Main Back

Resualt วิทยานิพนธ์ Total 121 items.    วารสาร 0  วัสดุไม่ตีพิมพ์ 0

TitleREP AIR OF REINFORCED CONCRETE SLABS USING MODIFIED FERROCEMENT LAMINATE
CallNumberT.
AuthorMontree Boonyapongphun
Subject1.Reinforced concrete.
PublishAmarin Printing and Publishing Public Company Limited
YearOfPrint 2005
result 1 items.
TitleThe Comparison the Quality of Service
CallNumber
AuthorOrawan Techapanyo
Subject1.วิทยานิพนธ์.
PublishCenter for Technology of Information system Management
YearOfPrint 2006
result 1 items.
TitleTHE COMPARISON THE QUALITY OF SERVICE BETWEEN TOT AND TRUE
CallNumberT.
AuthorORAWAN TECHAPANYO
Subject1.Orawan Techapranyo - - วิทยานิพนธ์.,2.วิทยานิพนธ์.
PublishLEGTURER
YearOfPrint 2006
result 1 items.
TitleTHE DEVELOPMENT OF A NATURE INTERPRETIVE GUIDEBOOK OF THALAE NOI NON-HUNTING AREA FOR THE TOURISTS
CallNumberT.
AuthorWITOON CHOTIKULPISARN
Subject1.Development.
PublishAmarin Printing and Publishing Public Company Limited
YearOfPrint 2005
result 1 items.
Titleกฎหมายเพื่อการคุ้มครองที่ดินของรัฐจากการบุกรุก
CallNumberว.
Authorสมศักดิ์ โตรักษา
Subject1.ที่ดินของรัฐ -- ไทย.,2.ที่ดิน -- นโยบายของรัฐ.,3.การบุกรุก -- ไทย.,4.กฎหมายที่ดิน -- ไทย.
Publishคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
YearOfPrint 2552
result 1 items.
Titleกระบวนการตัดสินใจแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับการต่อเติมอาคารประเภทตึก ศึกษาเฉพาะกรณีตึกแถวในที่ราชพัสดุ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
CallNumber
Authorพูลพัฒน์ หาญเกียรติกล้า
Subject1.ตึกแถว - - การออกแบบตกแต่ง.
Publishมหาวิทยาลัยบูรพา
YearOfPrint 2547
result 1 items.
Titleกระบวนการในการผลักดันเพื่อแก้ปัญหาเรื่องร้องทุกข์ต่อรัฐโดยผ่านสื่อมวลชน
CallNumber
Authorวิฑูร โชติกุลพิศาล
Subject1.การร้องทุกข์.
Publishมหาวิทยาลัยรามคำแหง
YearOfPrint 2546
result 1 items.
Titleการ OUTSOURCE งานขนส่งเหรียญกษาปณ์ เสนอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทัศนีย์ สิราริยกุล โดย นายอภิรักษ์ คำสกุล รหัสนักศึกษา 4914971631
CallNumberp0017
Authorอภิรักษ์ คำสกุล
Subject1.เหรียญกษาปณ์ ไทย.
Publishมหาวิทยาลัยรามคำแหง
YearOfPrint 2550
result 1 items.
Titleการกำหนดหลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าตอบแทนการขยายระยะเวลาก่อสร้าง กรณีเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่า
CallNumberผลงาน
Authorกาญจนา หอมนาน
Subject1.การประเมินบุคคล.,2.กาญจนา หอมนาน- -ผลงาน.
Publishบริหารที่ราชพัสดุ กรุงเทพมหานคร
YearOfPrint
result 1 items.
Titleการขออนุญาตจดทะเบียนอาคารชุดพักอาศัย : กรณีศึกษาโครงการอาคารชุดในเขตกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง
CallNumber
Authorฐนัญพงษ์ สุขสมศักดิ์
Subject1.อาคารชุด.,2.อาคารชุด - - ราคา.
Publishจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
YearOfPrint 2547
result 1 items.
Titleการเข้าถึงแหล่งเงินทุนตามโครงการแปลงสินทรัพย์สินเป็นทุนประเภทสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ : กรณีศึกษาผู้เช่าราชพัสดุในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร
CallNumber
Authorวิเชียร ศรีสุวิทธานนท์
Subject1.การเปลี่ยนสินทรัพย์ให้เป็นทุน.,2.ที่ดิน.,3.ที่ราชพัสดุ.
Publishมหาวิทยาลัยรามคำแหง
YearOfPrint 2547
result 1 items.
Titleการจัดการความขัดแย้งของโครงการบ้านมั่นคง กรณีศึกษา ชุมชนแจ้งวัฒนะซอย 5 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
CallNumberว 346.046
Authorคณาวุฒิ สิติธีรพันธุ์
Subject1.โครงการบ้านมั่นคงชุมชนแจ้งวัฒนะ ซอย,2.,3.โครงการบ้านมั่นคงชุมชนแจ้งวัฒนะ ซอย 5 : กรณีศึกษา.,4.ความขัดแย้ง.,5.ชุมชนแจ้งวัฒนะซอย,6.
Publishคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
YearOfPrint 2554
result 2 items.
Titleการจัดการศูนย์บ้านพักราชการ กระทรวงการคลัง : กรณีศึกษาศูนย์บ้านพักจังหวัดกาญจนบุรี
CallNumber
Authorศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์
Subject1.ที่อยู่อาศัย.,2.อาคารชุด.
Publishจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
YearOfPrint 2545
result 1 items.
Titleการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี งานบริหารที่ราชพัสดุ (ส่วนภูมิภาค)
CallNumberผลงาน
Authorพัชรินทร์ พัดทอง
Subject1.ที่ราชพัสดุ.,2.พัชรินทร์ พัดทอง - - ผลงาน.
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
result 1 items.
Titleการจัดทำฐานข้อมูลประเมินราคาที่ดินราชพัสดุ(รายบล็อก) โดยใช้โปรแกรมด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ ARCGIS
CallNumber910.285
Authorศุภชัย วัดศรีพะเนา
สามารถ เมืองเงิน
Subject1.ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- ภูมิศาสตร์.,2.ภูมิศาสตร์ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์.,3.ฐานข้อมูลประเมินราคาที่ดิน.
Publishมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
YearOfPrint 2554
result 1 items.
Titleการจัดทำแผนการดำเนินงานตามผังแม่บทศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
CallNumberผลงาน
Authorศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Subject1.ผังแม่บทศูนย์ราชการ.
Publishศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
YearOfPrint 2541
result 1 items.
Titleการจัดสรรที่ราชพัสดุเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคที่เกิดจากสัตว์เศรษฐกิจ
CallNumberผลงาน
Authorกัลญาณี วงศ์เวชวิวัฒน์
Subject1.ที่ราชพัสดุ.,2.กัลญาณี วงศ์เวชวิวัฒน์- -ผลงาน.
Publishที่ราชพัสดุ1 กรมธนารักษ์
YearOfPrint
result 1 items.
Titleการจัดสิทธิทำกินให้ราษฎรเช่าในที่ดินราชพัสดุ : การแก้ไขปัญหาความยากจน ตามโครงการรัฐเอื้อราษฎร์ ศึกษากรณีที่ราชพัสดุแปลงทัณฑสถานเปิดหนองน้ำขุ่น จังหวัดนครสวรรค์
CallNumberว 346.04
Authorสุทธิพงษ์ สุรปริญญากุล
Subject1.ที่ดินราชพัสดุ.,2.โครงการรัฐเอื้อราษฎร์
Publishมหาวิทยาลัยรามคำแหง
YearOfPrint 2546
result 1 items.
Titleการใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานด้านที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์ กรณีศึกษาระบบงานทะเบียนที่ราชพัสดุ
CallNumber
Authorขนิษฐา ชินะกุลวัฒนา , พิทักษ์ ดิเรกสุนทร
Subject1.กรมธนารักษ์ - - เทคโนโลยีสารสนเทศ.,2.เทคโนโลยีสารสนเทศ - - ไทย.,3.ที่ราชพัสดุ - - การบริหาร - - เทคโนโลยีสารสนเทศ.,4.ภาคนิพนธ์.
Publishสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
YearOfPrint 2545
result 1 items.
Titleการดำเนินโครงการรัฐเอื้อราษฎร์ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
CallNumber
Authorจงรัก บุญทันเสน
Subject1.ที่ราชพัสดุ.,2.ที่ราชพัสดุ - - ปัญหา.,3.โครงการรัฐเอื้อราษฎร์.,4.สำนักงานธนารักษ์จังหวัดกาฬสินธุ์.
Publishมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
YearOfPrint 2555
result 1 items.
หน้า 2 3 >| รวมทั้งหมด 6   การแสดงผล