กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ, 2520-252 พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520 - 2524)
เลขเรียก338.9593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 [2520-2524]2. การพัฒนาเศรษฐกิจ,3. นโยบายเศรษฐกิจ -- ไทย,4. ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ, 2520-25,5. ,6. ไทย -- ภาวะสังคม, 2520-25,7.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2526
จำนวน 2 เล่ม