กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ประมวลพระราชดำรัส. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ประมวลพระราชดำรัส. , พระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาศต่าง ๆ ปีพุทธศักราช 253, 895.915