กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา คอมพิวเตอร์ พบจำนวนทั้งสิ้น 220 รายชื่อ

3 ดีเอส แม็กซ์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์). 006.693
Computer - - Toshiba. , คอมพิวเตอร์ - - การใช้ธุรกิจ. 658.05
Computer software , Computers , ระบบปฏิบัติการ (คอมพิวเตอร์) , ซอฟต์แวร์ , คอมพิวเตอร์ , โปรแกรมคอมพิวเตอร์ , วิทยาการคอมพิวเตอร์ 004
Excel. , เอ็กเซล 5 (โปรแกรมคอมพิวเตอร์). 005.369
lllustrator(โปรแกรมคอมพิวเตอร์). 006.696
Microaoft works (computer program). , ไมโครคอมพิวเตอร์. 005.369
MSN Messenger ,5 (โปรแกรมคอมพิวเตอร์). 005.369
Nero 7 Premium. , โปรแกรมคอมพิวเตอร์. 004.565
PHP (ภาษาคอมพิวเตอร์). , มายเอสคิวแอล (ภาษาคอมพิวเตอร์). , การพัฒนาเว็บไซต์. 005.7126
SQL (Computer program language). , ภาษาคอมพิวเตอร์. 005.133
Windows Server (ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) , คู่มือ Windows Server 2003 เล่ม 1 005.369
การเขียนแบบวิศซกรรมศาสตร์ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์ , โปรแกรมคอมพิวเตอร์ , ออโตแคด (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) 620.00420
การเขียนโปรแกรม (คอมพิวเตอร์). 005.1
การเขียนโปรแกรม (คอมพิวเตอร์). , โคบอล (ภาษาคอมพิวเตอร์). 005.133
การเขียนโปรแกรม(คอมพิวเตอร์). , เบสิก (ภาษาคอมพิวเตอร์). , ภาษาคอมพิวเตอร์. 005.133
การค้นหาทางอินเตอร์เน็ต. , กูเกิล (โปรแกรมคอมพิวเตอร์). , google. 005.74
การจัดการฐานข้อมูล , คอมพิวเตอร์ , ซอฟต์แวร์ , เทคโนโลยีสารสนเทศ 004
การจัดการฮาร์ดดิสก์. , การกู้ข้อมูล (คอมพิวเตอร์). , ฮาร์ดดิสก์. , Hard disk management. 004.563
การจัดการฮาร์ดดิสก์. , ฮาร์ดดิสก์. , การกู้ข้อมูล (คอมพิวเตอร์). 004.5
การจัดแฟ้มข้อมูล. , เครือข่ายคอมพิวเตอร์. , คอมพิวเตอร์. 004
การเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์. , ธนพล พัฒนโสภณ- -ผลงาน. ผลงาน
การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ , ส่วนนโยบายและวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมธนารักษ์ PO015
การวิเคราะห์ระบบ , การออกแบบระบบ , คอมพิวเตอร์. 004.21
การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์ , อโดบี พรีเมียร์ ซีเอส 6 (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) 006.696
การสื่อสาร- -โปรแกรมคอมพิวเตอร์. , กลุ่มสนทนาออนไลน์. 004.69
กูเกิล (โปรแกรมคอมพิวเตอร์). , เว็บไซต์. 006.7
เกมส์ผจญภัยคอมพิวเตอร์ , เกมส์คอมพิวเตอร์ , เกมส์อิเล็กทรกนิกส์ 793.932
เกมส์ผจญภัยคอมพิวเตอร์ , เกมส์คอมพิวเตอร์ , เกมส์อิเล็คทรอนิกส์ 793.932
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์. 005.4
ข่ายงานคอมพิวเตอร์ , อินเทอร์เน็ต 004.678
ความคิดและการคิด. , เอ็นแอลพี (โปรแกรมคอมพิวเตอร์). 153.42
ควิกเบสิก (ภาษาคอมพิวเตอร์). , เบสิก (ภาษาคอมพิวเตอร์). 005.13
คอมพิวเตอร์ 004
คอมพิวเตอร์ , คอมพิวเตอร์ - - การบำรุงรักษาและซ่อมแซม 004
คอมพิวเตอร์ - - การควบคุมการเข้าถึง. , ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์. , การคุ้มครองซอฟต์แวร์. 005.8
คอมพิวเตอร์ - - การบำรุงรักษาและซ่อมแซม. 004.028
คอมพิวเตอร์ - - การบำรุงรักษาและซ่อมแซม. , คอมพิวเตอร์ - - เครื่องมือและอุปกรณ์. 004.028
คอมพิวเตอร์ - - การบำรุงรักษาและซ่อมแซม. , คอมพิวเตอร์. , เครือข่ายคอมพิวเตอร์. 004.16
คอมพิวเตอร์ - - การบำรุงรักษาและซ่อมแซม. , คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค. 004.1
คอมพิวเตอร์ - - ศัพท์บัญญัติ 004.03
คอมพิวเตอร์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. 343.099
คอมพิวเตอร์ -- การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม. 004.16
คอมพิวเตอร์. 332.859
คอมพิวเตอร์. ผลงาน
คอมพิวเตอร์. , การจัดแฟ้มข้อมูล. 004
คอมพิวเตอร์. , คอมพิวเตอร์ - - คู่มือ. 005.3684
คอมพิวเตอร์. , โครงสร้างคอมพิวเตอร์. , คอมพิวเตอร์ -- เครื่องมือและอุปกรณ์. 004
คอมพิวเตอร์. , โปรแกรมเฉพาะ. 005.369
คอมพิวเตอร์. , ฟอร์แทรน (ภาษาคอมพิวเตอร์). 005.13
คอมพิวเตอร์. , ระบบปฏิบัติการ (คอมพิวเตอร์). 004
คอมพิวเตอร์. , สิริรัตน์ วานิชรักษ์- -ผลงาน. ผลงาน
คอมพิวเตอร์. , อินเตอร์เน็ต. , ระบบปฏิบัติการ (คอมพิวเตอร์). 004
คอมพิวเตอร์. , โปรแกรมคอมพิวเตอร์. 005.369
คอมพิวเตอร์กราฟฟิก 006.6
คอมพิวเตอร์กราฟฟิก. 006.689
คอมพิวเตอร์กราฟฟิก. 006.68
คอมพิวเตอร์กราฟฟิก. , การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์. 006.68
คอมพิวเตอร์กราฟฟิก. , โฟโตซอป. , ไมโครซอฟต์ เพาเวอร์พอยด์. , ไมโครซอฟต์ ออฟฟิศ. , อินเทอร์เน็ต. 006.68
คอมพิวเตอร์ขนาดฝ่ามือ. , โปรแกรมคอมพิวเตอร์. 004.16
คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบ , โปรแกรมคอมพิวเตอร์ , ออโตแคด (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) , AutoCAD (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) 005.369
คอมพิวเตอร์แบบพกพา. , โน้ตบุ๊คคอมพิวเตอร์. 004.1
เครือข่ายคอมพิวเตอร์. , เครือข่ายคอมพิวเตอร์ - - การจัดการ , การแพร่สัญญาณเฉพาะกลุ่ม (เครือข่ายคอมพิวเตอร์) , การเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 004.6
เครือข่ายคอมพิวเตอร์. 004.6
เครือข่ายคอมพิวเตอร์. , อินเตอร์เน็ต. 004.67
เครื่อข่ายเฉพาะที่ไร้สาย. , ระบบสื่อสารไร้สาย. , เครือข่ายคอมพิวเตอร์. 004.68
เครือข่ายพื้นฐาน , เครือข่ายคอมพิวเตอร์ , ระบบส่งข้อมูล Doc 004.6
โคบอล (ภาษาคอมพิวเตอร์). 005.13
โครงสร้างข้อมูล (คอมพิวเตอร์). 005.73
จาวา (โปรแกรมคอมพิวเตอร์). 006.633
จาวา (โปรแกรมคอมพิวเตอร์). , การเขียนโปรแกรม (คอมพิวเตอร์). , ภาษาคอมพิวเตอร์. 005.133
จุมลา (โปรแกรมคอมพิวเตอร์). , เว็บไซต์- -การออกแบบ. , โปรแกรมคอมพิวเตอร์. 006.7
ซี (ภาษาคอมพิวเตอร์). 005.13
ซี (ภาษาคอมพิวเตอร์). , ภาษาคอมพิวเตอร์. 005.13
ซีดีรอม. , เนโรเอ็กเพรส (โปรแกรมคอมพิวเตอร์). 004.565
ดรีมวีเวอร์. , โปรแกรมคอมพิวเตอร์. , การพัฒนาเว็บไซต์ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์. 005.369
ดรีมวีเวอร์. , เว็บไซต์ -- การออกแบบ. , โปรแกรมคอมพิวเตอร์. 005.369
ดิจิตอลวิดีโอ. , การประมวลผลภาพ -- เทคนิคดิจิตอล. , การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์. , คอมพิวเตอร์. 006.696
ดีเบส (โปรแกรมคอมพิวเตอร์). , โปรแกรมคอมพิวเตอร์. 005.756
ดีเบส (โปรแกรมคอมพิวเตอร์). , โปรแกรมคอมพิวเตอร์. , การเขียนโปรแกรม (คอมพิวเตอร์). 005.756
ดีเบส 3 พลัส (โปรแกรมคอมพิวเตอร์). , โปรแกรมคอมพิวเตอร์. 005.75
เดลไฟ 7 (โปรแกรมคอมพิวเตอร์). , การเขียนโปรแกรม. 005.118
โดส (โปรแกรมคอมพิวเตอร์). 005.43
ทัศนสารสนเทศ , กราฟิกอาร์ต , การสื่อสารทางภาพ , การออกแบบกราฟิก , คอมพิวเตอร์กราฟิก , คอมพิวเตอร์กราฟิก - - แง่ศิลปะ , อินโฟกราฟิก , การสร้างมโนภาพสารสนเทศ , ไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยท์ 10. การออกแบบเลขนศิลป์ 1, การสื่อสาร - - กราฟ 1, 006.68
ที่ราชพัสดุ. , ซัมมิท คอมพิวเตอร์ - - ผลงาน. ผลงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ. , คอมพิวเตอร์. 004
นอร์ตัน โกสต์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์). , พาร์ทิชันเมจิก (โปรแกรมคอมพิวเตอร์). , การจัดการฮาร์ดดิสก์. , ฮาร์ดดิสก์. , Hard disk management. 005.434
นักคอมพิวเตอร์. , ความตาย - - แง่จิตวิทยา. 926.219
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ p0015
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ -- ปฎิบัติการ p0016
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ -- ปฎิบัติการ p0016
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ p0015
นีโรเอ็กซเพรส (โปรแกรมคอมพิวเตอร์). , ซีดี - - รอม. , ซีดี - - อาร์ดับเบิลยู 004.565
เน็ตเวิร์ก (ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) 005.4476
เน็ตแวร์. , ระบบปฏิบัติงาน (คอมพิวเตอร์). 005.43
โน้ตบุ๊คคอมพิวเตอร์ , ไมโครซอฟต์วินโดร์ส 004.16
โน้ตบุ๊คคอมพิวเตอร์. 004.16
เบสิก (ภาษาคอมพิวเตอร์). 005.13
เบสิก (ภาษาคอมพิวเตอร์). , การเขียนโปรแกรม (คอมพิวเตอร์). 005.133
ปาสคาล (ภาษาคอมพิวเตอร์). 005.13
ปาสคาล (ภาษาคอมพิวเตอร์). , ภาษาคอมพิวเตอร์. 001.64
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ , การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์ , มัลติมีเดีย ทูลบุ๊ค (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) , ระบบมัลติมีเดีย -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์ , ระบบมัลติมีเดีย , สื่อประสม , วินโดวส์ (โปรแกรม006.78
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ , เว็บไซต์ -- การออกแบบ , เวิร์ดเพรส (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) , .การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 005.74
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ , Mulimedia Toolbook , โปรแกรมประยุกต์ , มัลติมีเดีย (โปรแกรมคอมพิวเตอร์). , MULTIMEDIA , คอมพิวเตอร์กราฟิก , ทูลบุ๊ค , มัลติมีเดีย ทูลบุ๊ค (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) , สื่อผสม 10. ทูลบุ๊ค (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) 1, 006.78
โปรแกรมคอมพิวเตอร์. 005.369
โปรแกรมคอมพิวเตอร์. 005.369
โปรแกรมคอมพิวเตอร์. , Excel (Computer programs). 005.369
โปรแกรมคอมพิวเตอร์. , คอมพิวเตอร์กราฟิก. 006.68
โปรแกรมคอมพิวเตอร์. , คู่มือ - - ซอร์ฟแวร์คอมพิวเตอร์. 005.3
โปรแกรมคอมพิวเตอร์. , โปรแกรมเฉพาะ. 005.36
โปรแกรมคอมพิวเตอร์. , ฟอกซ์โปร (โปรแกรมคอมพิวเตอร์). , การจัดการฐานข้อมูล. 005.75
โปรแกรมคอมพิวเตอร์. , ไมโครซอฟต์เอ็กเซล. 005.369
โปรแกรมคอมพิวเตอร์. , ไมโครซอฟท์เวิร์ด (โปรแกรมคอมพิวเตอร์). , เวิร์ดโปรเซสซิง. 005.36
โปรแกรมคอมพิวเตอร์. , ระบบปฎิบัติงาน (คอมพิวเตอร์). , ไมโครซอฟท์วินโดวส์ (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์). 005.36
โปรแกรมคอมพิวเตอร์. , ระบบปฎิบัติงาน (คอมพิวเตอร์). , วิชวลฟอกซ์โปรสำหรับวินโดวส์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์). 005.43
พัชรินทร์ ทิพยพลาติกุล - - ผลงาน. , เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์. ผลงาน
พีซี ทูลส์ เดอลุกซ์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์). , ยู ทิลิตี้ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์). 005.43
พีเอชพี (ภาษาคอมพิวเตอร์) , การพัฒนาเว็บไซต์ , เว็บไซต์ -- การออกแบบ , มายเอสคิวเอล(โปรแกรมคอมพิวเตอร์) 006.78
พีเอชพี (ภาษาคอมพิวเตอร์) , มายเอสคิวแอล (ภาษาคอมพิวเตอร์) , เอแจ็กซ์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) , เว็บไซต์ , การพัฒนาเว็บไซต์ 005.2762
พีเอชพี (ภาษาคอมพิวเตอร์). , เว็บไซต์ - - โปรแกรมคอมพิวเตอร์. 005.369
ไพธอน (ภาษาคอมพิวเตอร์) 005.133
แฟลช (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) , การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์ , คอมพิวเตอร์กราฟิก 006.7869
แฟลซ แอ็คชัน สคริปต์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์). 006.696
โฟโต้ช็อป ซีซี (โปรแกรมคอมพิวเตอร์). 006.68
โฟโต้ชอป ซีเอสทู ซีเอสทรี (โปรแกรมคอมพิวเตอร์). 006.68
โฟโต้ช็อฟ 7 (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) , อโดบีโฟโตช็อบ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) , โปรแกรมคอมพิวเตอร์ , คอมพิวเตอร์กราฟิก 006.6869
โฟโต้ซ็อป (โปรแกรมคอมพิวเตอร์). , คอมพิวเตอร์กราฟฟิก. 006.68
โฟโตซ็อป (โปรแกรมคอมพิวเตอร์). , โปรแกรมคอมพิวเตอร์. 006.68
โฟโตซอป ซีเอส 2 (โปรแกรมคอมพิวเตอร์). 006.68
โฟโต้ซอป ซีเอส 5 (โปรแกรมคอมพิวเตอร์). 006.68
ภาษาคอมพิวเตอร์ , เอซทีเอ็มแอล , อินเตอร์เน็ต , เว็บไซต์ - - การออกแบบ 005.133
ภาษาซี - - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ , ภาษา C - - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ , ซี (ภาษาคอมพิวเตอร์) , การเขียนโปรแกรม (คอมพิวเตอร์) , ภาษาคอมพิวเตอร์. 005.362
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - - วิทยานิพนธ์ วท.ม. (เศรษฐศาสตร์) 254, , ข้าว - - ไทย - - การส่งออก. , อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ - - ไทย - - การส่งออก.
มัลติมีเดีย (โปรแกรมคอมพิวเตอร์). 770.126
มัลติมีเดีย (โปรแกรมคอมพิวเตอร์). , ระบบมัลติมีเดีย. 006.78
มาโครมีเดีย ดรีมวีฟเวอร์เอ็มเอ็กซ์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์). 006.68
แมคโอเอส สิบจุดหก. , เรื่องทั่วไปของคอมพิวเตอร์เฉพาะชนิด. 004.1
แมโครมีเดีย (โปรแกรมคอมพิวเตอร์). 006.78
โมเดลสเกตอัพ , การออกแบบสถาปัตยกรรม -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์ , คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบ 720.284
ไมโครคอนโทรลเลอร์ , โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 004.64
ไมโครคอมพิวเตอร์. , คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค. 004.16
ไมโครคอมพิวเตอร์. , โปรแกรมคอมพิวเตอร์. 005.369
ไมโครซอฟต์โปรเจค. , การบริหารโครงการ - - โปรแกรมคอมพิวเตอร์. 005.369
ไมโครซอฟต์โปรเจค. , โปรแกรมคอมพิวเตอร์. 005.369
ไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยท์. , โปรแกรมคอมพิวเตอร์. 005.369
ไมโครซอฟต์วิชัวล์เบสิก. , การเขียนโปรแกรม (คอมพิวเตอร์). 005.265
ไมโครซอฟต์วิชัวล์ฟอกซ์โปร , ไมโครซอฟต์วิชัวล์ฟอกซ์โปร (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) , Microsoft Visual FoxPro 005.3684
ไมโครซอฟต์วินโดร์ส. , วินโดว์ส (โปรแกรมคอมพิวเตอร์). 005.437
ไมโครซอฟต์วินโดวส์ 98 , ไมโครซอฟต์วินโดวส์ 95 , ไมโครซอฟต์วินโดวส์ เอ็นที , ระบบปฏิบัติการ (คอมพิวเตอร์) 005.269
ไมโครซอฟต์วินโดว์ส 98 - - โปรแกรมคอมพิวเตอร์. , วินโดว์ส. , เนสเคป. 005.446
ไมโครซอฟต์วินโดว์ส. , ระบบปฏิบัติงาน (คอมพิวเตอร์). 005.43
ไมโครซอฟต์วินโดวส์. , วินโดว์ส (โปรแกรมคอมพิวเตอร์). 005.369
ไมโครซอฟต์วินโดวส์วิสต้า. , ระบบปฏิบัติการ (คอมพิวเตอร์). 005.446
ไมโครซอฟต์วินโดวส์เอ็กซ์พี. , ระบบปฏิบัติการ (คอมพิวเตอร์). 005.446
ไมโครซอฟต์เอ็กเซล , โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 005.369
ไมโครซอฟต์เอ็กเซล. , โปรแกรมคอมพิวเตอร์. , ระบบปฏิบัติงาน (คอมพิวเตอร์). 005.369
ไมโครซอฟต์เอ็กเซส. , วินโดว์ส (โปรแกรมคอมพิวเตอร์). 005.74
ไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) 005.3684
ไมโครซอฟท์ออฟฟิส(โปรแกรมคอมพิวเตอร์). 005.36
ไมโครซอฟท์เอาท์ลุค 2007 , โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 005.57
ไมโครซอฟวินโดว์สเอ็กพี. , ระบบปฏิบัติการ (คอมพิวเตอร์). 005.446
ยูทิลิตี้ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์). , ระบบปฏิบัติการ (คอมพิวเตอร์). 005.43
ยูนิกซ์ (ระบบปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์). , Unix operating system. 005.43
ยูลีดวิดีโอสตูดิโอ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์). , ดิจิตอลวิดีโอ -- การตัดต่อ. , คอมพิวเตอร์กราฟฟิก. 006.6869
ยูเอ็มแอล (วิทยการคอมพิวเตอร์) , วิธีเชิงวัตถุ (วิทยาการคอมพิวเตอร์) , การวิเคราะห์ระบบ , การออกแบบระบบ 004.21
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- ภูมิศาสตร์. , ภูมิศาสตร์ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์. , ฐานข้อมูลประเมินราคาที่ดิน. 910.285
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- ภูมิศาสตร์. , ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์. , โปรแกรมคอมพิวเตอร์. 910.285
ระบบคอมพิวเตอร์. ผลงาน
ระบบคอมพิวเตอร์. , คอมพิวเตอร์. , งานด้านที่ราชพัสดุ. , ที่ราชพัสดุ. 342.064
ระบบคอมพิวเตอร์. , วัชรีย์ รวีกานต์ - - ผลงาน. ผลงาน
ระบบปฎิบัติงาน (คอมพิวเตอร์). , เอ็มเอส - ดอส (ระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์). 005.13
ระบบปฏิบัติการ (คอมพิวเตอร์) , แมค โอ เอส (ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) , แมคอินทอช (คอมพิวเตอร์) 005.446
ระบบปฏิบัติการ (คอมพิวเตอร์). 005.446
ระบบมัลติมีเดีย. , ออเธอร์แวร์ 7 (โปรแกรมคอมพิวเตอร์). 006.696
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ - - คู่มือ , ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ - - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ [] อป 910.285
แล็ปท็อปคอมพิวเตอร์. , คอมพิวเตอร์. , โปรแกรมคอมพิวเตอร์. 004.16
แล็ปท็อปคอมพิวเตอร์. , วินโดว์ส เอ็กซ์พี (โปรแกรมคอมพิวเตอร์). 004.16
โลตัส 1-2-3 (โปรแกรมคอมพิวเตอร์). , โปรแกรมเฉพาะ 005.369
วัชรีย์ รวีกานต์ - - ผลงาน. , การพัฒนาจัดทำระบบคอมพิวเตอร์. ผลงาน
วิชวลสตูดิโอ(โปรแกรมคอมพิวเตอร์). , การเขียนโปรแกรม. 005.118
วิทยาการคอมพิวเตอร์ , เทคโนโลยีสารสนเทศ 004
วิทยาการคอมพิวเตอร์. , เทคโนโลยีสารสนเทศ. 004
วินโดว์ส (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) , ไมโครซอฟต์วินโดวส์ 10 , ระบบปฏิบัติการ (คอมพิวเตอร์) , ไมโครซอฟต์ออฟฟิศ 005.46
วินโดว์ส เซเว่น(โปรแกรมคอมพิวเตอร์) , ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 005.3684
วินโดว์ส เซเว่น(โปรแกรมคอมพิวเตอร์). , ระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์. 005.36
วินโดว์ส เซเว่น(โปรแกรมคอมพิวเตอร์). , ระบบปฏิบัติการ (คอมพิวเตอร์). 005.3684
วินโดว์ส เซเว่น(โปรแกรมคอมพิวเตอร์). , ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์. 005.3684
วินโดวส์ วิสต้า (โปรแกรมคอมพิวเตอร์). 005.368
วินโดว์ส เอ็กซ์พี (โปรแกรมคอมพิวเตอร์). 005.437
วินโดว์ส เอ็กซ์พี (โปรแกรมคอมพิวเตอร์). , ไมโครซอฟต์ ออฟฟิศ. 005.364
วินโดว์เอกซ์พี (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) 005.437
เว็บไซต์ - - การออกแบบ. , โปรแกรมคอมพิวเตอร์. , Websites -- Design. 006.7
เว็บไซต์ - - โปรแกรมคอมพิวเตอร์. 025.066
เวิร์ด 2003 (โปรแกรมคอมพิวเตอร์). 005.52
เวิร์ดเพรส (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) , เว็บไซต์ -- การออกแบบ , การตลาดอินเทอร์เน็ต , การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 005.74
สวิชแม็กซ์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์). , SwiSHmax. 006.78
เสียง -- การตัดต่อ -- เทคนิคดิจิตอล. , การประมวลผลเสียงด้วยคอมพิวเตอร์. , เสียง -- การบันทึก -- เทคนิคดิจิตอล. , ซาวด์ฟอร์ก. 006.5
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์. , หนังสือ -- การผลิต. , การออกแบบหนังสือ. , การพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์. , คอมพิวเตอร์. 006.7
อโดบีโฟโตช็อบ , คอมพิวเตอร์กราฟิก - - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ , โฟโตช็อปซีเอส 5 (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) , โฟโต้ช็อป (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) , โฟโต้ช็อป ซีเอสไฟ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) 006.686
อโดบีโฟโตช็อบ. , คอมพิวเตอร์กราฟฟิก. , การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์. 006.78
อโดบีโฟโต้ช็อบ. , อโดบีอิลลัสเตรเตอร์. , คอมพิวเตอร์กราฟิก. 006.6869
อโดบีอิลลัสเตรเตอร์ ซีซี (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) , คอมพิวเตอร์กราฟิก , การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์ 006.6869
ออโตแคต (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) , การออกแบบวิศวกรรม -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 620.0042
ออโตแคต (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) , คอมพิวเตอร์กราฟิก - - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 006.68
ออโตแคท (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) , การเขียนแบบ 006.68
ออเธอร์แวร์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์). , ระบบมัลติมีเดีย. 006.7869
อินเตอร์เน็ต. , เครือข่ายคอมพิวเตอร์. , เครือข่ายอินเตอร์เน็ต. 004.67
อินเตอร์เน็ต. , เครือข่ายคอมพิวเตอร์. , เวิลด์ไวด์เว็บ. 004.678
อิลลัสเตรเตอร์ ซีเอส 4 (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) 006.68
อิลลัสเตรเตอร์ซีเอส 2 (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) 006.68
เอ็กซ์เอ็มแอล (ภาษาคอมพิวเตอร์). 006.74
เอ็กเซล (โปรแกรมคอมพิวเตอร์). 005.36
เอ็กเซล. , เพาเวอร์พอยด์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์). 005.36
เอ็กเอชืเอ็มแอล (ภาษาคอมพิวเตอร์). 005.74
เอ็มเอส - ดอส (ระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์). 005.43
เอ็มเอส - ดอส (ระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์). , พีซีดอส (ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์). , ระบบปฏิบัติการ (คอมพิวเตอร์). 005.43
เอ็มเอส - ดอส (ระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์). , ระบบปฏิบัติการ (คอมพิวเตอร์). 005.43
เอ็มเอส-ดอส (ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์). 005.446
โอเอส , ว วอร์ป (ระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์). , ระบบปฏิบัติงาน (คอมพิวเตอร์). 005.36
ไอแพด (คอมพิวเตอร์) , คอมพิวเตอร์แบบพกพา 004.16
ไอแพด (คอมพิวเตอร์) , คอมพิวเตอร์ขนาดฝ่ามือ. 004.16