กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นพบ วิทยานิพนธ์ จำนวนทั้งสิ้น 121 รายชื่อ    วารสาร 0  วัสดุไม่ตีพิมพ์ 0

ชื่อเรื่องREP AIR OF REINFORCED CONCRETE SLABS USING MODIFIED FERROCEMENT LAMINATE
เลขเรียกT.
ผู้แต่งMontree Boonyapongphun
หัวเรื่อง1.Reinforced concrete.
สำนักพิมพ์Amarin Printing and Publishing Public Company Limited
ปีที่พิมพ์ 2005
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องThe Comparison the Quality of Service
เลขเรียก
ผู้แต่งOrawan Techapanyo
หัวเรื่อง1.วิทยานิพนธ์.
สำนักพิมพ์Center for Technology of Information system Management
ปีที่พิมพ์ 2006
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องTHE COMPARISON THE QUALITY OF SERVICE BETWEEN TOT AND TRUE
เลขเรียกT.
ผู้แต่งORAWAN TECHAPANYO
หัวเรื่อง1.Orawan Techapranyo - - วิทยานิพนธ์.,2.วิทยานิพนธ์.
สำนักพิมพ์LEGTURER
ปีที่พิมพ์ 2006
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องTHE DEVELOPMENT OF A NATURE INTERPRETIVE GUIDEBOOK OF THALAE NOI NON-HUNTING AREA FOR THE TOURISTS
เลขเรียกT.
ผู้แต่งWITOON CHOTIKULPISARN
หัวเรื่อง1.Development.
สำนักพิมพ์Amarin Printing and Publishing Public Company Limited
ปีที่พิมพ์ 2005
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายเพื่อการคุ้มครองที่ดินของรัฐจากการบุกรุก
เลขเรียกว.
ผู้แต่งสมศักดิ์ โตรักษา
หัวเรื่อง1.ที่ดินของรัฐ -- ไทย.,2.ที่ดิน -- นโยบายของรัฐ.,3.การบุกรุก -- ไทย.,4.กฎหมายที่ดิน -- ไทย.
สำนักพิมพ์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปีที่พิมพ์ 2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกระบวนการตัดสินใจแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับการต่อเติมอาคารประเภทตึก ศึกษาเฉพาะกรณีตึกแถวในที่ราชพัสดุ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
เลขเรียก
ผู้แต่งพูลพัฒน์ หาญเกียรติกล้า
หัวเรื่อง1.ตึกแถว - - การออกแบบตกแต่ง.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยบูรพา
ปีที่พิมพ์ 2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกระบวนการในการผลักดันเพื่อแก้ปัญหาเรื่องร้องทุกข์ต่อรัฐโดยผ่านสื่อมวลชน
เลขเรียก
ผู้แต่งวิฑูร โชติกุลพิศาล
หัวเรื่อง1.การร้องทุกข์.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปีที่พิมพ์ 2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการ OUTSOURCE งานขนส่งเหรียญกษาปณ์ เสนอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทัศนีย์ สิราริยกุล โดย นายอภิรักษ์ คำสกุล รหัสนักศึกษา 4914971631
เลขเรียกp0017
ผู้แต่งอภิรักษ์ คำสกุล
หัวเรื่อง1.เหรียญกษาปณ์ ไทย.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปีที่พิมพ์ 2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าตอบแทนการขยายระยะเวลาก่อสร้าง กรณีเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่า
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกาญจนา หอมนาน
หัวเรื่อง1.การประเมินบุคคล.,2.กาญจนา หอมนาน- -ผลงาน.
สำนักพิมพ์บริหารที่ราชพัสดุ กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการขออนุญาตจดทะเบียนอาคารชุดพักอาศัย : กรณีศึกษาโครงการอาคารชุดในเขตกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง
เลขเรียก
ผู้แต่งฐนัญพงษ์ สุขสมศักดิ์
หัวเรื่อง1.อาคารชุด.,2.อาคารชุด - - ราคา.
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์ 2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนตามโครงการแปลงสินทรัพย์สินเป็นทุนประเภทสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ : กรณีศึกษาผู้เช่าราชพัสดุในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร
เลขเรียก
ผู้แต่งวิเชียร ศรีสุวิทธานนท์
หัวเรื่อง1.การเปลี่ยนสินทรัพย์ให้เป็นทุน.,2.ที่ดิน.,3.ที่ราชพัสดุ.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปีที่พิมพ์ 2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดการความขัดแย้งของโครงการบ้านมั่นคง กรณีศึกษา ชุมชนแจ้งวัฒนะซอย 5 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
เลขเรียกว 346.046
ผู้แต่งคณาวุฒิ สิติธีรพันธุ์
หัวเรื่อง1.โครงการบ้านมั่นคงชุมชนแจ้งวัฒนะ ซอย,2.,3.โครงการบ้านมั่นคงชุมชนแจ้งวัฒนะ ซอย 5 : กรณีศึกษา.,4.ความขัดแย้ง.,5.ชุมชนแจ้งวัฒนะซอย,6.
สำนักพิมพ์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์ 2554
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดการศูนย์บ้านพักราชการ กระทรวงการคลัง : กรณีศึกษาศูนย์บ้านพักจังหวัดกาญจนบุรี
เลขเรียก
ผู้แต่งศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์
หัวเรื่อง1.ที่อยู่อาศัย.,2.อาคารชุด.
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์ 2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี งานบริหารที่ราชพัสดุ (ส่วนภูมิภาค)
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งพัชรินทร์ พัดทอง
หัวเรื่อง1.ที่ราชพัสดุ.,2.พัชรินทร์ พัดทอง - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำฐานข้อมูลประเมินราคาที่ดินราชพัสดุ(รายบล็อก) โดยใช้โปรแกรมด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ ARCGIS
เลขเรียก910.285
ผู้แต่งศุภชัย วัดศรีพะเนา
สามารถ เมืองเงิน
หัวเรื่อง1.ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- ภูมิศาสตร์.,2.ภูมิศาสตร์ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์.,3.ฐานข้อมูลประเมินราคาที่ดิน.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ปีที่พิมพ์ 2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำแผนการดำเนินงานตามผังแม่บทศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวเรื่อง1.ผังแม่บทศูนย์ราชการ.
สำนักพิมพ์ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์ 2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดสรรที่ราชพัสดุเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคที่เกิดจากสัตว์เศรษฐกิจ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกัลญาณี วงศ์เวชวิวัฒน์
หัวเรื่อง1.ที่ราชพัสดุ.,2.กัลญาณี วงศ์เวชวิวัฒน์- -ผลงาน.
สำนักพิมพ์ที่ราชพัสดุ1 กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดสิทธิทำกินให้ราษฎรเช่าในที่ดินราชพัสดุ : การแก้ไขปัญหาความยากจน ตามโครงการรัฐเอื้อราษฎร์ ศึกษากรณีที่ราชพัสดุแปลงทัณฑสถานเปิดหนองน้ำขุ่น จังหวัดนครสวรรค์
เลขเรียกว 346.04
ผู้แต่งสุทธิพงษ์ สุรปริญญากุล
หัวเรื่อง1.ที่ดินราชพัสดุ.,2.โครงการรัฐเอื้อราษฎร์
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปีที่พิมพ์ 2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานด้านที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์ กรณีศึกษาระบบงานทะเบียนที่ราชพัสดุ
เลขเรียก
ผู้แต่งขนิษฐา ชินะกุลวัฒนา , พิทักษ์ ดิเรกสุนทร
หัวเรื่อง1.กรมธนารักษ์ - - เทคโนโลยีสารสนเทศ.,2.เทคโนโลยีสารสนเทศ - - ไทย.,3.ที่ราชพัสดุ - - การบริหาร - - เทคโนโลยีสารสนเทศ.,4.ภาคนิพนธ์.
สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์ 2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการดำเนินโครงการรัฐเอื้อราษฎร์ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
เลขเรียก
ผู้แต่งจงรัก บุญทันเสน
หัวเรื่อง1.ที่ราชพัสดุ.,2.ที่ราชพัสดุ - - ปัญหา.,3.โครงการรัฐเอื้อราษฎร์.,4.สำนักงานธนารักษ์จังหวัดกาฬสินธุ์.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีที่พิมพ์ 2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการดำเนินงานสำนักบริหารเงินตรา กรมธนารักษ์
เลขเรียกว 332.49
ผู้แต่งชวลิต พุฒพิสุทธิ์
หัวเรื่อง1.สำนักบริหารเงินตรา.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปีที่พิมพ์ 2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าปลอดอากรของผู้บริโภคกรณีศึกษาร้านค้าปลอดอากร ของบริษัท คิง เพาเวอร์ จำกัด ที่เปิดบริการ ณ สนามบินดอนเมือง
เลขเรียก
ผู้แต่งชุติมา กลิ่นรัตน์
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์ 2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการนำโครงการโฉนดชุมชนไปแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์
เลขเรียก
ผู้แต่งกานดา สุขประเสริฐ
หัวเรื่อง1.การบุกรุกที่ดินราชพัสดุ.,2.วิทยานิพนธ์.,3.กานดา สุขประเสริฐ- -วิทยานิพนธ์.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปีที่พิมพ์ 2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการนำโครงการวินัยสัญจรของกรมธนารักษ์ไปปฎิบัติ
เลขเรียก
ผู้แต่งอัญชลีพร ผนวกสุข
หัวเรื่อง1.วิทยานิพนธ์.,2.อัญชลีพร ผนวกสุข- -วิทยานิพนธ์.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการนำนโยบายโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
เลขเรียก
ผู้แต่งทิชาพงศ์ หาญสุรภานนท์
หัวเรื่อง1.โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์.,2.สินค้า - - ไทย.
สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์ 2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในงานสารบรรณของกรมธนารักษ์
เลขเรียก
ผู้แต่งพจนา สท้อนดี
หัวเรื่อง1.วิทยานิพนธ์.,2.พจนา สท้อนดี- -วิทยานิพนธ์.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปีที่พิมพ์ 2554
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งพนมวัลย์ วัชชพันธ์
หัวเรื่อง1.ที่ราชพัสดุ.,2.พนมวัลย์ วัชชพันธ์ - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรอาคาร (Facility management) อาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งชัยสิทธิ์ ทิพางค์กุล
หัวเรื่อง1.การบริหารจัดการ.,2.ชัยสิทธิ์ ทิพางต์กุล- -ผลงาน.
สำนักพิมพ์พัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ ของสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ โดย ชวนพิศ ทองใบ
เลขเรียก
ผู้แต่งชวนพิศ ทองใบ
หัวเรื่อง1.วิทยานิพนธ์.,2.ชวนพิศ ทองใบ- -วิทยานิพนธ์.
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์ 2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุแปลงบึงพาด ตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
เลขเรียก
ผู้แต่งพรพรรณณี วงษ์วารี
หัวเรื่อง1.วิทยานิพนธ์.,2.พรพรรณณี จิรไกรศิริ - - วิทยานิพนธ์.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปีที่พิมพ์ 2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบังคับใช้กฏหมายการจัดสรรที่ดิน : ศึกษากรณีปัญหาการจัดตั้งและการบริหารนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
เลขเรียก
ผู้แต่งวาสิทธิ์ นนทสิน
หัวเรื่อง1.วิทยานิพนธ์.,2.วาสินธิ์ นนทสิน - - วิทยานิพนธ์.
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์ 2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบูรณาการข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อช่วยในการประเมินราคาที่ดินรายแปลง
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งอารี งามศิริอุดม
หัวเรื่อง1.การประเมินราคาที่ดิน.,2.อารี งามศิริอุดม- -ผลงาน.
สำนักพิมพ์ธนารักษืพื้นที่นนทบุรี
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินความเห็นเบื้องต้นของผู้ใช้บริการรถประจำทางสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อการใช้เหรียญกษาปณ์หมุนเวียนชนิดราคาต่ำกว่า 1 บาท
เลขเรียก
ผู้แต่งคณะรัฐศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หัวเรื่อง1.วิทยานิพนธ์.
สำนักพิมพ์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์ 2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 6 ว.
เลขเรียกp0001
ผู้แต่งวิไลรัตน์ อักษรพันธ์
หัวเรื่อง1.การประเมินบุคคล.,2.วิไลรัตน์ อักษรพันธ์ - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินประสิทธิผลของระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาล
เลขเรียก
ผู้แต่งวินัย อางคงหาญ
วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์รจนา จันทรากุล
หัวเรื่อง1.การไกล่เกลี่ย,2.การระงับข้อพิพาท,3.สำนักงานศาลยุติธรรม,4.การระงับข้อพิพาท - - วิจัย
สำนักพิมพ์ที แอนด์ เค พริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์ 2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินผลกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองศึกษากรณี : ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
เลขเรียก
ผู้แต่งวิจิตร คำโฉม
หัวเรื่อง1.กองทุนหมู่บ้าน - - การประเมิน.
สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์ 2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินราคาที่ดินไม่ติดทาง : กรณีศึกษาจังหวัดอ่างทอง
เลขเรียก
ผู้แต่งกุลชารัตน์ คำสุข
หัวเรื่อง1.กุลชารัตน์ คำสุข.,2.วิทยานิพนธ์.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปีที่พิมพ์ 2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินราคาที่ดินวิธีใหม่ โดยใช้ปัจจัยด้านความลึก กรณีศึกษา: อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง นัฏญา ทองอยู่ ปีการศึกษา 2551
เลขเรียกว.
ผู้แต่งนัฏญา ทองอยู่
หัวเรื่อง1.การประเมินราคาที่ดิน -- ไทย -- ลำปาง.,2.ที่ดิน -- ราคา.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อการแก้ไขปัญหาบุกรุกครอบครองที่ดินของรัฐ (ที่ราชพัสดุ) กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
เลขเรียก
ผู้แต่งพรชัย ควรประเสริฐ
หัวเรื่อง1.วิทยานิพนธ์.,2.ระบบภูมิสารสนเทศ.
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์ 2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อการแก้ไขปัญหาบุกรุกครอบครองที่ดินรัฐ (ที่ราชพัสดุ) กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
เลขเรียก
ผู้แต่งพรชัย ควรประเสริฐ
หัวเรื่อง1.ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์.,2.การใช้ที่ดิน - - เชียงใหม่.,3.ที่ราชพัสดุ.
สำนักพิมพ์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีที่พิมพ์ 2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการที่ราชพัสดุในเขตอำเภอเมืองชัยภูมิ ของสำนักงานธนารักษ์พื้รที่ชัยภูมิ นายศุภชัย ตั้งวัฒนากร
เลขเรียกp0001
ผู้แต่งศุภชัย ตั้งวัฒนากร
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์ 2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบการประเมินราคาที่ดินรายแปลงสำหรับที่อยู่อาศัยโดยวิธีการใช้ค่าตัวคูณความลึกกับวิธีการทำด้วยมือกรณีศึกษาเทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
เลขเรียก
ผู้แต่งวลาวัลย์ วีระกุล
หัวเรื่อง1.วิทยานิพนธ์.,2.วลาวัลย์ วีระกุล - - วิทยานิพนธ์.
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์ 2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการฝึกอกบรมหลักสูตร {34} การตรวจพิสูจน์เหรียญกระษาปณ์และธนบัตร {34} รุ่นที่ 12
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกองแผนงาน กรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1.เหรียญกษาปณ์.
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์ 2535
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อแก้ไข้ปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์ในจังหวัดนครนายก
เลขเรียกว 346.043
ผู้แต่งเนาวรัตน์ บุญวรรณโณ
หัวเรื่อง1.ที่ราชพัสดุ.,2.ที่ราชพัสดุ -- การบริหาร.,3.ที่ราชพัสดุ -- ปัญหา.,4.ที่ราชพัสดุ - - จังหวัดนครนายก.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปีที่พิมพ์ 2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์
เลขเรียก
ผู้แต่งอาทร สิงห์เถื่อน
หัวเรื่อง1.วิทยานิพนธ์.,2.อาทร สิงห์เถื่อน- -วิทยานิพนธ์.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปีที่พิมพ์ 2550
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาแบบจำลองประเมินราคาที่ดิน ราคาที่ดินแปลงจากบัญชีกำหนดราคา ประเมินที่ดินรายบล็อคด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กรณีศึกษาเทศบาลตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
เลขเรียก
ผู้แต่งนันทนัช ไพรวรรณ์
หัวเรื่อง1.การประเมินราคาที่ดิน.,2.การประเมินราคาที่ดิน - - จังหวัดนครราชสีมา.,3.โปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์.
สำนักพิมพ์สาขาวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
ปีที่พิมพ์ 2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของกรมธนารักษ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกำธร ทองเนตร
หัวเรื่อง1.อสังหาริทรัพย์ - - การประเมินราคา.,2.กำธร ทองเนตร - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพิจารณาแก้ไขปัญหาการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลง สต.35 จังหวัดสตูล รายบริษัท อาดังรีสอร์ จำกัด
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งอัครพล ศักดิ์นิมิต
หัวเรื่อง1.ที่ราชพัสดุ.,2.อัครพล ศักดิ์นิมิต- -ผลงาน.
สำนักพิมพ์บริหารที่ราชพัสดุ กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพส่วนราชการศึกษาเฉพาะกรณีสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
เลขเรียก
ผู้แต่งอรัญญา กาญจนพิพัฒน์กุล
หัวเรื่อง1.การปฏิรูปราชการพลเรือน.,2.ระบบราชการ.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปีที่พิมพ์ 2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเพิ่มศักยภาพพื้นที่อาคารเก่า กรณีศึกษาโรงภาษีร้อยชักสาม ถนนเจริญกรุง 36 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
เลขเรียก
ผู้แต่งเสาวณีย์ ตั้งจิตต์วัฒนา
หัวเรื่อง1.วิทยานิพนธ์.,2.โรงภาษีร้อยชักสาม.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรับชำระค่าเช่าที่ดินราชพัสดุในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งอาทร ยงกิตติธรากุล
หัวเรื่อง1.ที่ราชพัสดุ.,2.อาทร ยงกิตติธรากุล- -ผลงาน.
สำนักพิมพ์ธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเร่งรัดจัดเก็บค่าเช่าที่ราชพัสดุค้างชำระในเขตกรุงเทพมหานคร
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งนลินรัตน์ ทองเขื่อนขันธ์
หัวเรื่อง1.ที่ราชพัสดุ.,2.นลินรัตน์ ทองเชื่อนขันธ์.
สำนักพิมพ์บริหารที่ราชพัสดุ กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาบุกรุกที่ดินของรัฐศึกษากรณีที่ดินราชพัสดุ แปลงเรือนจำกลางคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
เลขเรียก
ผู้แต่งพงษ์ศักดิ์ กัมพูสิริ
หัวเรื่อง1.วิทยานิพนธ์.,2.ที่ราชพัสดุ.
สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของโครงการอาคารสำนักงานให้เช่าบนที่ดินราชพัสดุ
เลขเรียก
ผู้แต่งศุภลักษณ์ ศักดิ์เศรษฐ์
หัวเรื่อง1.วิทยานิพนธ์.,2.ศุภลักษณ์ ศักดิ์เศรษฐ์- -วิทยานิพนธ์.
สำนักพิมพ์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่พิมพ์ 2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการดำเนินงานและการบริหารเชิงกลยุทธ์ของสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์
เลขเรียก
ผู้แต่งณัตชากีรติป์ อภิรักษ์ธนกุล
หัวเรื่อง1.วิทยานิพนธ์.,2.ณัตชากีรติป์ อภิรักษ์ธนกุล- -วิทยานิพนธ์.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปีที่พิมพ์ 2553
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์สภาพปัญหาการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาค่าเช่าที่ราชพัสดุค้างชำระ
เลขเรียก
ผู้แต่งพิชามญชุ์ บุญเกตุ
หัวเรื่อง1.วิทยานิพนธ์.,2.พิชามญชุ์ บุญเกตุ- -วิทยานิพนธ์.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่พิมพ์ 2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์สภาพปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุและนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งพงศ์ธร พากเพียรทรัพย์
หัวเรื่อง1.ที่ราชพัสดุ.,2.พงศ์ธร พากเพียรทรัพย์ - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวิเคาระห์นโยบายและการจัดทำงบประมาณ พ.ศ. 2542 ของกกรมธนารักษ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งบุปผนาถ ชินเดช
หัวเรื่อง1.งบประมาณ.,2.บุปผนาถ ชินเดช - - ผลงาน.,3.การวิเคราะห์นโยบาย.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการศึกษาโครงการบ้านมั่งคงในที่ราชพัสดุบริเวณชุมชนบางบัว (หลังกองการภาพ)และชุมชนบ้านบางเขน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
เลขเรียก
ผู้แต่งอรทัย จงเจริญ
หัวเรื่อง1.วิทยานิพนธ์.,2.บ้านมั่งคงในที่ราชพัสดุ.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการศึกษาชนิดราคาและคุณลักษณะของเหรียญกษาปณ์ในอนาคต ปี 2525 - 2534
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1.เหรียญกษาปณ์.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์ 2525
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการศึกษาตัวแปรที่มีผลต่อราคาประเมินอาคารชุดพักอาศัย : กรณีศึกษา อาคารชุดพักอาศัยในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
เลขเรียก
ผู้แต่งยุพิน คำนึงเนตร
หัวเรื่อง1.อาคารชุด.,2.อาคารชุด - - ชลบุรี.
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์ 2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการศึกษาปัจจัยด้านบุคลากรที่มีผลต่อประสิทธิภาพ การดำเนินงานในโครงการอินเตอร์เนตตำบล ของกรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดอุบลราชธานี
เลขเรียก
ผู้แต่งบุญส่ง ชื่นตา
หัวเรื่อง1.อินเตอร์เน็ต.,2.อินเตอร์เน็ต - - การศึกษาและการสอน.
สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์ 2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการศึกษาปัจจัยที่มีผลทำให้ผู้เช่าที่ดินราชพัสดุทำการพัฒนาปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง กรณีศึกษาที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ นม.517 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
เลขเรียกว 346.04
ผู้แต่งวรรณชัย สุขารมณ์
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปีที่พิมพ์ 2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบ ความสามารถและเสถียรภาพในการส่งออกตัวกับเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบของประเทศไทย
เลขเรียก
ผู้แต่งเตรวิทย์ ทุ้ยแป
หัวเรื่อง1.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - - วิทยานิพนธ์ วท.ม. (เศรษฐศาสตร์) 254,2.,3.ข้าว - - ไทย - - การส่งออก.,4.อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ - - ไทย - - การส่งออก.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์ 2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการศึกษารูปแบบ สัญลักษณ์ และความหมายในธนบดีของพระมหากษัตริย์จากเงินพดด้วงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (รัชกาลที่ 1 ถึง 4)
เลขเรียก
ผู้แต่งมานิต หละบิลลา
หัวเรื่อง1.เงินตรา -- ไทย.,2.เงินพดด้วง.,3.รูปลักษณะ -- ตราเงินพดด้วง.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปีที่พิมพ์ 2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการศึกาษาวิจัก เรื่อง : แนวทางการสนับสนุนให้เกิดความพร้อมจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3
เลขเรียก
ผู้แต่งจิราพร พงษ์ดี
หัวเรื่อง1.การศึกษาขั้นพื้นฐาน.,2.องค์การบริหารส่วนตำบล.
สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์ 2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการส่งเสริมการมีงานทำในชนบทเพื่อรองรับแรงงานกลับท้องถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราชและพัทลุง
เลขเรียก
ผู้แต่งเบญจวรรณ สร่างนิทร
หัวเรื่อง1.วิทยานิพนธ์.,2.เบญจวรรณ สร่างนิทร - - วิทยานิพนธ์.
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์ 2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการสำรวจและปรับปรุงข้อมูลเพื่อจัดทำทะเบียนทรัพย์สินราคารายแปลง
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งจิรวัฒน์ บริสุทธิ์
หัวเรื่อง1.จิรวัฒน์ บริสุทธิ์ - - ผลงาน.,2.การสำรวจ.
สำนักพิมพ์สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
ปีที่พิมพ์ 2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องข้อตกลงกรณีกฎกระทรวง (พ.ศ. 2519) เกี่ยวกับที่ราชพัสดุซึ่งอยู่ในความครอบครองของกระทรวงกลาโหม
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งฉันทนา ศรีเจริญ
หัวเรื่อง1.ที่ราชพัสดุ.,2.ฉันทนา ศรีเจริญ - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคนตรวจเงินแผ่นดิน : หนังสือครบรอบวันสถาปนาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 91 ปี
เลขเรียก657.45
ผู้แต่งจารุวรรณ เมณฑกา
หัวเรื่อง1.การตรวจสอบภายใน.,2.สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน.
สำนักพิมพ์สำนักงานตรวจตราเงินแผ่นดิน กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์ 2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องความต้องการบ้านเอื้ออาทรของบุคลากรกองทัพเรือในที่ราชพัสดุแปลงฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
เลขเรียก
ผู้แต่งศิริมา ธรรมโชโต
หัวเรื่อง1.วิทยานิพนธ์.,2.ศิริมา ธรรมโชโต - - วิทยานิพนธ์.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปีที่พิมพ์ 2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการสำนักงานธนารักษ์พื้นที่มาตรฐานศึกษากรณี สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ
เลขเรียก
ผู้แต่งโกวิท ฉันทจิตร
หัวเรื่อง1.การจัดสรรที่ดิน - - สมุทรปราการ.
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์ 2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความพึงพอใจของผู้เช่าที่ราชพัสดุที่มีต่อการให้บริการโครงแปลงสินทรัพย์เป็นทน ประเภทสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์ : กรณีศึกษา จังหวัดยโสธร
เลขเรียก
ผู้แต่งกังวาน จึงธีรพานิช
หัวเรื่อง1.ที่ราชพัสดุ.,2.วิทยานิพนธ์.
สำนักพิมพ์สำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์ 2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความพึงพอใจในการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป TPOS ของเจ้าหน้าที่สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์
เลขเรียก
ผู้แต่งตรีสุคนธ์ การะเกตุ
หัวเรื่อง1.วิทยานิพนธ์.,2.ตรีสุคนธ์ การะเกตุ- -วิทยานิพนธ์.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่พิมพ์ 2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการ การศึกษาสถานภาพการวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ : A study of the State of the art and the direction of infounation technology research
เลขเรียก
ผู้แต่งอัศนีย์ ก่อตระกูล
หัวเรื่อง1.เทคโนโลยีสารสนเทศ.,2.technology.,3.information.,4.วิทยานิพนธ์.
สำนักพิมพ์อาร์ตแนด์พาร์ท อัพเดท
ปีที่พิมพ์ 2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการก่อสร้างศูนย์กระจายเหรียญกษาปณ์และสำนักงานธนารักษ์พื้นที่
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ
หัวเรื่อง1.เหรียญกษาปณ์.,2.สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ.
สำนักพิมพ์พัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะ {34}เบญจกิติ{34} ส่วนที่ 1 บริเวณโรงงานยาสูบโดยความร่วมมือระหว่าง กรมธนารักษ์ กับ กองทัพบก
เลขเรียก
ผู้แต่งสมชาย ชิโนดม
หัวเรื่อง1.วิทยานิพนธ์.,2.สวนเบญจกิติ.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการการบริหารจัดการระบบของเหรียญกษาปณ์ มิถุนายน 2549
เลขเรียก332.46
ผู้แต่งสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
หัวเรื่อง1.การบริหาร - - เหรียญกษาปณ์.,2.เหรียญกษาปณ์.
สำนักพิมพ์สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
ปีที่พิมพ์ 2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการศึกษาความเป็นไปได้ ธุรกิจอุตสาหกรรมส่งออกเซรามิก ประเภทของชำร่วยและเครื่องประดับ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งพิชิต อัคราทิตย์
หัวเรื่อง1.เซรามิก - - ธุรกิจ.,2.พิชิต อัคราทิตย์ - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์ 2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการศูนย์บ้านพักข้าราชการจังหวัดเชียงใหม่ : ประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู้อยู่อาศัย
เลขเรียก
ผู้แต่งรุ่งรัศมี ถีสูงเนิน
หัวเรื่อง1.ข้าราชการ - - ที่อยู่อาศัย - - เชียงใหม่.,2.ที่อยู่อาศัย - - การจัดซื้อ.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปีที่พิมพ์ 2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องตัวแปรที่มีผลต่อการจำแนกกลุ่มอาคารชุดอาศัยในกรุงเทพมหานคร เพื่อประเมินราคา
เลขเรียก
ผู้แต่งเอื้องทิพย์ จงพัฒนะสินสุข
หัวเรื่อง1.วิทยานิพนธ์.,2.เอื้องทิพย์ จงพัฒนะสินสุข.
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์ 2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริการของสำนักงานธนารักษ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
เลขเรียก
ผู้แต่งสมชาย สันติสุทธิ์
หัวเรื่อง1.วิทยานิพนธ์.
สำนักพิมพ์สถาบันราชภัฎมหาสารคาม
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทัศนคติของผู้เช่าอาคารราชพัสดุจังหวัดนครปฐมต่อการบริหารงานที่ราชพัสดุ
เลขเรียก
ผู้แต่งขวัญเมือง เณรบำรุง
หัวเรื่อง1.วิทยานิพนธ์.,2.ขวัญเมือง เณรบำรุง- -วิทยานิพนธ์.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่พิมพ์ 2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องที่ราชพัสดุกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรุงไกร ภัทรโกมล
หัวเรื่อง1.ที่ราชพัสดุ.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์ 2531
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องนโยบายการบริหารที่ราชพัสดุ : ศึกษากรณีโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุในเชิงพาณิชย์
เลขเรียก
ผู้แต่งนรงค์ ราบเรียบ
หัวเรื่อง1.ที่ราชพัสดุ - - การบริหาร.
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์ 2537
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งปิยะวรรณ พัวพันธ์
หัวเรื่อง1.ที่ราชพัสดุ.,2.ปิยะวรรณ พัวพันธ์- -ผลงาน.
สำนักพิมพ์ธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวทางการปฎิบัติการจัดให้ราษฎรผู้บุกรุกที่ดินราชพัสดุในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในภาวะสถานการณ์การเกิดความไม่สงบ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งวิทยากร จันทร์ศรีบุตร
หัวเรื่อง1.ที่ราชพัสดุ.,2.วิทยากร จันทร์ศรีบุตร- -ผลงาน.
สำนักพิมพ์ธนารักษ์พื้นที่ยะลา
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวทางในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุในเขตผังเมืองรวม : ศีกษากรณีที่ดินแปลง กส.646 (สนามบินหลุบ) จังหวัดกาฬสินธุ์
เลขเรียก
ผู้แต่งกรรณิการ์ รัชฎามาศ
หัวเรื่อง1.ที่ราชพัสดุ.,2.ที่ดินของรัฐ - - ไทย.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปีที่พิมพ์ 2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบริษัททางการเมือง และสภาพแวดล้อมทางสังคมกับการสร้างความสมดุลในการกำหนดนโยบายการบริหารงานที่ราชพัสดุ
เลขเรียก
ผู้แต่งวีระ แสงสมบูรณ์
หัวเรื่อง1.การบริหารรัฐกิจ - - ที่ราชพัสดุ.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์ 2538
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประเมินผลระบบการประเมินผลการปฎิบัติของราชการตามพระราชบัญญติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551ที่มีต่อราชการกรมธนารักษ์ (ส่วนกลาง)
เลขเรียก
ผู้แต่งทิพาพรรณ อิ่มสุ่น
หัวเรื่อง1.วิทยานิพนธ์.,2.ทิพาพรรณ อิ่มสุ่น- -วิทยานิพนธ์.
สำนักพิมพ์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์ 2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประสิทธิผลของโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุ : ศึกษาเฉพาะกรณีที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ขก.102 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
เลขเรียก
ผู้แต่งนิมิตร เมินสูงเนิน
หัวเรื่อง1.ที่ราชพัสดุ.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปีที่พิมพ์ 2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประสิทธิผลของนโยบายโครงการศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะของกรมธนารักษ์
เลขเรียก
ผู้แต่งวชิระ บัวมาศ
หัวเรื่อง1.การศึกษา - - วิจัย - - วิทยานิพนธ์.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปีที่พิมพ์ 2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการยอมรับการรับรองสิทธิโดยการจัดให้ผู้ถือครองเช่าที่ราชพัสดุ แปลงอ่างเก็บน้ำชลประทานลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์
เลขเรียก
ผู้แต่งพลกฤต เมณฑกานุวงษ์
หัวเรื่อง1.วิทยานิพนธ์.,2.เช่าที่ราชพัสดุ.
สำนักพิมพ์ดาวกฤษ์ คอมมูนิเคชั่นส์
ปีที่พิมพ์ 2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการชำระค่าเช่าราชพัสดุศีกษากรณี : ผู้เช่าราชพัสดุในจังหวัดตรัง
เลขเรียก
ผู้แต่งรัชนีย์ ไทยาพงศ์สกุล
หัวเรื่อง1.ที่ราชพัสดุ - - จังหวัดตรัง.,2.การชำระค่าเช่า.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปีที่พิมพ์ 2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดพักอาศัย :กรณีศึกษาอาคารชุดอาศัยในเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งอารี งามศิริอุดม
หัวเรื่อง1.อารีย งามศิริอุดม - - ผลงาน.,2.ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดพักอาศัย.
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์ 2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของการกลับมาท่องเที่ยวในประเทศไทยกรณีศึกษา นักท่องเที่ยวชาวยุโรป
เลขเรียก
ผู้แต่งจินตนา เพ็ชรวงศ์
หัวเรื่อง1.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.,2.ไทย - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.
สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์ 2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัทไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
เลขเรียก
ผู้แต่งภวัต เบญจมสุทิน
หัวเรื่อง1.วิทยานิพนธ์.
สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์ 2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของระบบการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) : กรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
เลขเรียก
ผู้แต่งฉวีวรรณ ทองกร
หัวเรื่อง1.การเงิน.,2.การคลัง.
สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์ 2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความเหลื่อมล้ำของรายได้ในภาคเหนือ : ศึกษาเฉพาะกรณีปัจจัยด้านพฤติกรรมการก่อหนี้
เลขเรียก
ผู้แต่งทิติพงษ์ ภู่เกษมวรางกูร
หัวเรื่อง1.วิทยานิพนธ์.,2.พฤติกรรมการก่อหนี้.
สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์ 2553
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จการดำเนินโครงการรัฐเอื้อราษฎร์ในที่ดินราชพัสดุ จังหวัดเชียงราย
เลขเรียก
ผู้แต่งจันทร์สม เป็นตาธรรม
หัวเรื่อง1.โครงการรัฐเอื้อราษฎร์,2.ที่ราชพัสดุ I. ชื่อเรื่อง
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยราภัฎเชียงราย
ปีที่พิมพ์ 2557
จำนวน 2 เล่ม
หน้า รวมทั้งหมด 1   การแสดงผล