กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ. พบจำนวนทั้งสิ้น 54 รายชื่อ

ชื่อเรื่องสรุปประเด็นผู้บริหารนายกฯ ทักษิณ คุยกับประชาชน
เลขเรียก351.593
ผู้แต่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย
หัวเรื่อง1. การบริหารรัฐกิจ2. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ,3. ไทย - - ภาวะสังคม,4. ทักษิณ ชินวัตร - - ผลงาน,5. รัฐบาล
สำนักพิมพ์เดอะ สยาม เฮอริเทจ
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่แปด พ.ศ. 2540 - 2544
เลขเรียก338.959
ผู้แต่งสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
หัวเรื่อง1. การพัฒนาเศรษฐกิจ2. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ,3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
สำนักพิมพ์เม็ดทรายพริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทย : ยุทธศาสตร์และมาตรการ
เลขเรียกสร 338.9593
ผู้แต่งกระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ2. นโยบายการคลัง - - ไท,3. นโยบายเศรษฐกิจ - - ไท
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจ - แรงงาน ไตรมาส 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2559
เลขเรียกสร 330.959
ผู้แต่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
หัวเรื่อง1. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ2. เศรษฐกิจ - - ความเคลื่อนไห,3. แรงงาน - - ไทย - - สถิต,4. แรงงาน - - สถิต,5. แรงงานสัมพันธ,6. เศรษฐกิจ - - ไทย - - รายงา
สำนักพิมพ์กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ปี 2549 และแนวโน้มปี 2550
เลขเรียกสร 330.959
ผู้แต่งสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หัวเรื่อง1. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ2. ภาวะเศรษฐกิ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ตำรวจ
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเศรษฐกิจไทยปัญหาและทางแก้
เลขเรียก330.959
ผู้แต่งวิทยากร เชียงกูล
หัวเรื่อง1. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์สายธาร
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานเศรษฐกิจและการเงิน 2550
เลขเรียกสร 330.959
ผู้แต่งธนาคารแห่งประเทศไทย
หัวเรื่อง1. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ
สำนักพิมพ์ธนาคารแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระบบเศรษฐกิจของไทย ฉบับที่ 1
เลขเรียก330.959
ผู้แต่งจินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์
หัวเรื่อง1. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ
สำนักพิมพ์เอส แอนด์ จี กราฟฟิค
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจ - แรงงาน ไตรมาส 2 : เมษายน - มิถุนายน 2557
เลขเรียก330.959
ผู้แต่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
หัวเรื่อง1. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ
สำนักพิมพ์บพิธการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องศักยภาพและอนาคตของเศรษฐกิจไทย
เลขเรียก330.959
ผู้แต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวเรื่อง1. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2535
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะครึ่งแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 8
เลขเรียก338.95
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจ - แรงงาน ไตรมาส 4 : ตุลาคม - ธันวาคม 2556
เลขเรียก330.959
ผู้แต่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
หัวเรื่อง1. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ
สำนักพิมพ์บพิธการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องไม่อยากเห็นเมืองไทยหายนะ... อ่านหนังสือเล่มนี้...
เลขเรียก330.982
ผู้แต่งสมคิด ลวางกูร
หัวเรื่อง1. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ
สำนักพิมพ์โปร-วิชั่น
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลยุทธ์อสังหาริมทรัพย์ยุคฟื้นฟูเศรษฐกิจ
เลขเรียก339.95
ผู้แต่งมานพ พงศทัต
หัวเรื่อง1. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจ - แรงงาน ไตรมาส 1 : มกราคม - มีนาคม 2557
เลขเรียก330.959
ผู้แต่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
หัวเรื่อง1. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ
สำนักพิมพ์บพิธการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำศัพท์เศรษฐกิจ การเงิน การคลัง ฉบับประชาชน
เลขเรียก330.959
ผู้แต่งสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ
สำนักพิมพ์สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องสรุปภาวะเศรษฐกิจปี 2540 และแนวโน้มปี 2541 ฉบับพิเศษ
เลขเรียก330.95
ผู้แต่งฝ่ายวิชาการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
หัวเรื่อง1. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระบบเศรษฐกิจของไทย : Thai Economic system
เลขเรียก330.95
ผู้แต่งกฤช เพิ่มทันจิตต์
หัวเรื่อง1. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ
สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจ - แรงงาน ไตรมาส 2 : เมษายน - มิถุนายน 2556
เลขเรียก330.959
ผู้แต่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
หัวเรื่อง1. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ
สำนักพิมพ์บพิธการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องข้อมูลที่น่ารู้ของประเทศไทย ปี 2547
เลขเรียก330.9
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ
สำนักพิมพ์เพชรรุ่งการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวทางการแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจไทยของรัฐบาลชวน 2
เลขเรียก330.9
ผู้แต่งกระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ
สำนักพิมพ์กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องระบบเศรษฐกิจของไทย ฉบับที่ 3
เลขเรียก330.95
ผู้แต่งคณะรัฐศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หัวเรื่อง1. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ
สำนักพิมพ์เอส แอนด์ จี กราฟฟิค
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย
เลขเรียก330.95
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ
สำนักพิมพ์สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลยุทธ์อสังหาริมทรัพย์ เล่ม 13 ยุคปลายนายกทักษิณ
เลขเรียก330.95
ผู้แต่งมานพ พงศทัต
หัวเรื่อง1. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจ - แรงงาน ไตรมาส 1 : เมษายน - มิถุนายน 2557
เลขเรียก330.959
ผู้แต่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
หัวเรื่อง1. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ
สำนักพิมพ์บพิธการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสรุปภาวะเศรษฐกิจปี 2541 และแนวโน้มปี 2542 ฉบับพิเศษ
เลขเรียก330.95
ผู้แต่งฝ่ายวิชาการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
หัวเรื่อง1. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระบบเศรษฐกิจของไทย
เลขเรียก330.95
ผู้แต่งไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์
หัวเรื่อง1. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ
สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจ - แรงงาน ไตรมาส 3 : กรกฎาคม - กันยายน 2556
เลขเรียก330.959
ผู้แต่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
หัวเรื่อง1. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ
สำนักพิมพ์บพิธการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการประจำปีของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ครั้งที่ 3
เลขเรียก330.959
ผู้แต่งสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ
สำนักพิมพ์สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง100 ปี เศรษฐกิจไทย - เศรษฐกิจโลก
เลขเรียก330.95
ผู้แต่งนวรัตน์ เลขะกุล
หัวเรื่อง1. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ
สำนักพิมพ์ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องระบบเศรษฐกิจของไทย ฉบับบที่ 4
เลขเรียก330.95
ผู้แต่งคณะรัฐศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หัวเรื่อง1. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ
สำนักพิมพ์เอส แอนด์ จี กราฟฟิค
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลุ่มวิชาที่ 7 การวิเคราะห์โครงการด้านเศรษฐกิจ
เลขเรียก332.6
ผู้แต่งสมหมาย ภาษี
สุธาวัลย์ เสถียรไทยนวลน้อย ตรีรัตน์
หัวเรื่อง1. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ2. การเงิน- -การวางแผน,3. ปัญหาเศรษฐกิจ - - ไทย,4. เศรษฐกิจนอกระบบ,5. การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม,6. อุตสาหกรรมขนาดเล็ก,7. อุตสาหกรรมขนาดใหญ่
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอ่านวิกฤตเพื่อโอกาสใหม่
เลขเรียก330.959
ผู้แต่งวิรัตน์ แสงทองคำ
หัวเรื่อง1. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ2. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องแปรรูปแปรเพื่อใคร
เลขเรียก338.925
ผู้แต่งณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ
หัวเรื่อง1. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ2. การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ,3. เศรษฐกิจ
สำนักพิมพ์อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลุ่มวิชาที่ 4 วิวัฒนาการและโครงสร้างระบบเศรษฐกิจไทย 2
เลขเรียก330.9593
ผู้แต่งรพี สุจริตกุล
วิไลพร ลิ่มเกษมศานต์ธรรมรักษ์ การพิศิษฎ์
หัวเรื่อง1. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ2. ตลาดเงินทุน,3. เศรษฐกิจ - - ไทย
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทย
เลขเรียก330.95
ผู้แต่งวิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร
หัวเรื่อง1. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ2. ไทย - - นโยบายเศรษฐกิจ
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์แสงดาว
ปีที่พิมพ์ม.ป.ป.
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวิสัยทัศน์เศรษฐกิจและสังคมไทย
เลขเรียก330.95
ผู้แต่งคณะอนุกรรมการโครงการชูเศรษฐกิจไทยในสากล
หัวเรื่อง1. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ2. ไทย - - ภาวะสังคม
สำนักพิมพ์คณะอนุกรรมการโครงการชูเศรษฐกิจไทยในสากล
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลุ่มวิชาที่ 3 วิวัฒนาการและโครงสร้างระบบเศรษฐกิจไทย 1
เลขเรียก330.9593
ผู้แต่งวไลลักษณ์ น้อยพยัคฆ์
นิพนธ์ พัวพงศกรธรรมรักษ์ การพิศิษฎ์
หัวเรื่อง1. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ2. ระบบเศรษฐกิจไทย,3. เศรษฐกิจ - - วิวัฒนาการ,4. เศรษฐกิจนอกระบบ
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง10 ปี วิกฤตเศรษฐกิจไทย กับประชาธิปไตยบนทาง 3 แพร่ง
เลขเรียก320.95
ผู้แต่งฐิตินันท์ พงษ์สุทธิรักษ์
หัวเรื่อง1. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ2. รัฐประหาร- -ไทย,3. ไทย - - การเมืองและการปกครอง
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระบบเศรษฐกิจของไทย : Thai Economic system (ฉบับที่ 2)
เลขเรียก330.9593
ผู้แต่งกฤช เพิ่มทันจิตต์
หัวเรื่อง1. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ2. เศรษฐศาสตร์การเมือง
สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลุ่มวิชาที่ 6 เศรษฐศาสตร์สังคมไทย
เลขเรียก330
ผู้แต่งเทียนฉาย กีระนันทน์
เมธี ครองแก้ว
หัวเรื่อง1. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ2. สถาบันพระปกเกล้า - - ผลงาน,3. เศรษฐศาสตร์ประชากร,4. การกระจายรายได้,5. เศรษฐศาสตร์ - - การศึกษา
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลุ่มวิชาที่ 5 การบริหารเศรษฐกิจไทย : หัวข้อ นโยบายบริหารเศรษฐกิจไทย : การคลังท้องถิ่น
เลขเรียก352.14
ผู้แต่งจรัส สุวรรณมาลา
หัวเรื่อง1. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ2. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น,3. การปกครองท้องถิ่น,4. โครงการวิจัยเรื่องวิถีใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประเทศไทย : การปรับตัวสู่ความสำเร็จประเด็นการดำเนินโยบายเศรษฐกิจในปัจจุบัน
เลขเรียกสร 330.959
ผู้แต่งฝ่ายวิชาการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
หัวเรื่อง1. นโยบายการคลัง -- ไทย2. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ,3. นโยบายเศรษฐกิจ -- ไทย,4. ไทย -- นโยบายพาณิชย์,5. เอเชีย -- ภาวะเศรษฐกิจ
สำนักพิมพ์เอราวัณการพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโลกนี้ไม่มีอะไรฟรี
เลขเรียก330.959
ผู้แต่งวราภรณ์ สามโกเศศ
หัวเรื่อง1. ปัญหาเศรษฐกิจ - - ไทย2. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่แปด พ.ศ. 2540 - 2544
เลขเรียก338.959
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. แผนพัฒนาเศรฐกิจและสังคมแห่งชาติ2. การพัฒนาเศรษฐกิจ,3. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ,4. นโยบายเศรษฐกิจ -- ไทย
สำนักพิมพ์เม็ดทรายพริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่เก้า พ.ศ. 2545 - 2549
เลขเรียก338.9
ผู้แต่งสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
หัวเรื่อง1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม2. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ,3. ไทย - - ภาวะสังคม
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 5 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐหิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบ พ.ศ. 2550 - 2554
เลขเรียก338.9593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต2. การพัฒนาเศรษฐกิ,3. ไทย - - นโยบายเศรษฐกิ,4. ไทย - - นโยบายสังค,5. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ
สำนักพิมพ์คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ห้า พ.ศ.2525-2529
เลขเรียก338.9
ผู้แต่งสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ2. การพัฒนาเศรษฐกิจ,3. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ,4. ไทย - - ภาวะสังคม
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2524
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนมหาดไทยแม่บท ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2525-2529
เลขเรียก354.59
ผู้แต่งกระทรวงมหาดไทย
หัวเรื่อง1. แผนมหาดไทยแม่บท2. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ,3. ไทย - - ภาวะสังคม
สำนักพิมพ์เอราวัณการพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องรักเธอประเทศไทย : เหลียวหลังแลหน้าจากรากหญ้าสู่รากแก้ว
เลขเรียก351.59
ผู้แต่งคณะกรรมการจัดงานนิทรรศการผลงานของรัฐบาลในรอบ 4 ปี
หัวเรื่อง1. รัฐบาล - - ไทย - - ผลงาน2. รัฐบาล - - ผลงาน,3. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนายั่งยืน
เลขเรียก330.959
ผู้แต่งเสรี พงศ์พิศ
หัวเรื่อง1. เศรษฐกิจพอเพียง2. การพัฒนาเศรษฐกิจ,3. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ
สำนักพิมพ์เจริญวิทย์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่
เลขเรียก330.959
ผู้แต่งสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา
หัวเรื่อง1. เศรษฐกิจพอเพียง2. การพัฒนาเศรษฐกิจ,3. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ
เลขเรียก330.959
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. เศรษฐกิจพอเพียง2. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ
สำนักพิมพ์เพชรรุ่งการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอสังหาฯ ช่วยชาติ
เลขเรียก332.632
ผู้แต่งโสภณ พรโชคชัย
หัวเรื่อง1. อสังหาริมทรัพย์2. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ
สำนักพิมพ์ส.วีรัชการพิมพ์ (1996)
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม