กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา พบจำนวนทั้งสิ้น 11980 รายชื่อ

ชื่อเรื่องอยู่แต่ในกล่องคุณจะไปเห็นอะไร
เลขเรียก158.26
ผู้แต่งThe arvinger Institute
หัวเรื่อง1. 2. การมองเห็
สำนักพิมพ์วีเลิร์น
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสมช.ยุคใหม่ก้าวสู่อนาคต
เลขเรียก351.555
ผู้แต่งสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. 2. ความมั่นคงแห่งชาติ - - ไทย
สำนักพิมพ์สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพลัง10นาที ช่วยให้เราไม่แก่
เลขเรียก613.315
ผู้แต่งปัก,มิน-ซู
หัวเรื่อง1.
สำนักพิมพ์อินสปายร์
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องWRITING ENGLISH FROM ZERO
เลขเรียก428.249
ผู้แต่งPEE B-BANK
หัวเรื่อง1. 2. ภาษาอังกฤษ - - ไวยากรณ์
สำนักพิมพ์POP GET BOOK
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องศึกษาประเด็นปัญหาและอุปสรรคของการประเมินราคาที่ดินของภาครัฐ ในเขตพื้นที่ภูมิภาคตะวันออกพร้อมจัดแนวทางในการแก้ไข
เลขเรียกPO002
ผู้แต่งอัญชลี พวงรัตน์
หัวเรื่อง1. 2. การประเมินบุคคล - - นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ,3. นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำแผนปฎิบัติราชการประจำปี และแฟนปฎิบัติราชการ 4 ปี ของสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
เลขเรียกp0003
ผู้แต่งณัตชากีรติป์ อภิรักษ์ธนกุล
หัวเรื่อง1. 2. นักวิเคาระห์นโยบายและแผน -- ปฎิบัติกา
สำนักพิมพ์กองแผนงาน
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหนังสือที่ระลึกการจัดสร้างอาคาร อนันตวิชช์
เลขเรียก
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
หัวเรื่อง1. 2. โรงเรียนชนบ,3. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแด,4. โรงเรียนชาวเข,5. เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระราชกรณียกิ
สำนักพิมพ์ศูนย์สื่อและสิ่งพิมพ์แก้วเจ้าจอม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
ปีที่พิมพ์ส691ห
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลิ่นแก้ว ทวิกาล
เลขเรียก
ผู้แต่งปราปต์
หัวเรื่อง1. กาลเวล
สำนักพิมพ์พิมพ์คำ
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือติดต่อราชการกรมธนารักษ์
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. ระบบราชกา
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2562
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องGreat Celebrations For A Great King
เลขเรียกR 923.1593
ผู้แต่งLaurie Rosenthal
Ian MatthewsSomchai Charoenwanich.
หัวเรื่อง1. Bhumibol Adulyadej, King of Thailand, 1927- -- Anniversaries, etc2. Bhumibol Adulyadej, King of Thailand, 1927- -- Pictorial works,3. Festivals -- Thailand,4. Thailand -- Anniversaries, etc
สำนักพิมพ์s.n.
ปีที่พิมพ์1988
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องAstronmical Tables Of The Sun, Moon And Planets
เลขเรียก528
ผู้แต่ง Meeus, Jean.
หัวเรื่อง1. Ephemerides2. Planet -- Ephemerides
สำนักพิมพ์Willmann-Bell
ปีที่พิมพ์1995
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องBUDDHIST TEMPLES OF THAILAND
เลขเรียก294.3435
ผู้แต่งCUMMINGS, JOE
หัวเรื่อง1. Temples, Buddhist - - Thailan2. Buddhish art - - Thailan,3. Buddhish architecture - - Thailan,4. Thailand - - Religious life and custom
สำนักพิมพ์Marshall Cavendish
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
เลขเรียก342
ผู้แต่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. กฎหมายปกครอง2. ข้าราชการ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องสาระน่ารู้เกี่ยวกับศาลปกครอง ชุด สารพันปัญหาคดีปกครอง
เลขเรียก342.06
ผู้แต่งสำนักเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลปกครอง
หัวเรื่อง1. กฎหมายปกครอง2. วิธีพิจารณาคดีปกครอง
สำนักพิมพ์ สำนักเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลปกครอง
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวง กรม พ.ศ. , ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
เลขเรียก342.06
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. กฎหมายปกครอง2. การจัดส่วนราชการ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ,3. กระทรวง -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ,4. การบริหารราชการ
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสาระน่ารู้เกี่ยวกับศาลปกครอง ชุด สารพันปัญหาคดีปกครอง
เลขเรียก342.06
ผู้แต่งสำนักเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลปกครอง
หัวเรื่อง1. กฎหมายปกครอง2. วิธีพิจารณาคดีปกครอง
สำนักพิมพ์สำนักเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลปกครอง
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2554 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
เลขเรียก622.2
ผู้แต่งกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
หัวเรื่อง1. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่2. เหมืองแร่,3. อุตสาหกรรมเหมืองแร่
สำนักพิมพ์กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2554 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขเรียก354.750
ผู้แต่งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หัวเรื่อง1. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร -- การบริหาร2. เทคโนโลยีสารสนเทศ,3. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - - รายงานประจำปี
สำนักพิมพ์วงศ์สว่างการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2556 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขเรียก354.750
ผู้แต่งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หัวเรื่อง1. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร -- การบริหาร2. เทคโนโลยีสารสนเทศ,3. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - - รายงานประจำปี
สำนักพิมพ์วงศ์สว่างการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการคลังท้องถิ่น : รวมบทความวิจัยเพื่อเพิ่มคลังให้ท้องถิ่น
เลขเรียก336.014
ผู้แต่งดิเรก ปัทมสิริวัฒน์
หัวเรื่อง1. การคลังท้องถิ่น2. การคลัง
สำนักพิมพ์พี เอ ลีฟวิ่ง
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการตรวจสอบภายในภาคราชการ : แนวปฎิบัติการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
เลขเรียก658.4013
ผู้แต่งกลุ่มงานมาตรฐานด้านการตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. การควบคุมภายใน2. การตรวจสอบภายใน
สำนักพิมพ์กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในการจัดทำร่างพระราชกฤษฎีกาและร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนส่วนราชการ
เลขเรียก352.64
ผู้แต่งสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. การจัดส่วนราชการ2. กฎหมายปกครอง
สำนักพิมพ์สำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2548-2551
เลขเรียก351.593
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. การบริหารรัฐกิจ -- ไทย
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรู้แจ้งในชาตินี้ 3
เลขเรียก294.3122
ผู้แต่งมูลนิธิออมสินเพื่อสังคม
หัวเรื่อง1. การปฏิบัติธรรม2. ธรรมเทศนา,3. ธรรมะ
สำนักพิมพ์มูลนิธิออมสินเพื่อสังคม
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่สนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็ง
เลขเรียก307.14
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. การพัฒนาชุมชน2. ชุมชน
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพูดในที่ชุมนุม : How to develop self-confidence and influence people by public speaking
เลขเรียก808.51
ผู้แต่งเดล คาร์เนกี
อาษา ขอจิตต์เมตต์,แปล
หัวเรื่อง1. การพูด2. วาทศิลป์
สำนักพิมพ์แสงดาว
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเทคนิคการนำเสนอเรื่องด้วยวาจา
เลขเรียก808.51
ผู้แต่งประวีณ ณ นคร
หัวเรื่อง1. การพูดในชุมนุมชน2. การพูด
สำนักพิมพ์สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517 และ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
เลขเรียก344.05
ผู้แต่งสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ2. เอกสารลับ,3. เอกสารราชการ
สำนักพิมพ์สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้
เลขเรียก658.406
ผู้แต่งวีระวัฒน์ ปันนิตามัย
หัวเรื่อง1. การเรียนรู้องค์การ2. การพัฒนาองค์การ
สำนักพิมพ์เอ็กซเปอร์เน็ท
ปีที่พิมพ์3
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยระบบข้าราชการในอนาคต : คุณลักษณะของข้าราชการในทศวรรษหน้า
เลขเรียก352.63
ผู้แต่ง ฉัตรพงษ์ วงษ์สุข
หัวเรื่อง1. ข้าราชการ -- ไทย2. ระบบราชการ -- ไทย
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2538
เลขเรียก352.67
ผู้แต่งสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. ข้าราชการพลเรือน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ2. ข้าราชการพลเรือน -- เงินเดือน,3. เงินเดือน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์ส้มหวาน
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการบรรยายวินัย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว
เลขเรียก352.8
ผู้แต่งสำนักบริหารกลาง กรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. ข้าราชการพลเรือน -- ไทย -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์สำนักบริหารกลาง กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชกฤษฎีกา : กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และหนังสือเวียน ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เล่ม1
เลขเรียก352.6
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. ข้าราชการพลเรือน -- ไทย -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชกฤษฎีกา : กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และหนังสือเวียน ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เล่ม2
เลขเรียก352.6
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. ข้าราชการพลเรือน -- ไทย -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลไกและกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ/การนำนดยบายสาธารณะไปปฎิบัติ : ความรับผิดทางวินัยทางงบประมาณและการคลัง
เลขเรียก336
ผู้แต่งชัยเชต สุนทรพิพิธ
หัวเรื่อง1. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน2. การคลัง -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ,3. งบประมาณ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานสถิติคดีศาลทั่วราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ. 2554
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งกลุ่มระบบข้อมูล สำนักงานแผนงานและงบประมาณ สำนักงานศาลยุติธรรม
หัวเรื่อง1. คดีและการสู้คดี -- สถิติ2. คดีแพ่ง -- สถิติ,3. คดีอาญา -- สถิติ
สำนักพิมพ์สำนักงานศาลยุติธรรม
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเงินตราในอาเซียน
เลขเรียก332.4
ผู้แต่งวีรวรรณ ภิญญรัตน์
หัวเรื่อง1. เงินตรา2. กลุ่มประเทศอาเซียน
สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องเรามีเวลาจำกัด
เลขเรียก294.3144
ผู้แต่งพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี
หัวเรื่อง1. จ๊อบส์, สตีฟ, ค.ศ. 1955-202. ,3. ธรรมะกับชีวิตประจำวัน,4. พุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน,5. นักธุรกิจ -- สหรัฐอเมริกา
สำนักพิมพ์ปราณ พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวิธีชนะทุกข์และสร้างสุข :How to stop worrying and start living
เลขเรียก158.1
ผู้แต่งเดล คาร์เนกี
อาษา ขอจิตต์เมตต์,แปล
หัวเรื่อง1. จิตวิทยาประยุกต์2. ความสำเร็จ,3. ความทุกข์
สำนักพิมพ์แสงดาว
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานผลการวิจัย เรื่อง ปัญหาการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน : ศึกษาเฉพาะกรณีเกี่ยวกับการออกโฉนดที่ดินและหนังสือรับรองการทำประโยชน์โดยคลาดเคลื่อนหรือโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
เลขเรียก346.0438
ผู้แต่ง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต. กองวิจัยและวางแผน
หัวเรื่อง1. โฉนด2. ที่ดิน -- หนังสือรับรอง (น.ส. 3),3. ที่ดินของรัฐ
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต. กองวิจัยและวางแผน
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการจัดทำแผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ พ.ศ. 2549-2551
เลขเรียก346.043
ผู้แต่งศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ -- การบริหาร2. ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์,3. บริการสังคม
สำนักพิมพ์ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการดำเนินโครงการรัฐเอื้อราษฎร์ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
เลขเรียก
ผู้แต่งจงรัก บุญทันเสน
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ - - ปัญหา,3. โครงการรัฐเอื้อราษฎร์,4. สำนักงานธนารักษ์จังหวัดกาฬสินธุ์
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง500 ปี ความสัมพันธ์สยาม -โปรตุเกส
เลขเรียก327.593
ผู้แต่งยุวดี วัชรางกูร
หัวเรื่อง1. ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- โปรตุเกส2. โปรตุเกส -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- ไทย
สำนักพิมพ์Nation Documentory (ฉบับพิเศษ)
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราชแห่งสยาม
เลขเรียก959.3057
ผู้แต่งอนันต์ อมรรตัย
หัวเรื่อง1. ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์ -- รัชกาลที่ 5, 2411-242. ,3. จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2396-24,4.
สำนักพิมพ์บางกอกบุ๊ค
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 2
เลขเรียก959.3057
ผู้แต่งอนันต์ อมรรตัย
หัวเรื่อง1. ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์ -- รัชกาลที่ 5, 2411-242. ,3. จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2396-24,4.
สำนักพิมพ์บางกอกบุ๊ค
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ กรมขุนพินิตประชานาถ เสวยราชย์
เลขเรียก959.3057
ผู้แต่งอนันต์ อมรรตัย
หัวเรื่อง1. ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์ -- รัชกาลที่ 5, 2411-242. ,3. จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2396-24,4.
สำนักพิมพ์บางกอกบุ๊ค
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พลิกแผ่นดินสยาม
เลขเรียก959.3057
ผู้แต่งอนันต์ อมรรตัย
หัวเรื่อง1. ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์ -- รัชกาลที่ 5, 2411-242. ,3. จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2396-24,4.
สำนักพิมพ์บางกอกบุ๊ค
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับราชสำนักสยาม
เลขเรียก959.3057
ผู้แต่งอนันต์ อมรรตัย
หัวเรื่อง1. ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์ -- รัชกาลที่ 5, 2411-242. ,3. จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2396-24,4.
สำนักพิมพ์บางกอกบุ๊ค
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง60 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2548-2545
เลขเรียกสร. 332.11
ผู้แต่ง ธนาคารแห่งประเทศไทย
หัวเรื่อง1. ธนาคารแห่งประเทศไทย2. ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ
สำนักพิมพ์ธนาคารแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องชีวิตที่คุ้มค่า ฉบับสมบูรณ์
เลขเรียก923.3593
ผู้แต่งนุกูล ประจวบเหมาะ
หัวเรื่อง1. นุกูล ประจวบเหมาะ, 242. ,3. นักเศรษฐศาสตร์ -- ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์อินสปายร์
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 และแก้ไขเพิ่มเติม
เลขเรียก342.0686
ผู้แต่งสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. บำเหน็จบำนาญ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมกฎหมาย / ประเทศ / ระเบียบ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
เลขเรียก334.023
ผู้แต่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
หัวเรื่อง1. ผู้สูงอายุ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ2. ผู้สูงอายุ -- การสงเคราะห์,3. ผู้สูงอายุ -- นโยบายของรัฐ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520 - 2524)
เลขเรียก338.9593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 [2520-2524]2. การพัฒนาเศรษฐกิจ,3. นโยบายเศรษฐกิจ -- ไทย,4. ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ, 2520-25,5. ,6. ไทย -- ภาวะสังคม, 2520-25,7.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2526
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชดำริสู่ชีวิตและธรรมชาติ
เลขเรียก923.1593
ผู้แต่งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- - - พระราชดำรัส. โครงการพระราชดำริ2. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร,3. โครงการหลว,4. เศรษฐกิจพอเพีย
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องในหลวงของเรา = My King {34}The Ultimate Knowledge of Thailand{34}
เลขเรียก923.1593
ผู้แต่งNational Geographic
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470- -- พระราชกรณียกิจ2. กษัตริย์และผู้ครองนคร -- ไทย
สำนักพิมพ์ฐานการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการทรงงานของพ่อในความทรงจำ
เลขเรียก923.1593
ผู้แต่งปราโมทย์ ไม้กลัด
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470- . -- พระราชกรณียกิจ
สำนักพิมพ์สมาคมสงเคราะห์สัตว์
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการทรงงานของพ่อในความทรงจำ เล่ม 2
เลขเรียก923.1593
ผู้แต่งปราโมทย์ ไม้กลัด
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470- . -- พระราชกรณียกิจ
สำนักพิมพ์สมาคมสงเคราะห์สัตว์
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความสุขของพ่อ
เลขเรียก923.1593
ผู้แต่งโกวิท วงศ์สุรวัฒน์
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-
สำนักพิมพ์พี.วาทิน
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระเจ้าอยู่หัว
เลขเรียก923.1593
ผู้แต่งกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
ท่านผู้หญิงสมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา ... [และคนอื่น ๆ]
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-
สำนักพิมพ์กรมวิชาการ
ปีที่พิมพ์2530
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรียนรู้จากพระเจ้าแผ่นดิน
เลขเรียก923.1593
ผู้แต่งคราเมส, แมนเฟรด
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-2. กษัตริย์และผู้ครองนคร -- ไทย
สำนักพิมพ์กรีน- ปัญญาญาณ
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความสุขของพ่อ
เลขเรียก923.1593
ผู้แต่งมีบุญ,เรียบเรียง
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-2. กษัตริย์และผู้ครองนคร -- ไทย
สำนักพิมพ์ร่วมด้วยช่วยกัน
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง100 เรื่อง ในหลวงของฉัน
เลขเรียก923.1593
ผู้แต่งวิทย์ บัณฑิตกุล,รวบรวม
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-2. กษัตริย์และผู้ครองนคร -- ไทย
สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกรุงเทพฯ อยู่คู่สายน้ำ = Bangkok... a City by the Water
เลขเรียกสร. 333.91
ผู้แต่งสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-2. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ,3. การจัดการน้ำ -- กรุงเทพฯ,4. ชลประทาน -- กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องน้ำพระพุทธมนต์ ในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ
เลขเรียก294.338
ผู้แต่งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-2. พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม -- ไทย,3. น้ำพระพุทธมนต์
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย : 2 กุมภาพันธ์ วันนักประดิษฐ์ไทย
เลขเรียก608
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-2. วันนักประดิษฐ์,3. สิ่งประดิษฐ์
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง84 ปี กษาปณ์แห่งองค์ราชัน
เลขเรียก737.4
ผู้แต่งสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-2. เหรียญกษาปณ์,3. เหรียญที่ระลึกและเหรียญรางวัล
สำนักพิมพ์โกลบอลอินเตอร์คอมมิวเนเคชั่น
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องเจ้าฟ้ามหิดลของหนู: หนังสือในโครงการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ระดับประถมศึกษา
เลขเรียก923.2593
ผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่อง1. มหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก, สมเด็จพระ, 2434-242. ,3. หนังสือในโครงการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ระดับประถมศึกษา
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอยู่เพื่อโลกหล้า : หนังสือในโครงการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ระดับมธัยมศึกษาและอาชีวศึกษา
เลขเรียก923.2593
ผู้แต่งกะทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่อง1. มหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก, สมเด็จพระ, 2434-242. ,3. หนังสือในโครงการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ระดับมธัยมศึกษาและอาชีวศึกษา
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องชีวิต ผลงาน และเส้นทางสู่ความสำเร็จของผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล : หนังสือในโครงการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
เลขเรียก923.2593
ผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่อง1. มหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก, สมเด็จพระ, 2434-242. ,3. หนังสือในโครงการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่ององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคำอธิบายรัฐธรรมนูญเรียงตามมาตรา
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งประณต นันทิยะกุล
หัวเรื่อง1. รัฐธรรมนูญ -- ไทย2. องค์กรอิสระ
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวม ครม. มติ ก.พ. และระเบียบที่เกี่ยวกับวินัยข้าราชการพลเรือน
เลขเรียก352.66
ผู้แต่งสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. วินัย2. ข้าราชการพลเรือน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องกว่าจะมาเป็น..ศาลปกครอง
เลขเรียก342.0664
ผู้แต่งอักขราทร จุฬารัตน
หัวเรื่อง1. ศาลปกครอง2. วิธีพิจารณาคดีปกครอง
สำนักพิมพ์ศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ 3
เลขเรียกอ 342.0664
ผู้แต่งศาลปกครอง, สำนักงาน
หัวเรื่อง1. ศาลปกครอง2. วิธีพิจารณาคดีปกครอง,3. กฎหมายปกครอง
สำนักพิมพ์สำนักงานศาลปกครอง
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอรรถาภิธานศัพท์เศรษฐศาสตร์
เลขเรียกอ 330.03
ผู้แต่งศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาเศรษฐศาสตร์
หัวเรื่อง1. เศรษฐศาสตร์ -- พจนานุกรม2. เศรษฐศาสตร์ -- คำศัพท์
สำนักพิมพ์ธนาคารแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง97สมุนไพรใกล้ตัวเสริมสุขภาพและความงาม
เลขเรียก615.321
ผู้แต่งสุภัคภิรมย์
หัวเรื่อง1. สมุนไพร2. พืชผักผลไม้
สำนักพิมพ์ไทยควอลิตี้บุ๊คส์(2006)
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการเสริมสร้างชีวิตคู่
เลขเรียก306.872
ผู้แต่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
หัวเรื่อง1. สามีและภรรยา2. ความสัมพันธ์ในครอบครัว,3. ความรัก
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2554 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เลขเรียก340
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หัวเรื่อง1. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา2. รายงานประจำปี - - สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทศวรรษแรกของ ก.ล.ต. กับตลาดทุนไทย (พ.ศ. 2535 - 2545)
เลขเรียก332.642
ผู้แต่งประสาร ไตรรัตน์วรกุล
หัวเรื่อง1. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์2. หลักทรัพย์,3. ตลาดหลักทรัพย์,4. พระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์
สำนักพิมพ์คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2554 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
เลขเรียก291
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
หัวเรื่อง1. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ -- รายงานประจำปี2. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต -- การบริหาร
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2555 : สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี -- รายงานประจำปี2. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี -- การบริหาร,3. บริการสาธารณะ -- ไทย
สำนักพิมพ์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2556 : สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี -- รายงานประจำปี2. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี -- การบริหาร,3. บริการสาธารณะ -- ไทย
สำนักพิมพ์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสรุปแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. 2553
เลขเรียก342.06
ผู้แต่งสำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง
หัวเรื่อง1. สำนักงานศาลปกครอง2. วิธีพิจารณาคดีปกครอง
สำนักพิมพ์สำนักงานศาลปกครอง
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบทเรียนด้วยตนเอง : การเขียนหนังสือติดต่อราชการและธุรกิจ
เลขเรียก352.387
ผู้แต่งประวีณ ณ นคร
หัวเรื่อง1. หนังสือราชการ -- การเขียน2. จดหมายธุรกิจ -- การเขียน,3. การเขียนจดหมาย
สำนักพิมพ์สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
เลขเรียก352.88
ผู้แต่ง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. เอกสารลับ2. เอกสารราชการ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องFinancial Accounting with Working Papers
เลขเรียก657
ผู้แต่งLarson, Kermit D.
Miller, Paul B.
หัวเรื่อง1. ACCOUNTIN
สำนักพิมพ์IRWIN
ปีที่พิมพ์1995
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องProgramming With QuickBASIC
เลขเรียก005.133
ผู้แต่งZage, Wayne M.
หัวเรื่อง1. BASIC (COMPUTER PROGRAM LANGUAGE2. MICROSOFT QUICKBASI,3. Microsoft QuickBASI,4. MICROSOFT QUICKBASIC (COMPUTER PROGRAM,5. Quick BASIC (Computer program language
สำนักพิมพ์Mitchell McGraw-Hill
ปีที่พิมพ์1991
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องBasic Problem Solving : Structured Programming Using Microsoft BASIC
เลขเรียก001.642
ผู้แต่งFanzone, Penny
Hankins, Thomas D.Diekhans, Carl
หัวเรื่อง1. BASIC (Computer program language2. Structured programmin
สำนักพิมพ์McGraw-Hill College
ปีที่พิมพ์1989
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องComprehensive Structured COBOL
เลขเรียก001.6424
ผู้แต่งBradley, James
หัวเรื่อง1. COBOL (COMPUTER PROGRAM LANGUAGE2. STRUCTURED PROGRAMMIN,3. Bradley, James - - Comprehensive structures COBO,4. COBOL (Computer program language) - - Problems, exercises, et,5. Structured programming - - Problems, exercises, et,6. Cobo
สำนักพิมพ์Mitchell McGraw-Hill
ปีที่พิมพ์1990
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องStructures and Abstractions : A Brief Introduction to Turbo Pascal (5.x, 6.x, 7.0)
เลขเรียก005.262
ผู้แต่งSalmon, William I.
หัวเรื่อง1. Pasca2. PASCAL (COMPUTER PROGRAM LANGUAGE,3. TURBO PASCAL (COMPUTER PROGRAM LANGUAGE,4. TURBO PASCA,5. การจัดการธุรกิ,6. ความสำเร็จทางธุรกิ,7. ธุรกิจกับการเมือง - - ไท,8. นักธุรกิ
สำนักพิมพ์IRWIN
ปีที่พิมพ์1994
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบายหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก (ฉบับศาลยุติธรรม) เล่ม ๑ คำอธิบายหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัว (ฉบับศาลยุติธรรม)
เลขเรียกอ 340.59
ผู้แต่งสำนักงานศาลยุติธรรม
หัวเรื่อง1. กฎหมายอิสลา2. ศาสนากับกฎหมา
สำนักพิมพ์อรุณการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบายหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก (ฉบับศาลยุติธรรม) เล่ม ๒ คำอธิบายหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยมรดก (ฉบับศาลยุติธรรม)
เลขเรียกอ 340.59
ผู้แต่งสำนักงานศาลยุติธรรม
หัวเรื่อง1. กฎหมายอิสลา2. ศาสนากับกฎหมา
สำนักพิมพ์อรุณการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการปฏิบัติศาสนพิธีกองทัพบก ที่ระลึก พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกองทัพบก
เลขเรียกสร 294.34
ผู้แต่งกองทัพบก
หัวเรื่อง1. กฐินและผ้าป่2. ธรรมเทศน,3. ศิลปกรรมพุทธศาสน
สำนักพิมพ์อรุณการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหนังสือที่ระลึกพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
เลขเรียกสร 294.34
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
หัวเรื่อง1. กฐินและผ้าป่2. ธรรมเทศน,3. ศิลปกรรมพุทธศาสน
สำนักพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโชคดีมีมงคล
เลขเรียก294.304
ผู้แต่งสายฝน ศิลปพรหม
หัวเรื่อง1. การดำเนินชีวิ2. พุทธศาสนากับชีวิตประจำวั,3. มงคล - - โชคดีมีมงค
สำนักพิมพ์ภาพพิมพ์
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคดีปกครอง...รู้ไว้บอกต่อ
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งสำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลปกครอง
หัวเรื่อง1. การร้องทุกข์ (วิธีพิจารณาความปกครอง2. วิธีพิจารณาคดีปกครอ
สำนักพิมพ์มหาศาล มีเดีย เพรส
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมหานิบาตชาดก ทศชาติฉะบับชินวร เล่ม 1
เลขเรียกอ 294.3184
ผู้แต่งพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า วัดราชบพิธ, แปล
หัวเรื่อง1. ชาด2. นิทานคติธรร
สำนักพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมุมมองมุมคิด 11 ทุนฝึกอบรมสำหรับผู้มีศักยภาพสูง (Talent Network)
เลขเรียกสร 352.6
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. ทุนรัฐบา2. ข้าราชการ - - การฝึกอบรม - - ไท,3. Government scholarshi,4. Public officers - - Trainin,5. การศึกษาในต่างประเท,6. ข้าราชการ - - การฝึกอบร
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทฤษฎีองค์การยุคหลังสมัยใหม่
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งอัมพร ธำรงลักษณ์
หัวเรื่อง1. พฤติกรรมองค์กา2. องค์กา,3. การจัดกา,4. การจัดการองค์การ - - ทฤษฎ,5. การจัดการองค์การ - - องค์การ - - การบริหา
สำนักพิมพ์มิสเตอร์ก๊อปปี้
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ พาราไดม์ NPM ในประเทศนิวซีแลนด์
เลขเรียก351
ผู้แต่งปกรณ์ ศิริประกอบ
หัวเรื่อง1. พาราไดม์ NPM ในประเทศนิวซีแลนด
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสัญญา ธรรมศักดิ์ คนของแผ่นดิน
เลขเรียก923.2593
ผู้แต่งวิมลพรรณ ปีตธวัชชัย
หัวเรื่อง1. สัญญา ธรรมศักดิ์ - - 2450-2542. สัญญา ธรรมศักดิ์ - - ชีวประวัต
สำนักพิมพ์เดือนตุลา
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมสุดยอดเหรียญกษาปณ์ ร.9
เลขเรียกอ 737.49593
ผู้แต่งวิสันต์ ท้าวสูงเนิน
หัวเรื่อง1. เหรียญกษาปณ2. เหรียญกษาปณ์และเหรียญที่ระลึ,3. เหรียญกษาปณ์ - - ไท,4. เหรียญที่ระลึ,5. เหรียญที่ระลึกและเหรียญรางวัลไท,6. เหรียญที่สะสมและเหรียญรางวัล - - ไท
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2561 2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องราชสรีรานุสรณีย์
เลขเรียกอส 923.1593
ผู้แต่งพระณัฐ จิรวิชฺโช, พระมหาสิริชัย สุขญาโณ, บรรณาธิการ
หัวเรื่อง1. อนุสาวรีย2. อนุสาวรีย์ - - การอนุรักษ์และการบำรุงรักษ,3. เถ้ากระดู,4. สุสานและฌาปนสถา,5. หนังสือที่ระลึ,6. หนังสืออนุสรณ์งานศ
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสถาปัตยกรรมกลาโหม
เลขเรียก725.18
ผู้แต่งอัจฉราวดี สุดประเสริฐ
หัวเรื่อง1. อนุสาวรีย์ - - ไท2. สถาปัตยกรรรมไท,3. ปืนใหญ่ - - บัญชีรายชื่,4. ป้อม - - ไท
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์ม.ป.ป.
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานการอบรมและศึกษาดูงานศิลปกรรมโบราณและแหล่งผลิตงานช่างศิลปกรรมไทย ณ สหภาพพม่า ระหว่างวันที่ 3 - 17 มิถุนายน 2556
เลขเรียกอป 745.5
ผู้แต่งสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. ช่างฝีมือ - - ไท2. ช่างศิลปะ - - ไท,3. ศิลปกรรมไทย - - ประวัต,4. ศิลปกรรม - - ไทย - ประวัต,5. ศิลปกรรมไท,6. ศิลปหัตถกรรมไท
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจดหมายเหตุ โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เลขเรียก363
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบื
สำนักพิมพ์ที.เค.เอศ. สยามเพรส แมเนจเม้นท์
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโปรแกรมสนับสนุนการคำนวณค่าเช่าและค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งศิริลักษณ์ สุขสวัสดิ์
หัวเรื่อง1. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฎิบัติกา
สำนักพิมพ์สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์2563
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนงานสำรวจข้อมูลเพื่อปรับราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลงสำหรับใช้ในการจัดทำฐานข้อมูลราคาประเมินที่ดินรายแปลงในพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ตามคำสั่งสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี ที่ ๑๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐
เลขเรียกPO002
ผู้แต่งทัศนีย์ เกิดพืชน์
หัวเรื่อง1. นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญกา
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี
ปีที่พิมพ์2563
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงิน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร
เลขเรียกPO009
ผู้แต่งชุติมา เชาว์คงคา
หัวเรื่อง1. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติกา
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร
ปีที่พิมพ์2563
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำคู่มือการปฎิบัติงาน การจ่ายเงินในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corate Online)
เลขเรียกPO009
ผู้แต่งชุติมา เชาว์คงคา
หัวเรื่อง1. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติกา
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร
ปีที่พิมพ์2563
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสมุดภาพ ร่มโพธิ์ ร่มไทย การเมืองการปกครองไทย เล่ม 1 พ.ศ. 2493 - 2525
เลขเรียกอ 923.1593
ผู้แต่งสถาบันพระปกเกล้า
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลเดชมหาราช,พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 247
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวทางการปฏิบัติราชการคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี พ.ศ.2560
เลขเรียกสร 348.044
ผู้แต่งศาลปกครอง, สำนักงาน
หัวเรื่อง1. สำนักงานศาลปกครอง - - คดีควา2. กฎหมาย - - ไท,3. กฎหมาย - - การตีควา,4. สำนักงานศาลปกครอ,5. การปฏิบัติราชกา,6. คำวินิจฉัยศา,7. วิธีพิจารณาคดีปกครอง - - ไท,8. ระเบียบปฏิบัติราชการ - - ไท
สำนักพิมพ์สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องA New Survey OF Universal Knowledge Encyclopaedia Britannica Volume 1
เลขเรียก031
ผู้แต่งWilliam Benton, Publisher
หัวเรื่อง1. 2. Encyclopedia and dictionaries
สำนักพิมพ์Encyclopaedia Britannica
ปีที่พิมพ์1789
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องA New Survey OF Universal Knowledge Encyclopaedia Britannica Volume 4
เลขเรียก031
ผู้แต่งWilliam Benton, Publisher
หัวเรื่อง1. 2. Encyclopedia and dictionaries
สำนักพิมพ์Encyclopaedia Britannica
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องThe new universal library (NEB-PHO)
เลขเรียก030 (NEB-PHO)
ผู้แต่งCaxton Publishing Company
หัวเรื่อง1. 2. Encyclopedia and dictionaries
สำนักพิมพ์The Caxton Publishing Company
ปีที่พิมพ์1968
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชลัญจกร
เลขเรียก929.7
ผู้แต่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. 2. กกุธภัณฑ์
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระสุวรรณสาม ตติยชาติแห่งพระบารมี
เลขเรียก294.3
ผู้แต่งธีระพันธ์ ลอไพบูลย์และคณะ
หัวเรื่อง1. 2. ชาดก,3. นิทานคติธรรม,4. ทศบารมี
สำนักพิมพ์คอมฟอร์ม
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการสร้างเครื่องมือวัดตัวแปรในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ : แนวทางสู้การปฏิบัติ
เลขเรียก001.422
ผู้แต่งสุวิมล ติรกานันท์
หัวเรื่อง1. 2. สังคมศาสตร์ - - วิจัย
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง200 ปี มหาจักรีบรมราชวงค์ : วิวัฒนาการของระบบข้าราชการพลเรือน
เลขเรียก923.15
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. 200 ปี มหาจักรีบรมราชวงค์2. วิวัฒนาการของระบบข้าราชการพลเรือน,3. ราชวงค์จักรี กษัตริย์และผู้ครองนคร-ไทย
สำนักพิมพ์บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2526
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง3 ds max Workshop
เลขเรียก006.693
ผู้แต่งวรรณรัชต์ สุทธิศันสนีย์
หัวเรื่อง1. 3 ดีเอส แม็กซ์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
สำนักพิมพ์ไอดีซี อินโฟ ดิสทริบิวเตอร์ เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง60th Anniversary of H.M. King Bhumibol's Accession to the Throne 1946-2006
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งThe Royal thai Government
หัวเรื่อง1. Accession 60 th2. Annicersary
สำนักพิมพ์Thaweewat press
ปีที่พิมพ์2006
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องFinancial Accounting: Tools for Business Decision Making
เลขเรียก657.48
ผู้แต่งKimmel... (et al.)
หัวเรื่อง1. Accountin
สำนักพิมพ์WILEY
ปีที่พิมพ์2004
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องIntermediate Accounting
เลขเรียก657.044
ผู้แต่งDyckman, Thomas R.
Dukes, Roland E.Davis, Charles J.
หัวเรื่อง1. Accountin
สำนักพิมพ์IRWIN
ปีที่พิมพ์1992
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องAccounting: The Basis for Business Decisions
เลขเรียก657
ผู้แต่งMeigs, Robert F.
Meigs, Walter B.
หัวเรื่อง1. Accountin
สำนักพิมพ์McGraw-Hill
ปีที่พิมพ์1962
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องFundamental Accounting Princitples
เลขเรียก657
ผู้แต่งLarson, Kermit D.
หัวเรื่อง1. Accounting
สำนักพิมพ์Irwin Book Team
ปีที่พิมพ์1993
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องAccounting Principles
เลขเรียก657
ผู้แต่งHermanson, Roger H.
หัวเรื่อง1. Accounting
สำนักพิมพ์Irwin
ปีที่พิมพ์1992
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลด้วยระบบ TQM และ Hospital Accerditation : กรณีศึกษาของโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งชาตรี บานชื่น
หัวเรื่อง1. Accrediation2. Hospital administration,3. การพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล,4. ชาตรี บานชื่น - - ผลงาน
สำนักพิมพ์ศูนย์สารสนเทศ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องASP .NET 2.0 Illustrated
เลขเรียก006.76
ผู้แต่งHomer Alex
Sussman Dave
หัวเรื่อง1. Active server pages2. Web site - - Design
สำนักพิมพ์Pearson Education LTD.
ปีที่พิมพ์2006
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องMicrosoft ASP.NET 2.0 step by step
เลขเรียก005.2768
ผู้แต่งShepherd, George
หัวเรื่อง1. Active server pages2. Web site - - Design,3. Microsoft .NET Framework
สำนักพิมพ์Microsoft Press
ปีที่พิมพ์2005
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องAdministration Guide Solstice Site/SunNet/Domain Manager
เลขเรียก005.369
ผู้แต่งSun Microsystems
หัวเรื่อง1. Administration Guide2. Solstice Site,3. Sunnet
สำนักพิมพ์Sun Microsystems
ปีที่พิมพ์1996
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องIllustration CS3 Bible
เลขเรียก006.6869
ผู้แต่งAlspach Ted
หัวเรื่อง1. Adobe illustrator (computer file)2. Adobe illustrator (computer software)
สำนักพิมพ์wiley Publishing
ปีที่พิมพ์2007
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องAdobe Photoshop CS3 A-Z
เลขเรียก006.686
ผู้แต่งAndrews Philip
หัวเรื่อง1. Adobe photoshop - - Encyclopedias2. Photography - - Digital techniques
สำนักพิมพ์elsevier
ปีที่พิมพ์2007
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องUp to Speed Photoshop CS3
เลขเรียก006.686
ผู้แต่งWillmore Ben
หัวเรื่อง1. Adobe Photoshop
สำนักพิมพ์Courier Printing
ปีที่พิมพ์2008
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องAdobe Photoshop Unmasked
เลขเรียก006.686
ผู้แต่งNiget French
หัวเรื่อง1. Adobe Photoshop2. comouter graphics
สำนักพิมพ์Berkeley
ปีที่พิมพ์2007
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องPhotoshop CS3 Visual QuickPro Guide
เลขเรียก006.686
ผู้แต่งWeinmann Elaine
Lourekas Perter
หัวเรื่อง1. Adobe Photoshop2. Computer graphics
สำนักพิมพ์Peachpit Press
ปีที่พิมพ์2008
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องScott Kelby' s 7-point System for Adobe PhotoshopCS3.
เลขเรียก006.686
ผู้แต่งKelby Scott
หัวเรื่อง1. Adobe Photoshop2. Photography - - Digital techniques,3. Image Procressing - - Digital techniques
สำนักพิมพ์Peachpit Press
ปีที่พิมพ์2008
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องALBERTA : Robin Langley Sommer
เลขเรียก914.7123
ผู้แต่ง Sommer, Robin Langley
หัวเรื่อง1. ALBERTA2. ALBERTA - - Description and travel,3. Canada -- Description and travel
สำนักพิมพ์Whitecap Books
ปีที่พิมพ์1988
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องKING BHUMIBOL and the Thai Royal Family in Lausanne : Recollectiond of HM King Rama IX Tutor
เลขเรียกRef 923.1593
ผู้แต่งSeraidaris, Lysandre C.
หัวเรื่อง1. Ananda Mahidol, - - King of Thailand, - - 1925-1946 - - Famil2. Bhumibol Adulyadej, - - King of Thailand, - - 1927- - - Famil,3. Biographie,4. Heads of state,5. histor
สำนักพิมพ์Sirivatana Interprint
ปีที่พิมพ์2013
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องStrange but True : the world's weirdest wonders
เลขเรียก001.94
ผู้แต่งSullivan, Robert
หัวเรื่อง1. Animals2. Science - - Miscellanea,3. Nature photography
สำนักพิมพ์LIFE Books
ปีที่พิมพ์2008
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง2016 Annual Report
เลขเรียกReport
ผู้แต่งAnti-Money Laundering Ofiice
หัวเรื่อง1. Anti-Money Laundering Ofiic2. Anti-Money Laundering Ofiice - - Annual Report 201,3. Money Launderin
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์AN629A
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องInformix Guide to Database Design and Implementation
เลขเรียก005.7585
ผู้แต่งInformix
หัวเรื่อง1. Application software - - Developmen2. Informix (Computer program,3. Relational database
สำนักพิมพ์Informic Softeare
ปีที่พิมพ์1998
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องGETTING TO KNOW ArcGIS desktop
เลขเรียก910 910.285
ผู้แต่งTim Ormsby...(et al.)
หัวเรื่อง1. ArcGI2. Geographic information system,3. Graphical user interfaces (computer system
สำนักพิมพ์ESRI
ปีที่พิมพ์2004
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องHearst Castle : An Interpretive History of W.R. Hears's San Simeon Estate
เลขเรียก724.6
ผู้แต่งNancy E.Loe
หัวเรื่อง1. Architecture2. Hearst Castle.,3. Mexican colonial architecture
สำนักพิมพ์Dai Nippon Printing Company
ปีที่พิมพ์1994
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องVISIT THE LOUVRE: MASTERPIECES OF THE MUSEUM
เลขเรียกR 708
ผู้แต่งMETTAIS, VALERIE
หัวเรื่อง1. Art museums - - France - - Pari2. Art museum,3. Art museums visitor
สำนักพิมพ์ARTLYS
ปีที่พิมพ์2010
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องAndaman style : art & design in Peninsular Siam
เลขเรียก709.593
ผู้แต่งPing Amranand
หัวเรื่อง1. Art, Thai -- Thailand, Southern2. Architecture, Thai -- Thailand, Southern,3. Art objects -- Thailand, Southern,4. Thailand, Southern -- History,5. Andaman Sea
สำนักพิมพ์Amulet Production
ปีที่พิมพ์2002
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องArt Treasures of Thailand
เลขเรียก704.9
ผู้แต่งTokyo National Museum
หัวเรื่อง1. Art, Thailand - - History
สำนักพิมพ์Asahi Shimbun
ปีที่พิมพ์1987
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องAsian Development
เลขเรียก621.38
ผู้แต่งJames , William E.
หัวเรื่อง1. Asia - - Economic conditions2. Asia - - Economic policy
สำนักพิมพ์International Center for Economic Growth
ปีที่พิมพ์1987
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องEncyclopaedia britannica world atlas
เลขเรียก912
ผู้แต่งCollins Bartholomew (Firm)
หัวเรื่อง1. Atlases, British2. Earth (Planet) - - Atlases,3. Geography - - Atlases
สำนักพิมพ์Encyclopaedia Britannica
ปีที่พิมพ์2005
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องAustralasia Beyond 2000
เลขเรียก900.994
ผู้แต่งSHERRIELD HOUSE
หัวเรื่อง1. Australia -- History2. Australia -- Economic conditions,3. Australia -- Social conditions
สำนักพิมพ์SHEFFIELD HOUSE
ปีที่พิมพ์2000
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องBangkok Bangkok
เลขเรียก915.931
ผู้แต่งApirak Kosayodhin
หัวเรื่อง1. Bangkok -- Description and travel
สำนักพิมพ์Bangkok Metropolitan Administration
ปีที่พิมพ์2005
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องBangkok : then and now
เลขเรียก595.311
ผู้แต่งVan Beek, Steve
หัวเรื่อง1. Bangkok -- History2. Bangkok -- Description and travel
สำนักพิมพ์AB Publications
ปีที่พิมพ์1999
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องBusiness location guide Bangkok : Bangkok map
เลขเรียก912.593
ผู้แต่งBennis, Mark, ed
หัวเรื่อง1. Bangkok -- Maps
สำนักพิมพ์Agency for Real Estate Affairs
ปีที่พิมพ์1998
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องBangkok style 2011
เลขเรียก959.31
ผู้แต่งSaran Boonprasert
หัวเรื่อง1. Bangkok- -History
สำนักพิมพ์GM Multimedia
ปีที่พิมพ์2011
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องBangkok Transportation over the next decade(2010-2020)
เลขเรียก333.1
ผู้แต่งกรุงเทพมหานคร
หัวเรื่อง1. Bangkok
สำนักพิมพ์Traffic Transportation Department
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องSchaum is Outline of Programming with Structured BASIC
เลขเรียก005.133
ผู้แต่งGottfried, Byron S.
หัวเรื่อง1. Basic (Computer program language
สำนักพิมพ์McGraw-Hill
ปีที่พิมพ์1993
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องQuickBASIC 4.5
เลขเรียก005.133
ผู้แต่งCornell, Gary.
หัวเรื่อง1. BASIC (computer program language)
สำนักพิมพ์Windcrest Books
ปีที่พิมพ์1991
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องUsing BASIC
เลขเรียก005.362
ผู้แต่งDidday , Rich.L.
หัวเรื่อง1. BASIC (computer program language)
สำนักพิมพ์Que Corporation
ปีที่พิมพ์1990
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องApplication in Basic Marketing : Clippings from the Popular Business Press
เลขเรียก658.8005
ผู้แต่งMcCarthy, E. Jerome
Perreault, William D.
หัวเรื่อง1. Basic Marketin2. Marketing - - Management,3. Marketing - - Social,4. Marketing management - - Periodcals,5. Clipping (Books, newspapers, etc.,6. Marketin
สำนักพิมพ์Irwin
ปีที่พิมพ์1994
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องKING BHUMIBOL ADULYADEJ A Life's Work
เลขเรียกR 923.1593
ผู้แต่งGrossman, Nicholas
หัวเรื่อง1. BHUMIBOL ADULYADEJ, - - KING OF THAILAND, - - 19272. Bhumibol Adulyadej, - - His Majesty King, - - 1927,3. Bhumibol Adulyadej, - - King of Thailand, - - 1927-201,4. Kings and rulers - - Thailan,5. ภูมิพลอดุลยเดช, - - พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมห
สำนักพิมพ์sirivatana interprint
ปีที่พิมพ์2012
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง10 ร้อยพันความคิดถึงพ่อ จากอีเมลของ ยอดเยี่ยม
เลขเรียก923.1593
ผู้แต่งยอดเยี่ยม เทพธรานนท์
หัวเรื่อง1. Bhumibol Adulyadej, - - King of Thailand, - - 1927- 2012. His Majesty King Bhumibol Adulyade,3. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, 2470-255,4. ภูมิพลอดุลยเดช, - - พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, - - 2470-255,5. การจัดการตนเอง (จิตวิทยา
สำนักพิมพ์บานาน่า ปริ้นท์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องTHE PEACH AND THE POPPY: THE STORY OF THAILAND'S ROYAL PROJECT
เลขเรียก633.75
ผู้แต่งROYAL PROJECT FOUNDATION
The Highland Research and Development Institute
หัวเรื่อง1. Bhumibol Adulyadej, -- King of Thailand, -- 1927-20162. Agricultural development project,3. Agricultural development projects -- Thailand, Norther,4. Agriculture and state -- Thailand, Norther,5. Agriculture and state -- Thailand, Norther
สำนักพิมพ์The Highland Research and Development Institute
ปีที่พิมพ์2007
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องCelebrating the Diamond Jubilees of a great Monarch in 2010
เลขเรียกRef 923.1
ผู้แต่งPhachern Khamphoe
หัวเรื่อง1. Bhumibol Adulyadej, King of Thailand - - 1927-201
สำนักพิมพ์Prescale
ปีที่พิมพ์2009
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องThe King of thailand in world focus
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งForeign Correspondents Club of Thailand
หัวเรื่อง1. Bhumibol Adulyadej, King of Thailand, 1927-
สำนักพิมพ์Foreign Correspondents Club of Thailand
ปีที่พิมพ์2007
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องHis Majesty King Bhumibhol Adulyadej and his development work
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งThailand. Office of Co-ordinating Committee for Royal Development Project.
หัวเรื่อง1. Bhumibol Adulyadej, King of Thailand, 1927-2. Agriculture - - Thailand
สำนักพิมพ์Bangkok Printing
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องConcepts and theories of His Majesty the King on development : in commemoration of the 50th anniversary of King Bhumibol Adulyadej's accession to the throne
เลขเรียก307.72
ผู้แต่งThailand. Royal Development Projects Board
หัวเรื่อง1. Bhumibol Adulyadej, King of Thailand, 1927-2. Royal Development Projects,3. Royal Development - - Thailand,4. Rural development projects - - Thailand
สำนักพิมพ์ United Nations Development Programme
ปีที่พิมพ์1997
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องA Biography of President Yousot bin Ishak
เลขเรียก737.4
ผู้แต่งCbew, Melanie
หัวเรื่อง1. Biography of President Yousot bin Ishak
สำนักพิมพ์SNP Publihing pte
ปีที่พิมพ์1999
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องThai Bond Market
เลขเรียก332.632
ผู้แต่งThai Bond Market Association
หัวเรื่อง1. Bond market - - Thailand2. Bonds - - Thailand
สำนักพิมพ์Thai Bond Market Association
ปีที่พิมพ์2007
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องThe Jatulak market of bangkok
เลขเรียก658.84
ผู้แต่งSimon Bonython
หัวเรื่อง1. Bongkok- -Market
สำนักพิมพ์Amber House books
ปีที่พิมพ์2010
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องThe Global Cigarette: Origins and Evolution of British American Tobacco, 1880-1945
เลขเรียก338.8
ผู้แต่งHoward,Cox
หัวเรื่อง1. British American Tobacco - - History2. Tobacco industry
สำนักพิมพ์ Oxford University Press{44} USA
ปีที่พิมพ์2000
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องFOOTPRINTS OF THE BUDDHAS OF THIS ERA IN THAILAND
เลขเรียก294.3
ผู้แต่งThe Siam society
หัวเรื่อง1. Buddhas - - Thailand
สำนักพิมพ์Amarin Printing and Publishing Public Company Limited
ปีที่พิมพ์2004
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องHANDBOOK FOR MANKIND
เลขเรียก294.34
ผู้แต่งBuddhadasa Bhikkhu
หัวเรื่อง1. Buddhism - - Doctrines2. Meditation - - Buddhism
สำนักพิมพ์Office of National buddhism Press
ปีที่พิมพ์1956
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องTHAILAND'S BUDGET IN BRIEF FISCAL YEAR 2005
เลขเรียก581.13
ผู้แต่งBureau of the Budget
หัวเรื่อง1. Budget - - Thailand
สำนักพิมพ์P.A. Living
ปีที่พิมพ์2005
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องThailand's budget in brief fiscal year 2008
เลขเรียก350.722
ผู้แต่งThailand. Bureau of the Budget
หัวเรื่อง1. Budget - - Thailand2. Finance - - Thailand,3. Financial management -- Thailand
สำนักพิมพ์The Bureau
ปีที่พิมพ์2008
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องจริยธรรมทางธุรกิจ BUSINESS ETHICS
เลขเรียก174.4
ผู้แต่งจินตนา บุญบงการ
หัวเรื่อง1. busines2. ethic,3. จรรยาบรรณทางธุรกิ
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องUsing Quattro Pro 2.0 / 3.0
เลขเรียก650.0285
ผู้แต่งRosner, Lisa
Shuman, James
หัวเรื่อง1. BUSINESS - - COMPUTER PROGRAM2. ELECTRONIC SPREADSHEET,3. QUATTRO PRO (COMPUTER PROGRAMS,4. Quattro professional (computer program,5. Business - - Data processin
สำนักพิมพ์McGraw-Hill Companies
ปีที่พิมพ์1993
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องEssentials of Personal Computing
เลขเรียก004
ผู้แต่งTrainor, Timothy N.
Krasnewich, Diane
หัวเรื่อง1. BUSINESS - - DATA PROCESSIN2. Computers - - Study and teachin,3. Computer,4. Electronic and processin,5. Electronic data processin,6. Microcomputers - - Study and teachin,7. MICROCOMPUTER,8. Computer system
สำนักพิมพ์McGraw-Hill College
ปีที่พิมพ์1992
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องLotus 1-2-3 for Windows
เลขเรียก005.369
ผู้แต่งHutchinson, Sarah E.
หัวเรื่อง1. Business -- Computer programs2. Electronic spreadsheets
สำนักพิมพ์Irwin
ปีที่พิมพ์1995
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องIntegrity Management
เลขเรียก658
ผู้แต่งLeClair , Debbie Thorne.
หัวเรื่อง1. Business ethics2. Integrity,3. Management - - Moral and ethical aspects
สำนักพิมพ์Thammassat University Press
ปีที่พิมพ์1998
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องBusiness in government and society : ethical, International Decision - Making
เลขเรียก174.4
ผู้แต่งMaidment, Frederick
หัวเรื่อง1. Business ethics2. political ethics,3. Socail ethics
สำนักพิมพ์Prentice Hall
ปีที่พิมพ์2000
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องExcellent Sources for Global Business
เลขเรียก658.5
ผู้แต่งอิมเมจ เอ็นเตอร์ไพรส์
หัวเรื่อง1. Business
สำนักพิมพ์อิมเมจ เอ็นเตอร์ไพรส์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องMicrosoft Visual C# 2008 Step by Step
เลขเรียก006.7882
ผู้แต่งShap, John 1964-
Safari Tech books online
หัวเรื่อง1. C# (Computer program language)2. Visual programming (Computer science)
สำนักพิมพ์Microsoft Press
ปีที่พิมพ์2008
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องCasa de Moneda de Mexico
เลขเรียก737.4
ผู้แต่งNapoleon Gomez Urrutia
หัวเรื่อง1. Casa - - Mexico
สำนักพิมพ์Mexico{44}diciembre
ปีที่พิมพ์1991
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องWHO'S WHO IN THAILAND Executives/CEO
เลขเรียก920.095
ผู้แต่งTPG Group
หัวเรื่อง1. Chief executive officers -- Thailand -- Biography2. Thailand -- Biography
สำนักพิมพ์TPG Group
ปีที่พิมพ์2003
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องComprehensive Cobol : Fundamentals of Cobol Programming (Chapters 1-13) Vol I
เลขเรียก650.0285
ผู้แต่งPhilippakis, Andrew S.
Kazmier, Leonard J.
หัวเรื่อง1. COBOL (COMPUTER PROGRAM LANGUAGE
สำนักพิมพ์McGraw-Hill
ปีที่พิมพ์1991
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องComprehensive Cobol
เลขเรียก650.0285
ผู้แต่งPhilippakis, Andrew S.
Kazmier, Leonard J.
หัวเรื่อง1. COBOL (COMPUTER PROGRAM LANGUAGE2. STRUCTURED PROGRAMMIN
สำนักพิมพ์Mitchell Publishing
ปีที่พิมพ์1991
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องHong Kong cion Auction Catalogue 33
เลขเรียก737
ผู้แต่งGillio Auctions, Ronald J.
หัวเรื่อง1. Coin - - Catalogs2. Bank notes - - Thailand
สำนักพิมพ์Baldwin{39}s Auctions
ปีที่พิมพ์2001
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องHong Kong coin Auction Catalogue 35
เลขเรียก737
ผู้แต่งGillio Auctions, Ronald J.
หัวเรื่อง1. Coin - - Catalogs2. Bank notes - - Thailand
สำนักพิมพ์Baldwin{39}s Auctions
ปีที่พิมพ์2002
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องHong Kong Coin Aucition
เลขเรียก737
ผู้แต่งGillio Auctions, Ronald J.
หัวเรื่อง1. Coin - - Catalogs2. Bank Notes - - Catalogs
สำนักพิมพ์Taisei Gallery
ปีที่พิมพ์1997
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องHong Kong coin auction Baldwin-Ma-Gillio-Monetarium Catalogue 31
เลขเรียก737
ผู้แต่งGillio Auctions, Ronald J.
หัวเรื่อง1. Coin - - Catalogs2. Bank Notes - - Catalogs
สำนักพิมพ์Baldwin{39}s Auctions
ปีที่พิมพ์2000
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องSingapore coin Auction Catalogue 30
เลขเรียก737
ผู้แต่งGillio Auctions, Ronald J.
หัวเรื่อง1. Coin - - Catalogs2. Bank Notes - - Catalogs
สำนักพิมพ์Baldwin{39}s Auctions
ปีที่พิมพ์2000
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องSingapore coin Auction Catalogue 32
เลขเรียก737
ผู้แต่งGillio Auctions, Ronald J.
หัวเรื่อง1. Coin - - Catalogs2. Bank Notes - - Catalogs
สำนักพิมพ์Baldwin{39}s Auctions
ปีที่พิมพ์2001
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องSingapore coin Auction Catalogue 34
เลขเรียก737
ผู้แต่งGillio Auctions, Ronald J.
หัวเรื่อง1. Coin - - Catalogs2. Bank notes -- Catalogs
สำนักพิมพ์Baldwin{39}s Auctions
ปีที่พิมพ์2002
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องSingapore coin Auction Catalogue 36
เลขเรียก737
ผู้แต่งGillio Auctions, Ronald J.
หัวเรื่อง1. Coin - - Catalogs2. Bank notes -- Catalogs
สำนักพิมพ์Baldwin{39}s Auctions
ปีที่พิมพ์2003
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องHong Kong coin auction Taisei-Baldwin-Gillio Catalogue 27
เลขเรียก737
ผู้แต่งGillio Auctions, Ronald J.
หัวเรื่อง1. Coin dealers -- Catalogs2. Bank Notes - - Catalogs
สำนักพิมพ์Taiaei Stamps {38} Coins
ปีที่พิมพ์1998
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องSingapore coin Auction Catalogue 38
เลขเรียก737
ผู้แต่งGillio Auctions, Ronald J.
หัวเรื่อง1. Coin dealers -- Catalogs2. Bank notes -- Catalogs
สำนักพิมพ์Baldwin{39}s Auctions
ปีที่พิมพ์2004
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องDarphane ve Damga Matbaasi Genel Mudurlugu Turkish state mint
เลขเรียก737
ผู้แต่งT.C. Basbakanlik
หัวเรื่อง1. Coin dealers -- Catalogs2. Bank notes -- Catalogs
สำนักพิมพ์T.C.
ปีที่พิมพ์2000
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องOfficial Whitman Coin Dealer Directory
เลขเรียก332.4
ผู้แต่งWhitman
หัวเรื่อง1. Coin
สำนักพิมพ์Western Publishing company
ปีที่พิมพ์1991
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องCoin Games and Puzzles
เลขเรียก737.4
ผู้แต่งBrooks, Maxey
หัวเรื่อง1. Coin
สำนักพิมพ์Douer Publications
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องCOINS
เลขเรียก737.4
ผู้แต่งEnping, Li
หัวเรื่อง1. Coin
สำนักพิมพ์Shanghai mint
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องIV Session Developments English
เลขเรียก737.49
ผู้แต่งC.E.A
หัวเรื่อง1. Coinage - - English2. IV Session
สำนักพิมพ์C.E.A
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องVII Session Coinage Materials English
เลขเรียก737.49
ผู้แต่งRotofinish
หัวเรื่อง1. Coinage - - English2. VII Session
สำนักพิมพ์Rotofinish
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องII Session Engraving / Design Packaging Coatings English
เลขเรียก737.49
ผู้แต่งHooper, Les.
หัวเรื่อง1. Coinage - - Engraving2. Coinage - - Design,3. Coinage - - English,4. II Session
สำนักพิมพ์EVD Engineering
ปีที่พิมพ์1992
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องV Session Quality English
เลขเรียก373.49
ผู้แต่งAustrian mint corporation
หัวเรื่อง1. Coinage - - Quality2. V Session,3. Coinage - - English
สำนักพิมพ์Austrina mint corporation
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องI Session Special topics English
เลขเรียก737.49
ผู้แต่งMills, Chris
หัวเรื่อง1. Coinage - - Special2. I Session,3. Coinage - - English
สำนักพิมพ์Mint Directors
ปีที่พิมพ์1992
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องWorld Coinage Report
เลขเรียก332.4
ผู้แต่งThe Superintendent of Documents
หัวเรื่อง1. Coinage
สำนักพิมพ์United States Mint
ปีที่พิมพ์1985
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องNickel for coinage
เลขเรียก737.49
ผู้แต่งStride, H.G., O.B.E.
หัวเรื่อง1. Coinage2. Nickel
สำนักพิมพ์The International Nickel Company
ปีที่พิมพ์1963
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องThe coinage of sian
เลขเรียก737.495
ผู้แต่งLe May, Reginald Stuart
หัวเรื่อง1. Coins -- Thailand2. Coinage -- Thailand
สำนักพิมพ์Siam Society
ปีที่พิมพ์1962
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องCoincraft's Standard Catalogue of English & UK Coins 1066 to Date
เลขเรียก737.495
ผู้แต่งLobel, Richard
หัวเรื่อง1. Coins, Oriental -- Catalogs
สำนักพิมพ์Coincraft
ปีที่พิมพ์1995
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องBusiness Law
เลขเรียก346.73
ผู้แต่งGeorge Getz, J.D.
หัวเรื่อง1. Commercia law - - United States
สำนักพิมพ์McGraw - Hill
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องLaw and business
เลขเรียก346.73
ผู้แต่งMcCoy Thomas
หัวเรื่อง1. Commercial low - - United States
สำนักพิมพ์McGRAW - HILL {44} INC.
ปีที่พิมพ์1991
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องCommunication Yearbook No.18
เลขเรียกYearbook 302.2033
ผู้แต่งBurleson, Brant R.
หัวเรื่อง1. Communication - - Yearbook
สำนักพิมพ์SAGE
ปีที่พิมพ์1994
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องIntegrated Marketing Communications in Advertising and Promotion
เลขเรียก658.8
ผู้แต่งShimp, Terence A.
หัวเรื่อง1. Communication in marketin2. Advertisin,3. Communicatio,4. Direct marketin,5. Market survey,6. Sales promotio,7. Marketin,8. Promotion,9. Communication in managemen
สำนักพิมพ์Mason, Ohio
ปีที่พิมพ์1980
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องCOMPENSATION
เลขเรียก658.32
ผู้แต่งMilkovich, George T.
Newman, Jerry M.
หัวเรื่อง1. compensation managemen
สำนักพิมพ์Mc Graw - Hill
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องToshiba 730 CDT Portable Personal Computer
เลขเรียก658.05
ผู้แต่งToshiba
หัวเรื่อง1. Computer - - Toshiba2. คอมพิวเตอร์ - - การใช้ธุรกิจ
สำนักพิมพ์Toshiba
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง3Ds Max 8 Fundamentals
เลขเรียก006.696
ผู้แต่งBoardman Ted
หัวเรื่อง1. Computer animation2. 3ds max (computer file),3. Computer graphics
สำนักพิมพ์New Riders
ปีที่พิมพ์2006
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องComputers and Applications Software
เลขเรียก004
ผู้แต่งSzymanski, Robert A.
Szymanski, Donald P.Morris, Norma A.Pulschen, Donna M.
หัวเรื่อง1. Computer softwar2. Computer,3. ระบบปฏิบัติการ (คอมพิวเตอร์,4. ซอฟต์แวร,5. คอมพิวเตอร,6. โปรแกรมคอมพิวเตอร,7. วิทยาการคอมพิวเตอร
สำนักพิมพ์Macmillan
ปีที่พิมพ์1991
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง.NET Domain-Driven Design with C#
เลขเรียก005.1
ผู้แต่งMcCarthy Tim
หัวเรื่อง1. computer software - - Development2. Microsoft.Net Framework
สำนักพิมพ์wiley Publishing
ปีที่พิมพ์2008
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องSystem 7.0/7.1 for the Macintosh
เลขเรียก004.165
ผู้แต่งHutchinson, Sarah E.
หัวเรื่อง1. Computers2. Macintosh (Computer)
สำนักพิมพ์Irwin
ปีที่พิมพ์1994
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องPrinciples : Life & Work
เลขเรียก158.2
ผู้แต่งเดลิโอ, เรย์ (Dalio, Ray)
จอมทรัพย์ สิทธิพิทยา, แปล
หัวเรื่อง1. Conduct of lif2. Decision makin,3. Corporate cultur,4. Investment advisor,5. Success in busines,6. Succes,7. การทำงา,8. คุณภาพชีวิตการทำงา,9. การพัฒนาตนเอง 10. จิตวิทยาประยุกต
สำนักพิมพ์เอ็นซิกซ์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
หัวเรื่อง1. Constitutional court2. กฎหมายรัฐธรรมนูญ - - ไท,3. ศาลรัฐธรรมนู,4. รัฐธรรมนู
สำนักพิมพ์แอคทีฟพริ้นท์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 4 เล่ม
ชื่อเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ----
หัวเรื่อง1. Constitutional court2. กฎหมายรัฐธรรมนูญ - - ไท,3. ศาลรัฐธรรมนู,4. รัฐธรรมนู
สำนักพิมพ์แอคทีฟพริ้นท์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง Corporate Finance a Focused Approach
เลขเรียก658.15
ผู้แต่งEhrhardt, Michael C.
หัวเรื่อง1. Corporations - - Finance
สำนักพิมพ์Thomson south western
ปีที่พิมพ์2003
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องCorporate Finance
เลขเรียก658.15
ผู้แต่งRoss , Stephen A.
หัวเรื่อง1. Corporations - Finance
สำนักพิมพ์Irwin McGraw - Hill
ปีที่พิมพ์1999
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องExploring Corporate Strategy
เลขเรียก658.401
ผู้แต่งJohnson, Gerry
หัวเรื่อง1. Corpotate planning2. Strategic planning - Case studies
สำนักพิมพ์FT Prentice Hall
ปีที่พิมพ์2005
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องCorruption and democracy in Thailand
เลขเรียก364.132
ผู้แต่งPasuk Phongpaichit
หัวเรื่อง1. Corruption (in politics)2. Political corruption - - Thailand,3. Democracy - - Thailand,4. social problems
สำนักพิมพ์Political Economy Centre{44} Faculty of Economics{44} Chulalongkorn University
ปีที่พิมพ์1994
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องCOST ACCOUNTING A MANAGERIAL EMPHASIS
เลขเรียก658.1511
ผู้แต่งHorngren, Charless T.
หัวเรื่อง1. Cost accountin2. Managerial accountin
สำนักพิมพ์Prentice Hall International
ปีที่พิมพ์1993
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องMastering dBASE IV
เลขเรียก005.75
ผู้แต่งCampbell, Mary V.
หัวเรื่อง1. Data base management2. dbase IV (Computer program)
สำนักพิมพ์McGraw - Hill
ปีที่พิมพ์1992
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องRelational Database! Using Dbase III Plus
เลขเรียก005.74
ผู้แต่งPrice, Wilson
หัวเรื่อง1. DATABASE MANAGEMEN2. DBASE III PLUS (COMPUTER FILE,3. dBASE III plus (Computer program
สำนักพิมพ์Mitchell Pub.
ปีที่พิมพ์1988
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องDatabase Management Using dBASE IV and SQL
เลขเรียก005.756
ผู้แต่งGrauer, Robert
Barber, Maryann
หัวเรื่อง1. DATABASE MANAGEMEN2. Database management - - Computer program,3. dBASE IV (COMPUTER PROGRAM,4. dBASE IV plus(computer programs,5. Program compute,6. SQL (COMPUTER PROGRAM LANGUAGE
สำนักพิมพ์Mitchell McGraw-Hill
ปีที่พิมพ์1992
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องThe Art of Business Programming
เลขเรียก005.76
ผู้แต่งSchocken, Shimon
หัวเรื่อง1. dBase III plus (Computer program)2. Business - - Computer program
สำนักพิมพ์McGraw - Hill
ปีที่พิมพ์1992
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องUsing dBASE lll PLUS
เลขเรียก005.75
ผู้แต่งJones , Edward
หัวเรื่อง1. dBASE lll plus (computer Rile)2. Data base management
สำนักพิมพ์McGraw - Hill
ปีที่พิมพ์1987
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องMEASURING UP THE BUSINESS CASE FOR GIS
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งThomas, Christopher
หัวเรื่อง1. Decision support systems
สำนักพิมพ์ESRI Press
ปีที่พิมพ์2004
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องDemocracy, Shaken & Stirred
เลขเรียกFic
ผู้แต่งWin Lyovarin
หัวเรื่อง1. Democracy
สำนักพิมพ์Sea write Award
ปีที่พิมพ์1994
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องDen Kongelige Mynt Arsrapport 1995
เลขเรียก737.4
ผู้แต่งTrykkeri, Vanberge M.
หัวเรื่อง1. Den Kongelige Mynt
สำนักพิมพ์Den Kongelige Mynt
ปีที่พิมพ์1996
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องThailand in Transition
เลขเรียก324.590
ผู้แต่งGovernment Spokesman Bureau
หัวเรื่อง1. Denocracy - - Thailand
สำนักพิมพ์Union Ultar - Violet
ปีที่พิมพ์2008
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องDesktop publishing Using : Ventura Publisher 4.0
เลขเรียก004.77
ผู้แต่งBradley, Julia Case.
Floyd, Joanne
หัวเรื่อง1. Desktop Publishing
สำนักพิมพ์Wm. C. Brown Publishers
ปีที่พิมพ์1993
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องThe Developer King Office of the Royal Development Projects Board
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งChalermkiat Sanvises
หัวเรื่อง1. Development Projects Board2. Developer King
สำนักพิมพ์Asia Pacific Offset Co; Lid
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องTHE DEVELOPMENT OF A NATURE INTERPRETIVE GUIDEBOOK OF THALAE NOI NON-HUNTING AREA FOR THE TOURISTS
เลขเรียกT.
ผู้แต่งWITOON CHOTIKULPISARN
หัวเรื่อง1. Development
สำนักพิมพ์Amarin Printing and Publishing Public Company Limited
ปีที่พิมพ์2005
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องWorld Development Report 1992 Development and the Environment
เลขเรียก330.91
ผู้แต่งPreston , Lewis T.
หัวเรื่อง1. Development2. Environment
สำนักพิมพ์Oxford University Press
ปีที่พิมพ์1992
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องDirector 7 for Macintosh and windows
เลขเรียก006.6
ผู้แต่งPersidsky, Andre
หัวเรื่อง1. Director (Computer Seven)
สำนักพิมพ์Peachpit Press
ปีที่พิมพ์1999
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย เรื่อง การประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่มีต่อประชาชนต่างท้องที่และอาชีพ : กรณีภาคเหนือ
เลขเรียก338.95
ผู้แต่งอุดม ทุมโฆสิต
หัวเรื่อง1. Economic conditions2. เศรษฐกิจ - - ไทย
สำนักพิมพ์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องTHE TWELFTH NATIONAL ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT PLAN (2017 - 2021)
เลขเรียก338.593
ผู้แต่งOffice of the National Economic and Social Devolopment Board
หัวเรื่อง1. Economic development - - Thailan2. Economic polic,3. Economic,4. Thailand - - Economic developmen
สำนักพิมพ์Office of the National Economic and Social Devolopment Board (NESDB)
ปีที่พิมพ์2017
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องThe Making of economic society
เลขเรียก330.9
ผู้แต่งHeilbroner , Robert L.
หัวเรื่อง1. Economic history
สำนักพิมพ์Upper Saddle River
ปีที่พิมพ์1998
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องStreet Value Model : A Case Study in Meuang District, Nonthaburi Province, Thailand
เลขเรียกT.
ผู้แต่งLikitvirrayaniphon, Ekarat
หัวเรื่อง1. Ekarat Likitvittaraniphon2. Street Value Model
สำนักพิมพ์Fiscal Pollcy Research Institute Foundation
ปีที่พิมพ์2006
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องThe Novell Certification Handbook
เลขเรียก004.68
ผู้แต่งMueller, John
Williams, Robert A.
หัวเรื่อง1. Electronic data processing personnel - - Certificatio2. Novell software - - Study and teachin
สำนักพิมพ์ McGraw-Hill
ปีที่พิมพ์1996
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องSCJP Sun Certified Programmer for Java 6 Study Guide
เลขเรียก005.133
ผู้แต่งSierra Kathy
Bates Bert
หัวเรื่อง1. Electronic data processing personnel - - Certification2. Java (Computer Program language) - - Examination - - Study guides
สำนักพิมพ์McGraw - Hill
ปีที่พิมพ์2008
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องApplication Devclopment Software System
เลขเรียก001.64
ผู้แต่งData Access Corforation
หัวเรื่อง1. Electronic data processing
สำนักพิมพ์Data Access corforation
ปีที่พิมพ์1983
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องSTAFFING ORGANIZATIONS
เลขเรียก658.311
ผู้แต่งJudge, Heneman
หัวเรื่อง1. Employees - - Recruitin2. Employee selectio
สำนักพิมพ์McGraw Hill
ปีที่พิมพ์2004
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องENCYCLOPEDIA BRITANNICA BOOK OF THE YEAR 2009
เลขเรียกR 032
ผู้แต่งSparks, Karen Jacobs
หัวเรื่อง1. ENCYCLOPEDI2. Encyclopedia Britannic,3. Events of 200
สำนักพิมพ์Encyclopedia Britannica
ปีที่พิมพ์2009
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องThe new universal library (A-AUG)
เลขเรียก030 (A-AUG)
ผู้แต่งCaxton Publishing Company
หัวเรื่อง1. Encyclopedia and dictionaries
สำนักพิมพ์The Caxton Publishing Company
ปีที่พิมพ์1968
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องThe new universal library (ROD-SPA)
เลขเรียก030 (ROD-SPA)
ผู้แต่งCaxton Publishing Company
หัวเรื่อง1. Encyclopedia and dictionaries
สำนักพิมพ์The Caxton Publishing Company
ปีที่พิมพ์1968
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องCompton's A-Anh
เลขเรียก032
ผู้แต่งEncyclopaedia Britannica
หัวเรื่อง1. Encyclopedia and dictionaries
สำนักพิมพ์Encyclopaedia Britannica
ปีที่พิมพ์2005
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องCompton's A-ni-Az
เลขเรียก032
ผู้แต่งEncyclopaedia Britannica
หัวเรื่อง1. Encyclopedia and dictionaries
สำนักพิมพ์Encyclopaedia Britannica
ปีที่พิมพ์2005
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องCompton's B
เลขเรียก032
ผู้แต่งEncyclopaedia Britannica
หัวเรื่อง1. Encyclopedia and dictionaries
สำนักพิมพ์Encyclopaedia Britannica
ปีที่พิมพ์2005
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องCompton's C-Child
เลขเรียก032
ผู้แต่งEncyclopaedia Britannica
หัวเรื่อง1. Encyclopedia and dictionaries
สำนักพิมพ์Encyclopaedia Britannica
ปีที่พิมพ์2005
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องCompton's Chile-Cz
เลขเรียก032
ผู้แต่งEncyclopaedia Britannica
หัวเรื่อง1. Encyclopedia and dictionaries
สำนักพิมพ์Encyclopaedia Britannica
ปีที่พิมพ์2005
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องCompton's D
เลขเรียก032
ผู้แต่งEncyclopaedia Britannica
หัวเรื่อง1. Encyclopedia and dictionaries
สำนักพิมพ์Encyclopaedia Britannica
ปีที่พิมพ์2005
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องCompton's E
เลขเรียก032
ผู้แต่งEncyclopaedia Britannica
หัวเรื่อง1. Encyclopedia and dictionaries
สำนักพิมพ์Encyclopaedia Britannica
ปีที่พิมพ์2005
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องCompton's F
เลขเรียก032
ผู้แต่งEncyclopaedia Britannica
หัวเรื่อง1. Encyclopedia and dictionaries
สำนักพิมพ์Encyclopaedia Britannica
ปีที่พิมพ์2005
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องCompton's G
เลขเรียก032
ผู้แต่งEncyclopaedia Britannica
หัวเรื่อง1. Encyclopedia and dictionaries
สำนักพิมพ์Encyclopaedia Britannica
ปีที่พิมพ์2005
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องCompton's H
เลขเรียก032
ผู้แต่งEncyclopaedia Britannica
หัวเรื่อง1. Encyclopedia and dictionaries
สำนักพิมพ์Encyclopaedia Britannica
ปีที่พิมพ์2005
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องCompton's I
เลขเรียก032
ผู้แต่งEncyclopaedia Britannica
หัวเรื่อง1. Encyclopedia and dictionaries
สำนักพิมพ์Encyclopaedia Britannica
ปีที่พิมพ์2005
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องCompton's J-K
เลขเรียก032
ผู้แต่งEncyclopaedia Britannica
หัวเรื่อง1. Encyclopedia and dictionaries
สำนักพิมพ์Encyclopaedia Britannica
ปีที่พิมพ์2005
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องCompton's L
เลขเรียก032
ผู้แต่งEncyclopedia Britannica
หัวเรื่อง1. Encyclopedia and dictionaries
สำนักพิมพ์encyclopedia Britannica
ปีที่พิมพ์2005
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องCompton's M-Meta
เลขเรียก032
ผู้แต่งEncyclopaedia Britannica
หัวเรื่อง1. Encyclopedia and dictionaries
สำนักพิมพ์Encyclopaedia Britannica
ปีที่พิมพ์2005
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องCompton's N-Ni
เลขเรียก032
ผู้แต่งEncyclopaedia Britannica
หัวเรื่อง1. Encyclopedia and dictionaries
สำนักพิมพ์Encyclopaedia Britannica
ปีที่พิมพ์2005
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องCompton's Nk-o
เลขเรียก032
ผู้แต่งEncyclopaedia Britannica
หัวเรื่อง1. Encyclopedia and dictionaries
สำนักพิมพ์Encyclopaedia Britannica
ปีที่พิมพ์2005
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องCompton's P-Phos
เลขเรียก032
ผู้แต่งEncyclopaedia Britannica
หัวเรื่อง1. Encyclopedia and dictionaries
สำนักพิมพ์Encyclopaedia Britannica
ปีที่พิมพ์2005
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องCompton's Phot-Py
เลขเรียก032
ผู้แต่งEncyclopaedia Britannica
หัวเรื่อง1. Encyclopedia and dictionaries
สำนักพิมพ์Encyclopaedia Britannica
ปีที่พิมพ์2005
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องCompton's Q-R
เลขเรียก032
ผู้แต่งEncyclopaedia Britannica
หัวเรื่อง1. Encyclopedia and dictionaries
สำนักพิมพ์Encyclopaedia Britannica
ปีที่พิมพ์2005
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องCompton's S-Sous
เลขเรียก032
ผู้แต่งEncyclopaedia Britannica
หัวเรื่อง1. Encyclopedia and dictionaries
สำนักพิมพ์Encyclopaedia Britannica
ปีที่พิมพ์2005
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องCompton's Sout-Sy
เลขเรียก032
ผู้แต่งEncyclopaedia Britannica
หัวเรื่อง1. Encyclopedia and dictionaries
สำนักพิมพ์Encyclopaedia Britannica
ปีที่พิมพ์2005
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องCompton's T
เลขเรียก032
ผู้แต่งEncyclopaedia Britannica
หัวเรื่อง1. Encyclopedia and dictionaries
สำนักพิมพ์Encyclopaedia Britannica
ปีที่พิมพ์2005
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องCompton's U-V
เลขเรียก032
ผู้แต่งEncyclopaedia Britannica
หัวเรื่อง1. Encyclopedia and dictionaries
สำนักพิมพ์Encyclopaedia Britannica
ปีที่พิมพ์2005
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องCompton's W-X-Y-Z
เลขเรียก032
ผู้แต่งEncyclopaedia Britannica
หัวเรื่อง1. Encyclopedia and dictionaries
สำนักพิมพ์Encyclopaedia Britannica
ปีที่พิมพ์2005
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องCompton's Facyt-Index
เลขเรียก032
ผู้แต่งEncyclopaedia Britannica
หัวเรื่อง1. Encyclopedia and dictionaries
สำนักพิมพ์Encyclopaedia Britannica
ปีที่พิมพ์2005
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องCompton's Mete-My
เลขเรียก032
ผู้แต่งEncyclopaedia Britannica
หัวเรื่อง1. Encyclopedia and dictionaries
สำนักพิมพ์Encyclopaedia Britannica
ปีที่พิมพ์2005
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องThe new universal library (AUK-BUF)
เลขเรียก030 (AUK-BUF)
ผู้แต่งCaxton Publishing Company
หัวเรื่อง1. Encyclopedia and dictionaries
สำนักพิมพ์The Caxton Publishing Company
ปีที่พิมพ์1968
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องThe new universal library (BUG-COK)
เลขเรียก030 (BUG-COK)
ผู้แต่งCaxton Publishing Company
หัวเรื่อง1. Encyclopedia and dictionaries
สำนักพิมพ์The Caxton Publishing Company
ปีที่พิมพ์1968
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องThe new universal library (COL-DRI)
เลขเรียก030 (COL-DRI)
ผู้แต่งCaxton Publishing Company
หัวเรื่อง1. Encyclopedia and dictionaries
สำนักพิมพ์The Caxton Publishing Company
ปีที่พิมพ์1968
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องThe new universal library (DRO-FLY)
เลขเรียก030 (DRO-FLY)
ผู้แต่งCaxton Publishing Company
หัวเรื่อง1. Encyclopedia and dictionaries
สำนักพิมพ์The Caxton Publishing Company
ปีที่พิมพ์1968
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องThe new universal library (FOC-HAR)
เลขเรียก030 (FOC-HAR)
ผู้แต่งCaxton Publishing Company
หัวเรื่อง1. Encyclopedia and dictionaries
สำนักพิมพ์The Caxton Publishing Company
ปีที่พิมพ์1968
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องThe new universal library (HAS-JES)
เลขเรียก030 (HAS-JES)
ผู้แต่งCaxton Publishing Company
หัวเรื่อง1. Encyclopedia and dictionaries
สำนักพิมพ์The Caxton Publishing Company
ปีที่พิมพ์1968
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องThe new universal library (JET-MAG)
เลขเรียก030 (JET-MAG)
ผู้แต่งCaxton Publishing Company
หัวเรื่อง1. Encyclopedia and dictionaries
สำนักพิมพ์The Caxton Publishing Company
ปีที่พิมพ์1968
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องThe new universal library (MAH-NEA)
เลขเรียก030 (MAH-NEA)
ผู้แต่งCaxton Publishing Company
หัวเรื่อง1. Encyclopedia and dictionaries
สำนักพิมพ์The Caxton Publishing Company
ปีที่พิมพ์1968
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องThe new universal library (PHR-ROC)
เลขเรียก030 (PHR-ROC)
ผู้แต่งCaxton Publishing Company
หัวเรื่อง1. Encyclopedia and dictionaries
สำนักพิมพ์The Caxton Publishing Company
ปีที่พิมพ์1968
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องThe new universal library (SPE-TRE)
เลขเรียก030 (SPE-TRE)
ผู้แต่งCaxton Publishing Company
หัวเรื่อง1. Encyclopedia and dictionaries
สำนักพิมพ์The Caxton Publishing Company
ปีที่พิมพ์1968
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องThe new universal library (TRI-ZYZ)
เลขเรียก030 (TRI-ZYZ)
ผู้แต่งCaxton Publishing Company
หัวเรื่อง1. Encyclopedia and dictionaries
สำนักพิมพ์The Caxton Publishing Company
ปีที่พิมพ์1968
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องThe new universal library (ATLAS&EDUCATION)
เลขเรียก030 (ATLAS&EDUCATION)
ผู้แต่งCaxton Publishing Company
หัวเรื่อง1. Encyclopedia and dictionaries
สำนักพิมพ์The Caxton Publishing Company
ปีที่พิมพ์1968
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องThe new universal library (CHILDREN)
เลขเรียก030 (CHILDREN)
ผู้แต่งCaxton Publishing Company
หัวเรื่อง1. Encyclopedia and dictionaries
สำนักพิมพ์The Caxton Publishing Company
ปีที่พิมพ์
จำนวน 4 เล่ม
ชื่อเรื่องThe new universal library (SCIENCE)
เลขเรียก030 (SCIENCE)
ผู้แต่ง
หัวเรื่อง1. Encyclopedia and dictionaries
สำนักพิมพ์The Caxton Publishing Company
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องA New Survey OF Universal Knowledge Encyclopaedia Britannica Volume 8
เลขเรียก031
ผู้แต่งWilliam Benton, Publisher
หัวเรื่อง1. Encyclopedia
สำนักพิมพ์Encyclopaedia Britannica
ปีที่พิมพ์1768
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องA New Survey OF Universal Knowledge Encyclopaedia Britannica Volume 9
เลขเรียก031
ผู้แต่งWilliam Benton, Publisher
หัวเรื่อง1. Encyclopedia
สำนักพิมพ์Encyclopaedia Britannica
ปีที่พิมพ์1768
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องA New Survey OF Universal Knowledge Encyclopaedia Britannica Volume 10
เลขเรียก031
ผู้แต่งWilliam Benton, Publisher
หัวเรื่อง1. Encyclopedia
สำนักพิมพ์Encyclopaedia Britannica
ปีที่พิมพ์1768
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องA New Survey OF Universal Knowledge Encyclopaedia Britannica Volume 11
เลขเรียก031
ผู้แต่งWilliam Benton, Publisher
หัวเรื่อง1. Encyclopedia
สำนักพิมพ์Encyclopaedia Britannica
ปีที่พิมพ์1768
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องA new Survey of Universal Knowledge Encyclopaedia Britannica Volume 7
เลขเรียก031
ผู้แต่งWilliam Benton, Publisher
หัวเรื่อง1. Encyclopedia
สำนักพิมพ์Encyclopaedia Britannica
ปีที่พิมพ์1768
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องA New Survey OF Universal Knowledge Encyclopaedia Britannica Volume 12
เลขเรียก031
ผู้แต่งWilliam Benton, Publisher
หัวเรื่อง1. Encyclopedia
สำนักพิมพ์Encyclopaedia Britannica
ปีที่พิมพ์1768
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องA New Survey OF Universal Knowledge Encyclopaedia Britannica Volume 13
เลขเรียก031
ผู้แต่งWilliam Benton, Publisher
หัวเรื่อง1. Encyclopedia
สำนักพิมพ์Encyclopaedia Britannica
ปีที่พิมพ์1768
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องA New Survey OF Universal Knowledge Encyclopaedia Britannica Volume 14
เลขเรียก031
ผู้แต่งWilliam Benton, Publisher
หัวเรื่อง1. Encyclopedia
สำนักพิมพ์Encyclopaedia Britannica
ปีที่พิมพ์1768
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องA New Survey OF Universal Knowledge Encyclopaedia Britannica Volume 15
เลขเรียก031
ผู้แต่งWilliam Benton, Publisher
หัวเรื่อง1. Encyclopedia
สำนักพิมพ์Encyclopaedia Britannica
ปีที่พิมพ์1768
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องA New Survey OF Universal Knowledge Encyclopaedia Britannica Volume 16
เลขเรียก031
ผู้แต่งWilliam Benton, Publisher
หัวเรื่อง1. Encyclopedia
สำนักพิมพ์Encyclopaedia Britannica
ปีที่พิมพ์1768
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องA New Survey OF Universal Knowledge Encyclopaedia Britannica Volume 17
เลขเรียก031
ผู้แต่งWilliam Benton, Publisher
หัวเรื่อง1. Encyclopedia
สำนักพิมพ์Encyclopaedia Britannica
ปีที่พิมพ์1768
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องA New Survey OF Universal Knowledge Encyclopaedia Britannica Volume 18
เลขเรียก031
ผู้แต่งWilliam Benton, Publisher
หัวเรื่อง1. Encyclopedia
สำนักพิมพ์Encyclopaedia Britannica
ปีที่พิมพ์1768
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องA New Survey OF Universal Knowledge Encyclopaedia Britannica Volume 19
เลขเรียก031
ผู้แต่งWilliam Benton, Publisher
หัวเรื่อง1. Encyclopedia
สำนักพิมพ์Encyclopaedia Britannica
ปีที่พิมพ์1768
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องA New Survey OF Universal Knowledge Encyclopaedia Britannica Volume 20
เลขเรียก031
ผู้แต่งWilliam Benton, Publisher
หัวเรื่อง1. Encyclopedia
สำนักพิมพ์Encyclopaedia Britannica
ปีที่พิมพ์1768
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องA New Survey OF Universal Knowledge Encyclopaedia Britannica Volume 21
เลขเรียก031
ผู้แต่งWilliam Benton, Publisher
หัวเรื่อง1. Encyclopedia
สำนักพิมพ์Encyclopaedia Britannica
ปีที่พิมพ์1768
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องA New Survey OF Universal Knowledge Encyclopaedia Britannica Volume 22
เลขเรียก031
ผู้แต่งWilliam Benton, Publisher
หัวเรื่อง1. Encyclopedia
สำนักพิมพ์Encyclopaedia Britannica
ปีที่พิมพ์1768
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องA New Survey OF Universal Knowledge Encyclopaedia Britannica Index to Volume 1 to 23
เลขเรียก031
ผู้แต่งWilliam Benton, Publisher
หัวเรื่อง1. Encyclopedia
สำนักพิมพ์Encyclopaedia Britannica
ปีที่พิมพ์1768
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องA new Survey of Universal Knowledge Encyclopaedia Britannica Volume 2
เลขเรียก031
ผู้แต่งWilliam Benton, Publisher
หัวเรื่อง1. Encyclopedias and dictionaries
สำนักพิมพ์Encyclopaedia Britannica
ปีที่พิมพ์1768
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องA new Survey of Universal Knowledge Encyclopaedia Britannica Volume 3
เลขเรียก031
ผู้แต่งWilliam Benton, Publisher
หัวเรื่อง1. Encyclopedias and dictionaries
สำนักพิมพ์Encyclopaedia Britannica
ปีที่พิมพ์1768
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องA new Survey of Universal Knowledge Encyclopaedia Britannica Volume 5
เลขเรียก031
ผู้แต่งWilliam Benton, Publisher
หัวเรื่อง1. Encyclopedias and dictionaries
สำนักพิมพ์Encyclopaedia Britannica
ปีที่พิมพ์1768
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องA new Survey of Universal Knowledge Encyclopaedia Britannica Volume 6
เลขเรียก031
ผู้แต่งWilliam Benton, Publisher
หัวเรื่อง1. Encyclopedias and dictionaries
สำนักพิมพ์Encyclopaedia Britannica
ปีที่พิมพ์1768
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องCOMPUTER APPLICATIONS IN CONTRUCTION
เลขเรียก004.02
ผู้แต่งPaulson, Boyd C.
หัวเรื่อง1. Engineering - - Management - - Data . processing2. Construction industry - - Management - - Data Processing
สำนักพิมพ์McGRAW - HILL
ปีที่พิมพ์1995
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องMacmillan Essential Dictionary for Learners of English
เลขเรียก423
ผู้แต่งBoag Associates
หัวเรื่อง1. English - - Dictionaries2. English language - - Dictionaries
สำนักพิมพ์Macmillan Education
ปีที่พิมพ์2003
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องCommunicative business English
เลขเรียก428
ผู้แต่งRajatanun, Kusumal
กุสุมาลย์ รชตะนันทน์
หัวเรื่อง1. English language - - Business English
สำนักพิมพ์สามลดา
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องThe Way In : ชุดเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
เลขเรียก428.1
ผู้แต่งScott-Malden, Sarah
หัวเรื่อง1. English language -- Conversation and exercises
สำนักพิมพ์BBC
ปีที่พิมพ์1996
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องThe Way In : ชุดเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
เลขเรียก428.1
ผู้แต่งScott-Malden, Sarah
หัวเรื่อง1. English language -- Conversation and exercises
สำนักพิมพ์BBC
ปีที่พิมพ์1996
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องThe Wa In : ชุดเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
เลขเรียก428.1
ผู้แต่งScott-Malden, Sarah
หัวเรื่อง1. English language -- Conversation and exercises
สำนักพิมพ์BBC
ปีที่พิมพ์1996
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องBreakthrough : a course in English communication pratice
เลขเรียก428.24
ผู้แต่งRichards, J. C. (Jack Croft), 1943-
หัวเรื่อง1. English language -- Conversation and phrase books2. English language -- Textbooks for foreign speakers,3. English language -- Writing
สำนักพิมพ์Oxford University Press
ปีที่พิมพ์1987
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องEuro Suites, s.a.
เลขเรียก737.4
ผู้แต่งEurosuites, s.a.
หัวเรื่อง1. Euro Suites, s.a
สำนักพิมพ์Shanghai mint
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรียนลัด Excel 5 สำหรับวินโดวส์
เลขเรียก005.369
ผู้แต่งดีนส์, ชีล่า เอส.
หัวเรื่อง1. Excel2. เอ็กเซล 5 (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องHarry Potter and the cbamber of secrets
เลขเรียก
ผู้แต่งRowling,J.K.
หัวเรื่อง1. Fic
สำนักพิมพ์Bloomsbury Publish
ปีที่พิมพ์1998
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องHarry Potter and the Goblet of Firc
เลขเรียก
ผู้แต่งRowling,J.K.
หัวเรื่อง1. Fic
สำนักพิมพ์Bloomsbury Publish
ปีที่พิมพ์2000
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องHarry Potter and the Priaoner of Azkaban
เลขเรียก
ผู้แต่งRowling,J.K.
หัวเรื่อง1. Fic
สำนักพิมพ์Bloomsbury Publish
ปีที่พิมพ์1999
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องHarry Potter and the Order of the Pboenix
เลขเรียก
ผู้แต่งRowling,J.K.
หัวเรื่อง1. Fic
สำนักพิมพ์Bloomsbury Publish
ปีที่พิมพ์2003
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องHarry Potter and the Pbilosopber's Stone
เลขเรียก
ผู้แต่งRowling,J.K.
หัวเรื่อง1. Fic
สำนักพิมพ์Bloomsbury Publish
ปีที่พิมพ์1997
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องThe Aast Sherlock Holmes Story
เลขเรียกFic
ผู้แต่งKerr, Rosalie
หัวเรื่อง1. Fiction
สำนักพิมพ์Oxford University Press
ปีที่พิมพ์2000
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องThe Nanny
เลขเรียกFic
ผู้แต่งNathan, Melissa
หัวเรื่อง1. Fiction
สำนักพิมพ์arrow books
ปีที่พิมพ์2003
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องStephen King Cell
เลขเรียกFic
ผู้แต่งKing, Stephen
หัวเรื่อง1. Fiction
สำนักพิมพ์Hodder
ปีที่พิมพ์2006
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องHarlan Coben Fade Away
เลขเรียกFic
ผู้แต่งCoben, Harlan
หัวเรื่อง1. Fiction
สำนักพิมพ์Orion books
ปีที่พิมพ์2007
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องTHE UPPER CLASS
เลขเรียกFic
ผู้แต่งHeuer, Jennifer
หัวเรื่อง1. Fiction
สำนักพิมพ์Hobson Brown
ปีที่พิมพ์2007
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องI Love Capri
เลขเรียกFic
ผู้แต่งJones, Belinda
หัวเรื่อง1. Fiction
สำนักพิมพ์arrow books
ปีที่พิมพ์2002
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องFINANCIAL MANAGEMENT : THEORY NAD PRACTICE
เลขเรียก658.101
ผู้แต่งBrigham, Eugene F.
Ehrhardt, Michael C.
หัวเรื่อง1. Financ
สำนักพิมพ์Thomson South - Western
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องTHAILAND'S BUDGET IN BRIEF FISCAL YEAR 2007
เลขเรียก352.48
ผู้แต่งBureau of the Budget
หัวเรื่อง1. Financial management -- Thailand2. Budgets -- Thailand
สำนักพิมพ์P.A. Living
ปีที่พิมพ์
จำนวน 4 เล่ม
ชื่อเรื่องFlash 4 for Windows & Macintosh
เลขเรียก006.6
ผู้แต่งUlrich, Katherine
หัวเรื่อง1. Flash (Computer Four)
สำนักพิมพ์Peachpit Press
ปีที่พิมพ์1999
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องFlexible Rails
เลขเรียก006.76
ผู้แต่งArmstrong Peter
หัวเรื่อง1. Flex (computer file)2. Internet programming
สำนักพิมพ์Manning
ปีที่พิมพ์2007
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการทูต-การเมือง ไม่ใช่เรื่องส่วนตัว: รวมบทความตกผลึกด้วยมุมวิเคราะห์เจาะทะลุของอดีตเอกอัครราชทูต
เลขเรียก327.17
ผู้แต่งสุรพงษ์ ชัยนาม
หัวเรื่อง1. Foreign relation2. การเมืองและการปกครอ,3. การทู,4. นักการทู,5. กลุ่มประเทศอาเซีย,6. การเมือ,7. ความสัมพันธ์กับต่างประเท,8. ทหาร - - กิจกรรมทางการเมือ
สำนักพิมพ์ศยาม
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องFortran 77
เลขเรียก005.36
ผู้แต่งNyhoff, Larry R.
หัวเรื่อง1. FORTRAN (computer program language)
สำนักพิมพ์Wadsworth Publishing Company
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องFORTRAN 77 : A Structured, Disciplined Style
เลขเรียก005.362
ผู้แต่งDavis , Gordon B.
หัวเรื่อง1. FORTRAN 77 (Computer program language)
สำนักพิมพ์McGraw - Hill Book Company
ปีที่พิมพ์1988
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องFortran 77 for engineers and scientists
เลขเรียก005.133
ผู้แต่งNyhoff, Larry R.
หัวเรื่อง1. FORTRAN 77 (Computer program language)
สำนักพิมพ์Macmillan Publishing Company
ปีที่พิมพ์1992
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องOption, Futures, and Other Derivative Securities
เลขเรียก332.645
ผู้แต่งHull John
หัวเรื่อง1. Futures2. Stock options
สำนักพิมพ์Englewood Prentice.
ปีที่พิมพ์1993
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องThe complete garden makeover book
เลขเรียก712.6
ผู้แต่งMillar, Katie
หัวเรื่อง1. Gardens -- Planning2. Landscape gardening
สำนักพิมพ์Murdoch books
ปีที่พิมพ์2000
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องDesigning Geodatabases
เลขเรียก910.285
ผู้แต่งArctur, David
Zeiler, Michael
หัวเรื่อง1. Geographic information system2. Information storage and retrieval systems - - Geograph,3. Database desig,4. Database managemen
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2004
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องThinking About GIS Third Edition
เลขเรียก658.05
ผู้แต่งRoger Tomlinson
หัวเรื่อง1. Geographic information systems - - managemen2. Information technology - - Managemen
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2007
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2559 GISTDA
เลขเรียกรายงานประจำปี 621.3678
ผู้แต่งสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
หัวเรื่อง1. GISTDA - - รายงานประจำป2. สารสนเทศศาสตร,3. เทคโนโลยีอวกา,4. Geographic information system,5. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร
สำนักพิมพ์สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องThe Dutch Gold Ducat
เลขเรียก737.402
ผู้แต่งScheffers, Albert A.
หัวเรื่อง1. Gold Ducat
สำนักพิมพ์A.j.G Strengholt{39}s Boeken
ปีที่พิมพ์1986
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องGold in the Instituional Portfolio
เลขเรียก332.678
ผู้แต่งWorld Gold Council
หัวเรื่อง1. Gold2. ทอง
สำนักพิมพ์World Gold Council
ปีที่พิมพ์1990
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือ Google Earth ฉบับสมบูรณ์
เลขเรียก004.16
ผู้แต่งชัยศิลป์ พนาวิวรรธน์
หัวเรื่อง1. Google Eart
สำนักพิมพ์โปรวิชั่น
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องA who's who diutionary : Thailand executive 1991/92
เลขเรียก926.5
ผู้แต่งAdul Adulyapichct,ed.
หัวเรื่อง1. Goverment executives - - Thailand - - Directorios2. Executives - - Thailand - - Directories,3. Leqislators - - Thailand,4. Thailand - - officials and employees - - Directories
สำนักพิมพ์Published Tawanna
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องราชวงศ์กษัตริย์กรุงสยาม: ราชสกุลวงศ์และนามสกุลประทานระดับชาติ
เลขเรียกอ 923.1593
ผู้แต่งวรทัศน์ วัชรวสี
หัวเรื่อง1. heads of stat2. royal famil,3. กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ไท,4. นามสกุ,5. ราชวงศ์จักร
สำนักพิมพ์วสี ครีเอชั่น
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องHibernate quickly
เลขเรียก005.712
ผู้แต่งPeak, Patrick
Heudecker Nick
หัวเรื่อง1. Hibernate (Electronic resource)
สำนักพิมพ์Manning
ปีที่พิมพ์2006
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องAYUTTHAYA HISTORIC CITY
เลขเรียก915.93
ผู้แต่งBorvornvate Rungrujee and Prateep Phengtako, Editor
หัวเรื่อง1. HISTORIC - - AYUTTHAY
สำนักพิมพ์Samaphan
ปีที่พิมพ์1996
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องJahresbericht 2007 : Kunsthistorisches Museum Wien
เลขเรียกAnnual report
ผู้แต่ง Kunsthistorisches Museum Wien
หัวเรื่อง1. History of art2. Museum Wien
สำนักพิมพ์ Kunsthistorisches Museum Wien
ปีที่พิมพ์2007
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือบุก Hong Kong Disneyland ช็อปทั่วแคว้นปฐพี
เลขเรียก915.12
ผู้แต่งอัษฎา อาทรไผท
หัวเรื่อง1. Hong Kong2. ฮ่องกง - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
สำนักพิมพ์อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องToa Payoh : Our Kind of Neighbourhood
เลขเรียก363.585
ผู้แต่งSong, Koh Buck
หัวเรื่อง1. Housing -- Singapore
สำนักพิมพ์Times Media Private
ปีที่พิมพ์2000
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องCreate Your Own Virtual Reality System
เลขเรียก006.8
ผู้แต่งLevy, Joseph R.
Bjellnad, Harley
หัวเรื่อง1. HUMAN - - COMPUTER INTERACTIO2. VIRUAL REALIT
สำนักพิมพ์McGraw-Hill
ปีที่พิมพ์1994
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องCompendium of Human Resources in ASEAM civit service systems :Drivig Government Performance through strategic HRM
เลขเรียก599.9
ผู้แต่งOffice of the Civil Service commission
หัวเรื่อง1. human resources
สำนักพิมพ์Office of the civil service commission
ปีที่พิมพ์2005
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องIII Session Production English
เลขเรียก737.49
ผู้แต่งThe Rigid-Plastic
หัวเรื่อง1. III Session2. Coinage - - Produciton,3. Coinage - - English
สำนักพิมพ์The Rigid-Plastic
ปีที่พิมพ์1992
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องThe manager's guide to rewards : wbat you need to know to get the best for-and from-your employees
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งJensen, Doug 1945-
หัวเรื่อง1. Incentive awards2. Incentives in industry
สำนักพิมพ์Amacom
ปีที่พิมพ์2007
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องINDIA Lan of Celebration
เลขเรียก954.05
ผู้แต่งKhullar Rupinder
หัวเรื่อง1. India - - Pictorial works2. India - - Description and travel
สำนักพิมพ์W. Mandala Pub.
ปีที่พิมพ์2005
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องBusiness
เลขเรียก658
ผู้แต่งGriffin, Ricky W.
หัวเรื่อง1. Industrial management -- United States2. Business enterprises -- United States
สำนักพิมพ์Pearson Education International
ปีที่พิมพ์2006
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องManaging with Computers
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งROWAN T. G.
หัวเรื่อง1. Information resources management2. Management .information systems
สำนักพิมพ์HEINEMANN
ปีที่พิมพ์1982
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องInformix Guide to GLS Functionality
เลขเรียก005.7585
ผู้แต่งInformix
หัวเรื่อง1. Informix (Computer program
สำนักพิมพ์Informic Softeare
ปีที่พิมพ์1998
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องInternational Management Culture, Strategy, and Behavior
เลขเรียก658.049
ผู้แต่งHodgetts, Richard M.
หัวเรื่อง1. International business enterprises - - Management
สำนักพิมพ์McGraw - Hill
ปีที่พิมพ์2006
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องInternational Business The Challenge of Global Competition
เลขเรียก658.049
ผู้แต่งBall, Donald A.
หัวเรื่อง1. International business enterprises -- Management2. Interntaional business enterprises,3. International economic relations
สำนักพิมพ์McGraw-Hill
ปีที่พิมพ์2006
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องInternational Business and Australia
เลขเรียก337.94
ผู้แต่งFeaver Donald, Mahmood Muhammad
หัวเรื่อง1. International economic relations2. international trade
สำนักพิมพ์Harcourt Brace {38} Company{44} Australia
ปีที่พิมพ์1997
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องGrammar for IELTS : with ansewers
เลขเรียก428.75
ผู้แต่งHopkins, Diana
หัวเรื่อง1. International English Language Testing System
สำนักพิมพ์Cambridge Unibersity Press
ปีที่พิมพ์2007
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องไทยกับเขตการค้าเสรีอาเซียน
เลขเรียก382.097
ผู้แต่งกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์
หัวเรื่อง1. international trade2. การค้าเสรีอาเซียน
สำนักพิมพ์กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องPractical Ruby for System Administration
เลขเรียก005.133
ผู้แต่งHamou, Andre Ben
หัวเรื่อง1. Internet programming2. Ruby (Computer program language),3. COMPUTER - - Programming Languages - - C#
สำนักพิมพ์Apress
ปีที่พิมพ์2007
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องHerb Schidt's Java Programming Cookbook
เลขเรียก005.133
ผู้แต่งSchildt Herbert
หัวเรื่อง1. Java (Computer Program language)2. Computer - - Programming language - - Java
สำนักพิมพ์McGraw - Hill
ปีที่พิมพ์2008
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องPractical JBoss Seam Projects
เลขเรียก005.133
ผู้แต่งFarley Jim
หัวเรื่อง1. JBoss2. Web servers - - Management,3. Java (Computer Program language)
สำนักพิมพ์Apress
ปีที่พิมพ์2007
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องJewelry Theasures of Thailand
เลขเรียก739.27
ผู้แต่งWerly Richard
Maquin Bernard
หัวเรื่อง1. Jewelry - - Thailand2. Jewely
สำนักพิมพ์Beauty
ปีที่พิมพ์2004
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องSingapore Coins & Banknotes Auction
เลขเรียก737
ผู้แต่งMa Tak Wo & Monetarium
หัวเรื่อง1. Joinly conducted by Ma Tak Wo & Monetariu
สำนักพิมพ์MONETARIUM SINGAPORE & MA TAK WO NUMISMATIC
ปีที่พิมพ์2005
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องLand Use Planning : The Ballot Box Revolution
เลขเรียก333
ผู้แต่งCaves, Roger W.
หัวเรื่อง1. LAND USE - - GOVERNMENT POLICY - - UNITED STATES - - CITIZEN PARTICIPATIO
สำนักพิมพ์SAGE
ปีที่พิมพ์1992
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องGIS and Land Records : The Arc GIS Parcel Data Model
เลขเรียก333.73
ผู้แต่งNancy von Meyer.
หัวเรื่อง1. Land use - Unites States - Planning2. Geographic information systems
สำนักพิมพ์ESRI Press
ปีที่พิมพ์2004
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องGIS and Land Records The Arc GIS Parcel Data Model
เลขเรียก333.73
ผู้แต่งVon Meyer, Nancy
หัวเรื่อง1. Land use - Unites States - Planning2. Geographic information systems
สำนักพิมพ์Transatlantic Publishers Group Ltd.
ปีที่พิมพ์2004
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องLeadership in Organizations
เลขเรียก303.34
ผู้แต่งYukl, Gary
หัวเรื่อง1. Leadership
สำนักพิมพ์Upper Saddle River
ปีที่พิมพ์2006
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสร้างสรรค์งานกราฟิกสวยด้วย lllustrator CS2
เลขเรียก006.696
ผู้แต่งสุพจน์ เกษรมาลา
หัวเรื่อง1. lllustrator(โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
สำนักพิมพ์ซัคเซส มีเดีย
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องPerformance Guide for lnformix Dynamic Server
เลขเรียก005.7585
ผู้แต่งInformix
หัวเรื่อง1. lnformix Dynamic Serve
สำนักพิมพ์Informic Softeare
ปีที่พิมพ์1998
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องThe GIS Guide for Locla Government Officials
เลขเรียก352.3
ผู้แต่งFleming, Cory
หัวเรื่อง1. Local government - - Information technology2. Geographic information systems - - United states
สำนักพิมพ์ESRI Press
ปีที่พิมพ์2005
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องPRINCIPLES OF MACROECONOMICS
เลขเรียก339
ผู้แต่งRagan, James F.
หัวเรื่อง1. Macroeconomics
สำนักพิมพ์Harcourt Brace Jovanovich{44} Publishers
ปีที่พิมพ์1990
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องPRINCIPLES OF Macroeconomics
เลขเรียก339
ผู้แต่งHenderson , Vernon J.
หัวเรื่อง1. Macroeconomics
สำนักพิมพ์D.C. Heath and Company
ปีที่พิมพ์1991
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องManagement The New Competitive Landscape
เลขเรียก658
ผู้แต่งBateman, Thomas S.
Snell, Scott A.
หัวเรื่อง1. Managemen
สำนักพิมพ์McGraw-Hill
ปีที่พิมพ์1958
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องMANAGEMENT
เลขเรียก658
ผู้แต่งSchermerhorn , John R.
หัวเรื่อง1. Management - - Moral and ethical aspects
สำนักพิมพ์John Wiley {38} Sons {44} Inc.
ปีที่พิมพ์1999
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องBUSINESS RESEARCH METHODS
เลขเรียก658.403
ผู้แต่งZikmund, William G.
หัวเรื่อง1. Management - - Research2. Business - - Research
สำนักพิมพ์Thomson south western
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องINFORMATION TECHNOLOGY FOR MANAGEMENT
เลขเรียก658.40
ผู้แต่งTURBAN EFRAIM
หัวเรื่อง1. Management . information systems
สำนักพิมพ์John Wiley {38} Sons {44} Inc.
ปีที่พิมพ์1999
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องManagement : challenges in the 21st century
เลขเรียก658
ผู้แต่งLewis, Pamela S.
Goodman Stepen H.Fandt, Patricia M.
หัวเรื่อง1. Management
สำนักพิมพ์South-Western Collegc pub.
ปีที่พิมพ์2001
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องMANAGERIAL ACCOUNTING
เลขเรียก658.151
ผู้แต่งHilton, Ronald W.
หัวเรื่อง1. Managerial accounting
สำนักพิมพ์McGraw -Hill
ปีที่พิมพ์2000
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องStrategic Human Resource Development
เลขเรียก658.301
ผู้แต่งYorks, Lyle
หัวเรื่อง1. Manpower plannin2. Personnel managemen,3. Strategic plannin
สำนักพิมพ์Thomson South - Western
ปีที่พิมพ์2005
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องFeasibility Study of an Establisgment of Laem Chabang Shipyard Industrial Estate
เลขเรียก386.4
ผู้แต่งMarine Department Ministry of Transport
หัวเรื่อง1. Marine Department
สำนักพิมพ์Marine Department Ministry of Transport
ปีที่พิมพ์2003
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องMarketing Management
เลขเรียก658.8
ผู้แต่งKotler, Philip
หัวเรื่อง1. Marketing - - Management
สำนักพิมพ์Prentice Hall International {44} Inc.
ปีที่พิมพ์2000
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องMarketing in a week
เลขเรียก658.8
ผู้แต่งDavies, Eric
หัวเรื่อง1. Marketing - - Management
สำนักพิมพ์Hodder Arnold
ปีที่พิมพ์2006
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องMarketing Management
เลขเรียก658.8
ผู้แต่งKotler, Philip
หัวเรื่อง1. Marketing - - Management
สำนักพิมพ์Pearson Education International
ปีที่พิมพ์2006
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องMarketing Managemant
เลขเรียก658.8
ผู้แต่งKotler, Philip
หัวเรื่อง1. Marketing - - Management2. Marketing
สำนักพิมพ์Upper Saddle River
ปีที่พิมพ์2003
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องMarketing
เลขเรียก658.8
ผู้แต่งRichardson, John.
หัวเรื่อง1. Marketing - - Periodicals2. Marketing - - Social,3. Marketing management - - Periodcals
สำนักพิมพ์Dushkin Publishing Group
ปีที่พิมพ์1996
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องMunzen und medaillen antiken Auktion 175
เลขเรียก332
ผู้แต่งBernheimer, Francisca
หัวเรื่อง1. Medaillen2. Munzen
สำนักพิมพ์Promenadeplatz
ปีที่พิมพ์1992
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องFixed Price List Summer 1997 United States, Ancient and Foreign Coins, Medals and paper money
เลขเรียก737
ผู้แต่งStack's new York City
หัวเรื่อง1. Medals -- Catalogs2. Bank notes -- Catalogs
สำนักพิมพ์Stack{44}s
ปีที่พิมพ์1997
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสู่ความสำเร็จกับ Microsot Office for Windows 95
เลขเรียก005.369
ผู้แต่งไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย)
หัวเรื่อง1. Microaoft works (computer program)2.