กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นพบ วิทยานิพนธ์ จำนวนทั้งสิ้น 117 รายชื่อ    วารสาร 0  วัสดุไม่ตีพิมพ์ 0

ชื่อเรื่องREP AIR OF REINFORCED CONCRETE SLABS USING MODIFIED FERROCEMENT LAMINATE
เลขเรียกT.
ผู้แต่งMontree Boonyapongphun
หัวเรื่อง1.Reinforced concrete.
สำนักพิมพ์Amarin Printing and Publishing Public Company Limited
ปีที่พิมพ์ 2005
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องThe Comparison the Quality of Service
เลขเรียก
ผู้แต่งOrawan Techapanyo
หัวเรื่อง1.วิทยานิพนธ์.
สำนักพิมพ์Center for Technology of Information system Management
ปีที่พิมพ์ 2006
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องTHE COMPARISON THE QUALITY OF SERVICE BETWEEN TOT AND TRUE
เลขเรียกT.
ผู้แต่งORAWAN TECHAPANYO
หัวเรื่อง1.Orawan Techapranyo - - วิทยานิพนธ์.,2.วิทยานิพนธ์.
สำนักพิมพ์LEGTURER
ปีที่พิมพ์ 2006
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องTHE DEVELOPMENT OF A NATURE INTERPRETIVE GUIDEBOOK OF THALAE NOI NON-HUNTING AREA FOR THE TOURISTS
เลขเรียกT.
ผู้แต่งWITOON CHOTIKULPISARN
หัวเรื่อง1.Development.
สำนักพิมพ์Amarin Printing and Publishing Public Company Limited
ปีที่พิมพ์ 2005
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายเพื่อการคุ้มครองที่ดินของรัฐจากการบุกรุก
เลขเรียกว.
ผู้แต่งสมศักดิ์ โตรักษา
หัวเรื่อง1.ที่ดินของรัฐ -- ไทย.,2.ที่ดิน -- นโยบายของรัฐ.,3.การบุกรุก -- ไทย.,4.กฎหมายที่ดิน -- ไทย.
สำนักพิมพ์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปีที่พิมพ์ 2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกระบวนการตัดสินใจแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับการต่อเติมอาคารประเภทตึก ศึกษาเฉพาะกรณีตึกแถวในที่ราชพัสดุ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
เลขเรียก
ผู้แต่งพูลพัฒน์ หาญเกียรติกล้า
หัวเรื่อง1.ตึกแถว - - การออกแบบตกแต่ง.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยบูรพา
ปีที่พิมพ์ 2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกระบวนการในการผลักดันเพื่อแก้ปัญหาเรื่องร้องทุกข์ต่อรัฐโดยผ่านสื่อมวลชน
เลขเรียก
ผู้แต่งวิฑูร โชติกุลพิศาล
หัวเรื่อง1.การร้องทุกข์.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปีที่พิมพ์ 2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการ OUTSOURCE งานขนส่งเหรียญกษาปณ์ เสนอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทัศนีย์ สิราริยกุล โดย นายอภิรักษ์ คำสกุล รหัสนักศึกษา 4914971631
เลขเรียกp0017
ผู้แต่งอภิรักษ์ คำสกุล
หัวเรื่อง1.เหรียญกษาปณ์ ไทย.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปีที่พิมพ์ 2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการขออนุญาตจดทะเบียนอาคารชุดพักอาศัย : กรณีศึกษาโครงการอาคารชุดในเขตกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง
เลขเรียก
ผู้แต่งฐนัญพงษ์ สุขสมศักดิ์
หัวเรื่อง1.อาคารชุด.,2.อาคารชุด - - ราคา.
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์ 2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนตามโครงการแปลงสินทรัพย์สินเป็นทุนประเภทสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ : กรณีศึกษาผู้เช่าราชพัสดุในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร
เลขเรียก
ผู้แต่งวิเชียร ศรีสุวิทธานนท์
หัวเรื่อง1.การเปลี่ยนสินทรัพย์ให้เป็นทุน.,2.ที่ดิน.,3.ที่ราชพัสดุ.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปีที่พิมพ์ 2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดการความขัดแย้งของโครงการบ้านมั่นคง กรณีศึกษา ชุมชนแจ้งวัฒนะซอย 5 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
เลขเรียกว 346.046
ผู้แต่งคณาวุฒิ สิติธีรพันธุ์
หัวเรื่อง1.โครงการบ้านมั่นคงชุมชนแจ้งวัฒนะ ซอย,2.,3.โครงการบ้านมั่นคงชุมชนแจ้งวัฒนะ ซอย 5 : กรณีศึกษา.,4.ความขัดแย้ง.,5.ชุมชนแจ้งวัฒนะซอย,6.
สำนักพิมพ์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์ 2554
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดการศูนย์บ้านพักราชการ กระทรวงการคลัง : กรณีศึกษาศูนย์บ้านพักจังหวัดกาญจนบุรี
เลขเรียก
ผู้แต่งศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์
หัวเรื่อง1.ที่อยู่อาศัย.,2.อาคารชุด.
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์ 2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี งานบริหารที่ราชพัสดุ (ส่วนภูมิภาค)
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งพัชรินทร์ พัดทอง
หัวเรื่อง1.ที่ราชพัสดุ.,2.พัชรินทร์ พัดทอง - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำฐานข้อมูลประเมินราคาที่ดินราชพัสดุ(รายบล็อก) โดยใช้โปรแกรมด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ ARCGIS
เลขเรียก910.285
ผู้แต่งศุภชัย วัดศรีพะเนา
สามารถ เมืองเงิน
หัวเรื่อง1.ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- ภูมิศาสตร์.,2.ภูมิศาสตร์ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์.,3.ฐานข้อมูลประเมินราคาที่ดิน.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ปีที่พิมพ์ 2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำแผนการดำเนินงานตามผังแม่บทศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวเรื่อง1.ผังแม่บทศูนย์ราชการ.
สำนักพิมพ์ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์ 2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดสิทธิทำกินให้ราษฎรเช่าในที่ดินราชพัสดุ : การแก้ไขปัญหาความยากจน ตามโครงการรัฐเอื้อราษฎร์ ศึกษากรณีที่ราชพัสดุแปลงทัณฑสถานเปิดหนองน้ำขุ่น จังหวัดนครสวรรค์
เลขเรียกว 346.04
ผู้แต่งสุทธิพงษ์ สุรปริญญากุล
หัวเรื่อง1.ที่ดินราชพัสดุ.,2.โครงการรัฐเอื้อราษฎร์
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปีที่พิมพ์ 2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานด้านที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์ กรณีศึกษาระบบงานทะเบียนที่ราชพัสดุ
เลขเรียก
ผู้แต่งขนิษฐา ชินะกุลวัฒนา , พิทักษ์ ดิเรกสุนทร
หัวเรื่อง1.กรมธนารักษ์ - - เทคโนโลยีสารสนเทศ.,2.เทคโนโลยีสารสนเทศ - - ไทย.,3.ที่ราชพัสดุ - - การบริหาร - - เทคโนโลยีสารสนเทศ.,4.ภาคนิพนธ์.
สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์ 2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการดำเนินโครงการรัฐเอื้อราษฎร์ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
เลขเรียก
ผู้แต่งจงรัก บุญทันเสน
หัวเรื่อง1.ที่ราชพัสดุ.,2.ที่ราชพัสดุ - - ปัญหา.,3.โครงการรัฐเอื้อราษฎร์.,4.สำนักงานธนารักษ์จังหวัดกาฬสินธุ์.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีที่พิมพ์ 2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการดำเนินงานสำนักบริหารเงินตรา กรมธนารักษ์
เลขเรียกว 332.49
ผู้แต่งชวลิต พุฒพิสุทธิ์
หัวเรื่อง1.สำนักบริหารเงินตรา.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปีที่พิมพ์ 2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าปลอดอากรของผู้บริโภคกรณีศึกษาร้านค้าปลอดอากร ของบริษัท คิง เพาเวอร์ จำกัด ที่เปิดบริการ ณ สนามบินดอนเมือง
เลขเรียก
ผู้แต่งชุติมา กลิ่นรัตน์
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์ 2549
จำนวน 1 เล่ม
หน้า 2 3 >| รวมทั้งหมด 5   การแสดงผล