 การวิเคราะห์โครงการด้านเศรษฐกิจ
CallNumber332.6
Authorสมหมาย ภาษี
สุธาวัลย์ เสถียรไทยนวลน้อย ตรีรัตน์
Subject1. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ2. การเงิน- -การวางแผน,3. ปัญหาเศรษฐกิจ - - ไทย,4. เศรษฐกิจนอกระบบ,5. การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม,6. อุตสาหกรรมขนาดเล็ก,7. อุตสาหกรรมขนาดใหญ่
Publishสถาบันพระปกเกล้า
YearOfPrint2548
Result 1 items.
Titleอ่านวิกฤตเพื่อโอกาสใหม่
CallNumber330.959
Authorวิรัตน์ แสงทองคำ
Subject1. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ2. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
Publishซีเอ็ดยูเคชั่น
YearOfPrint2544
Result 2 items.
Titleแปรรูปแปรเพื่อใคร
CallNumber338.925
Authorณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ
Subject1. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ2. การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ,3. เศรษฐกิจ
Publishอมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์
YearOfPrint2543
Result 1 items.
Titleกลุ่มวิชาที่ 4 วิวัฒนาการและโครงสร้างระบบเศรษฐกิจไทย 2
CallNumber330.9593
Authorรพี สุจริตกุล
วิไลพร ลิ่มเกษมศานต์ธรรมรักษ์ การพิศิษฎ์
Subject1. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ2. ตลาดเงินทุน,3. เศรษฐกิจ - - ไทย
Publishสถาบันพระปกเกล้า
YearOfPrint2548
Result 1 items.
Titleพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทย
CallNumber330.95
Authorวิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร
Subject1. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ2. ไทย - - นโยบายเศรษฐกิจ
Publishสำนักพิมพ์แสงดาว
YearOfPrintม.ป.ป.
Result 1 items.
Titleวิสัยทัศน์เศรษฐกิจและสังคมไทย
CallNumber330.95
Authorคณะอนุกรรมการโครงการชูเศรษฐกิจไทยในสากล
Subject1. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ2. ไทย - - ภาวะสังคม
Publishคณะอนุกรรมการโครงการชูเศรษฐกิจไทยในสากล
YearOfPrint2539
Result 1 items.
Titleกลุ่มวิชาที่ 3 วิวัฒนาการและโครงสร้างระบบเศรษฐกิจไทย 1
CallNumber330.9593
Authorวไลลักษณ์ น้อยพยัคฆ์
นิพนธ์ พัวพงศกรธรรมรักษ์ การพิศิษฎ์
Subject1. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ2. ระบบเศรษฐกิจไทย,3. เศรษฐกิจ - - วิวัฒนาการ,4. เศรษฐกิจนอกระบบ
Publishสถาบันพระปกเกล้า
YearOfPrint
Result 1 items.
Title10 ปี วิกฤตเศรษฐกิจไทย กับประชาธิปไตยบนทาง 3 แพร่ง
CallNumber320.95
Authorฐิตินันท์ พงษ์สุทธิรักษ์
Subject1. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ2. รัฐประหาร- -ไทย,3. ไทย - - การเมืองและการปกครอง
Publishซีเอ็ดยูเคชั่น
YearOfPrint2550
Result 1 items.
Titleระบบเศรษฐกิจของไทย : Thai Economic system (ฉบับที่ 2)
CallNumber330.9593
Authorกฤช เพิ่มทันจิตต์
Subject1. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ2. เศรษฐศาสตร์การเมือง
Publishสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
YearOfPrint2548
Result 1 items.
Titleกลุ่มวิชาที่ 6 เศรษฐศาสตร์สังคมไทย
CallNumber330
Authorเทียนฉาย กีระนันทน์
เมธี ครองแก้ว
Subject1. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ2. สถาบันพระปกเกล้า - - ผลงาน,3. เศรษฐศาสตร์ประชากร,4. การกระจายรายได้,5. เศรษฐศาสตร์ - - การศึกษา
Publishสถาบันพระปกเกล้า
YearOfPrint2548
Result 1 items.
Titleกลุ่มวิชาที่ 5 การบริหารเศรษฐกิจไทย : หัวข้อ นโยบายบริหารเศรษฐกิจไทย : การคลังท้องถิ่น
CallNumber352.14
Authorจรัส สุวรรณมาลา
Subject1. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ2. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น,3. การปกครองท้องถิ่น,4. โครงการวิจัยเรื่องวิถีใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย
Publishสถาบันพระปกเกล้า
YearOfPrint2549
Result 1 items.
Titleประเทศไทย : การปรับตัวสู่ความสำเร็จประเด็นการดำเนินโยบายเศรษฐกิจในปัจจุบัน
CallNumberสร 330.959
Authorฝ่ายวิชาการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
Subject1. นโยบายการคลัง -- ไทย2. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ,3. นโยบายเศรษฐกิจ -- ไทย,4. ไทย -- นโยบายพาณิชย์,5. เอเชีย -- ภาวะเศรษฐกิจ
Publishเอราวัณการพิมพ์
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleโลกนี้ไม่มีอะไรฟรี
CallNumber330.959
Authorวราภรณ์ สามโกเศศ
Subject1. ปัญหาเศรษฐกิจ - - ไทย2. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ
Publishมติชน
YearOfPrint2548
Result 2 items.
Titleแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่แปด พ.ศ. 2540 - 2544
CallNumber338.959
Authorสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Subject1. แผนพัฒนาเศรฐกิจและสังคมแห่งชาติ2. การพัฒนาเศรษฐกิจ,3. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ,4. นโยบายเศรษฐกิจ -- ไทย
Publishเม็ดทรายพริ้นติ้ง
YearOfPrint2540
Result 2 items.
Titleแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่เก้า พ.ศ. 2545 - 2549
CallNumber338.9
Authorสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
Subject1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม2. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ,3. ไทย - - ภาวะสังคม
Publishโรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
YearOfPrint2544
Result 5 items.
Titleแผนพัฒนาเศรษฐหิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบ พ.ศ. 2550 - 2554
CallNumber338.9593
Authorสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Subject1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต2. การพัฒนาเศรษฐกิ,3. ไทย - - นโยบายเศรษฐกิ,4. ไทย - - นโยบายสังค,5. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ
Publishคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ห้า พ.ศ.2525-2529
CallNumber338.9
Authorสำนักนายกรัฐมนตรี
Subject1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ2. การพัฒนาเศรษฐกิจ,3. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ,4. ไทย - - ภาวะสังคม
Publishโรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์แห่งประเทศไทย
YearOfPrint2524
Result 2 items.
Titleแผนมหาดไทยแม่บท ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2525-2529
CallNumber354.59
Authorกระทรวงมหาดไทย
Subject1. แผนมหาดไทยแม่บท2. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ,3. ไทย - - ภาวะสังคม
Publishเอราวัณการพิมพ์
YearOfPrint
Result 2 items.
Titleรักเธอประเทศไทย : เหลียวหลังแลหน้าจากรากหญ้าสู่รากแก้ว
CallNumber351.59
Authorคณะกรรมการจัดงานนิทรรศการผลงานของรัฐบาลในรอบ 4 ปี
Subject1. รัฐบาล - - ไทย - - ผลงาน2. รัฐบาล - - ผลงาน,3. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ
Publishม.ป.พ.
YearOfPrint2548
Result 1 items.
Titleเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนายั่งยืน
CallNumber330.959
Authorเสรี พงศ์พิศ
Subject1. เศรษฐกิจพอเพียง2. การพัฒนาเศรษฐกิจ,3. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ
Publishเจริญวิทย์การพิมพ์
YearOfPrint2549
Result 1 items.
Titleเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่
CallNumber330.959
Authorสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา
Subject1. เศรษฐกิจพอเพียง2. การพัฒนาเศรษฐกิจ,3. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleจากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ
CallNumber330.959
Authorสำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Subject1. เศรษฐกิจพอเพียง2. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ
Publishเพชรรุ่งการพิมพ์
YearOfPrint2551
Result 1 items.
Titleอสังหาฯ ช่วยชาติ
CallNumber332.632
Authorโสภณ พรโชคชัย
Subject1. อสังหาริมทรัพย์2. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ
Publishส.วีรัชการพิมพ์ (1996)
YearOfPrint2548
Result 2 items.