กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นพบ วิทยานิพนธ์ จำนวนทั้งสิ้น 121 รายชื่อ    วารสาร 0  วัสดุไม่ตีพิมพ์ 0

ชื่อเรื่องREP AIR OF REINFORCED CONCRETE SLABS USING MODIFIED FERROCEMENT LAMINATE
เลขเรียกT.
ผู้แต่งMontree Boonyapongphun
หัวเรื่อง1.Reinforced concrete.
สำนักพิมพ์Amarin Printing and Publishing Public Company Limited
ปีที่พิมพ์ 2005
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องThe Comparison the Quality of Service
เลขเรียก
ผู้แต่งOrawan Techapanyo
หัวเรื่อง1.วิทยานิพนธ์.
สำนักพิมพ์Center for Technology of Information system Management
ปีที่พิมพ์ 2006
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องTHE COMPARISON THE QUALITY OF SERVICE BETWEEN TOT AND TRUE
เลขเรียกT.
ผู้แต่งORAWAN TECHAPANYO
หัวเรื่อง1.Orawan Techapranyo - - วิทยานิพนธ์.,2.วิทยานิพนธ์.
สำนักพิมพ์LEGTURER
ปีที่พิมพ์ 2006
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องTHE DEVELOPMENT OF A NATURE INTERPRETIVE GUIDEBOOK OF THALAE NOI NON-HUNTING AREA FOR THE TOURISTS
เลขเรียกT.
ผู้แต่งWITOON CHOTIKULPISARN
หัวเรื่อง1.Development.
สำนักพิมพ์Amarin Printing and Publishing Public Company Limited
ปีที่พิมพ์ 2005
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายเพื่อการคุ้มครองที่ดินของรัฐจากการบุกรุก
เลขเรียกว.
ผู้แต่งสมศักดิ์ โตรักษา
หัวเรื่อง1.ที่ดินของรัฐ -- ไทย.,2.ที่ดิน -- นโยบายของรัฐ.,3.การบุกรุก -- ไทย.,4.กฎหมายที่ดิน -- ไทย.
สำนักพิมพ์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปีที่พิมพ์ 2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกระบวนการตัดสินใจแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับการต่อเติมอาคารประเภทตึก ศึกษาเฉพาะกรณีตึกแถวในที่ราชพัสดุ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
เลขเรียก
ผู้แต่งพูลพัฒน์ หาญเกียรติกล้า
หัวเรื่อง1.ตึกแถว - - การออกแบบตกแต่ง.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยบูรพา
ปีที่พิมพ์ 2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกระบวนการในการผลักดันเพื่อแก้ปัญหาเรื่องร้องทุกข์ต่อรัฐโดยผ่านสื่อมวลชน
เลขเรียก
ผู้แต่งวิฑูร โชติกุลพิศาล
หัวเรื่อง1.การร้องทุกข์.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปีที่พิมพ์ 2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการ OUTSOURCE งานขนส่งเหรียญกษาปณ์ เสนอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทัศนีย์ สิราริยกุล โดย นายอภิรักษ์ คำสกุล รหัสนักศึกษา 4914971631
เลขเรียกp0017
ผู้แต่งอภิรักษ์ คำสกุล
หัวเรื่อง1.เหรียญกษาปณ์ ไทย.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปีที่พิมพ์ 2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าตอบแทนการขยายระยะเวลาก่อสร้าง กรณีเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่า
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกาญจนา หอมนาน
หัวเรื่อง1.การประเมินบุคคล.,2.กาญจนา หอมนาน- -ผลงาน.
สำนักพิมพ์บริหารที่ราชพัสดุ กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการขออนุญาตจดทะเบียนอาคารชุดพักอาศัย : กรณีศึกษาโครงการอาคารชุดในเขตกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง
เลขเรียก
ผู้แต่งฐนัญพงษ์ สุขสมศักดิ์
หัวเรื่อง1.อาคารชุด.,2.อาคารชุด - - ราคา.
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์ 2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนตามโครงการแปลงสินทรัพย์สินเป็นทุนประเภทสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ : กรณีศึกษาผู้เช่าราชพัสดุในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร
เลขเรียก
ผู้แต่งวิเชียร ศรีสุวิทธานนท์
หัวเรื่อง1.การเปลี่ยนสินทรัพย์ให้เป็นทุน.,2.ที่ดิน.,3.ที่ราชพัสดุ.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปีที่พิมพ์ 2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดการความขัดแย้งของโครงการบ้านมั่นคง กรณีศึกษา ชุมชนแจ้งวัฒนะซอย 5 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
เลขเรียกว 346.046
ผู้แต่งคณาวุฒิ สิติธีรพันธุ์
หัวเรื่อง1.โครงการบ้านมั่นคงชุมชนแจ้งวัฒนะ ซอย,2.,3.โครงการบ้านมั่นคงชุมชนแจ้งวัฒนะ ซอย 5 : กรณีศึกษา.,4.ความขัดแย้ง.,5.ชุมชนแจ้งวัฒนะซอย,6.
สำนักพิมพ์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์ 2554
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดการศูนย์บ้านพักราชการ กระทรวงการคลัง : กรณีศึกษาศูนย์บ้านพักจังหวัดกาญจนบุรี
เลขเรียก
ผู้แต่งศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์
หัวเรื่อง1.ที่อยู่อาศัย.,2.อาคารชุด.
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์ 2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี งานบริหารที่ราชพัสดุ (ส่วนภูมิภาค)
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งพัชรินทร์ พัดทอง
หัวเรื่อง1.ที่ราชพัสดุ.,2.พัชรินทร์ พัดทอง - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำฐานข้อมูลประเมินราคาที่ดินราชพัสดุ(รายบล็อก) โดยใช้โปรแกรมด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ ARCGIS
เลขเรียก910.285
ผู้แต่งศุภชัย วัดศรีพะเนา
สามารถ เมืองเงิน
หัวเรื่อง1.ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- ภูมิศาสตร์.,2.ภูมิศาสตร์ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์.,3.ฐานข้อมูลประเมินราคาที่ดิน.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ปีที่พิมพ์ 2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำแผนการดำเนินงานตามผังแม่บทศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวเรื่อง1.ผังแม่บทศูนย์ราชการ.
สำนักพิมพ์ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์ 2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดสรรที่ราชพัสดุเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคที่เกิดจากสัตว์เศรษฐกิจ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกัลญาณี วงศ์เวชวิวัฒน์
หัวเรื่อง1.ที่ราชพัสดุ.,2.กัลญาณี วงศ์เวชวิวัฒน์- -ผลงาน.
สำนักพิมพ์ที่ราชพัสดุ1 กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดสิทธิทำกินให้ราษฎรเช่าในที่ดินราชพัสดุ : การแก้ไขปัญหาความยากจน ตามโครงการรัฐเอื้อราษฎร์ ศึกษากรณีที่ราชพัสดุแปลงทัณฑสถานเปิดหนองน้ำขุ่น จังหวัดนครสวรรค์
เลขเรียกว 346.04
ผู้แต่งสุทธิพงษ์ สุรปริญญากุล
หัวเรื่อง1.ที่ดินราชพัสดุ.,2.โครงการรัฐเอื้อราษฎร์
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปีที่พิมพ์ 2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานด้านที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์ กรณีศึกษาระบบงานทะเบียนที่ราชพัสดุ
เลขเรียก
ผู้แต่งขนิษฐา ชินะกุลวัฒนา , พิทักษ์ ดิเรกสุนทร
หัวเรื่อง1.กรมธนารักษ์ - - เทคโนโลยีสารสนเทศ.,2.เทคโนโลยีสารสนเทศ - - ไทย.,3.ที่ราชพัสดุ - - การบริหาร - - เทคโนโลยีสารสนเทศ.,4.ภาคนิพนธ์.
สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์ 2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการดำเนินโครงการรัฐเอื้อราษฎร์ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
เลขเรียก
ผู้แต่งจงรัก บุญทันเสน
หัวเรื่อง1.ที่ราชพัสดุ.,2.ที่ราชพัสดุ - - ปัญหา.,3.โครงการรัฐเอื้อราษฎร์.,4.สำนักงานธนารักษ์จังหวัดกาฬสินธุ์.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีที่พิมพ์ 2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการดำเนินงานสำนักบริหารเงินตรา กรมธนารักษ์
เลขเรียกว 332.49
ผู้แต่งชวลิต พุฒพิสุทธิ์
หัวเรื่อง1.สำนักบริหารเงินตรา.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปีที่พิมพ์ 2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าปลอดอากรของผู้บริโภคกรณีศึกษาร้านค้าปลอดอากร ของบริษัท คิง เพาเวอร์ จำกัด ที่เปิดบริการ ณ สนามบินดอนเมือง
เลขเรียก
ผู้แต่งชุติมา กลิ่นรัตน์
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์ 2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการนำโครงการโฉนดชุมชนไปแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์
เลขเรียก
ผู้แต่งกานดา สุขประเสริฐ
หัวเรื่อง1.การบุกรุกที่ดินราชพัสดุ.,2.วิทยานิพนธ์.,3.กานดา สุขประเสริฐ- -วิทยานิพนธ์.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปีที่พิมพ์ 2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการนำโครงการวินัยสัญจรของกรมธนารักษ์ไปปฎิบัติ
เลขเรียก
ผู้แต่งอัญชลีพร ผนวกสุข
หัวเรื่อง1.วิทยานิพนธ์.,2.อัญชลีพร ผนวกสุข- -วิทยานิพนธ์.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการนำนโยบายโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
เลขเรียก
ผู้แต่งทิชาพงศ์ หาญสุรภานนท์
หัวเรื่อง1.โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์.,2.สินค้า - - ไทย.
สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์ 2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในงานสารบรรณของกรมธนารักษ์
เลขเรียก
ผู้แต่งพจนา สท้อนดี
หัวเรื่อง1.วิทยานิพนธ์.,2.พจนา สท้อนดี- -วิทยานิพนธ์.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปีที่พิมพ์ 2554
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งพนมวัลย์ วัชชพันธ์
หัวเรื่อง1.ที่ราชพัสดุ.,2.พนมวัลย์ วัชชพันธ์ - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรอาคาร (Facility management) อาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งชัยสิทธิ์ ทิพางค์กุล
หัวเรื่อง1.การบริหารจัดการ.,2.ชัยสิทธิ์ ทิพางต์กุล- -ผลงาน.
สำนักพิมพ์พัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ ของสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ โดย ชวนพิศ ทองใบ
เลขเรียก
ผู้แต่งชวนพิศ ทองใบ
หัวเรื่อง1.วิทยานิพนธ์.,2.ชวนพิศ ทองใบ- -วิทยานิพนธ์.
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์ 2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุแปลงบึงพาด ตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
เลขเรียก
ผู้แต่งพรพรรณณี วงษ์วารี
หัวเรื่อง1.วิทยานิพนธ์.,2.พรพรรณณี จิรไกรศิริ - - วิทยานิพนธ์.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปีที่พิมพ์ 2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบังคับใช้กฏหมายการจัดสรรที่ดิน : ศึกษากรณีปัญหาการจัดตั้งและการบริหารนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
เลขเรียก
ผู้แต่งวาสิทธิ์ นนทสิน
หัวเรื่อง1.วิทยานิพนธ์.,2.วาสินธิ์ นนทสิน - - วิทยานิพนธ์.
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์ 2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบูรณาการข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อช่วยในการประเมินราคาที่ดินรายแปลง
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งอารี งามศิริอุดม
หัวเรื่อง1.การประเมินราคาที่ดิน.,2.อารี งามศิริอุดม- -ผลงาน.
สำนักพิมพ์ธนารักษืพื้นที่นนทบุรี
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินความเห็นเบื้องต้นของผู้ใช้บริการรถประจำทางสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อการใช้เหรียญกษาปณ์หมุนเวียนชนิดราคาต่ำกว่า 1 บาท
เลขเรียก
ผู้แต่งคณะรัฐศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หัวเรื่อง1.วิทยานิพนธ์.
สำนักพิมพ์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์ 2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 6 ว.
เลขเรียกp0001
ผู้แต่งวิไลรัตน์ อักษรพันธ์
หัวเรื่อง1.การประเมินบุคคล.,2.วิไลรัตน์ อักษรพันธ์ - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินประสิทธิผลของระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาล
เลขเรียก
ผู้แต่งวินัย อางคงหาญ
วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์รจนา จันทรากุล
หัวเรื่อง1.การไกล่เกลี่ย,2.การระงับข้อพิพาท,3.สำนักงานศาลยุติธรรม,4.การระงับข้อพิพาท - - วิจัย
สำนักพิมพ์ที แอนด์ เค พริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์ 2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินผลกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองศึกษากรณี : ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
เลขเรียก
ผู้แต่งวิจิตร คำโฉม
หัวเรื่อง1.กองทุนหมู่บ้าน - - การประเมิน.
สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์ 2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินราคาที่ดินไม่ติดทาง : กรณีศึกษาจังหวัดอ่างทอง
เลขเรียก
ผู้แต่งกุลชารัตน์ คำสุข
หัวเรื่อง1.กุลชารัตน์ คำสุข.,2.วิทยานิพนธ์.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปีที่พิมพ์ 2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินราคาที่ดินวิธีใหม่ โดยใช้ปัจจัยด้านความลึก กรณีศึกษา: อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง นัฏญา ทองอยู่ ปีการศึกษา 2551
เลขเรียกว.
ผู้แต่งนัฏญา ทองอยู่
หัวเรื่อง1.การประเมินราคาที่ดิน -- ไทย -- ลำปาง.,2.ที่ดิน -- ราคา.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อการแก้ไขปัญหาบุกรุกครอบครองที่ดินของรัฐ (ที่ราชพัสดุ) กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
เลขเรียก
ผู้แต่งพรชัย ควรประเสริฐ
หัวเรื่อง1.วิทยานิพนธ์.,2.ระบบภูมิสารสนเทศ.
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์ 2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อการแก้ไขปัญหาบุกรุกครอบครองที่ดินรัฐ (ที่ราชพัสดุ) กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
เลขเรียก
ผู้แต่งพรชัย ควรประเสริฐ
หัวเรื่อง1.ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์.,2.การใช้ที่ดิน - - เชียงใหม่.,3.ที่ราชพัสดุ.
สำนักพิมพ์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีที่พิมพ์ 2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการที่ราชพัสดุในเขตอำเภอเมืองชัยภูมิ ของสำนักงานธนารักษ์พื้รที่ชัยภูมิ นายศุภชัย ตั้งวัฒนากร
เลขเรียกp0001
ผู้แต่งศุภชัย ตั้งวัฒนากร
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์ 2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบการประเมินราคาที่ดินรายแปลงสำหรับที่อยู่อาศัยโดยวิธีการใช้ค่าตัวคูณความลึกกับวิธีการทำด้วยมือกรณีศึกษาเทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
เลขเรียก
ผู้แต่งวลาวัลย์ วีระกุล
หัวเรื่อง1.วิทยานิพนธ์.,2.วลาวัลย์ วีระกุล - - วิทยานิพนธ์.
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์ 2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการฝึกอกบรมหลักสูตร {34} การตรวจพิสูจน์เหรียญกระษาปณ์และธนบัตร {34} รุ่นที่ 12
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกองแผนงาน กรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1.เหรียญกษาปณ์.
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์ 2535
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อแก้ไข้ปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์ในจังหวัดนครนายก
เลขเรียกว 346.043
ผู้แต่งเนาวรัตน์ บุญวรรณโณ
หัวเรื่อง1.ที่ราชพัสดุ.,2.ที่ราชพัสดุ -- การบริหาร.,3.ที่ราชพัสดุ -- ปัญหา.,4.ที่ราชพัสดุ - - จังหวัดนครนายก.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปีที่พิมพ์ 2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์
เลขเรียก
ผู้แต่งอาทร สิงห์เถื่อน
หัวเรื่อง1.วิทยานิพนธ์.,2.อาทร สิงห์เถื่อน- -วิทยานิพนธ์.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปีที่พิมพ์ 2550
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาแบบจำลองประเมินราคาที่ดิน ราคาที่ดินแปลงจากบัญชีกำหนดราคา ประเมินที่ดินรายบล็อคด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กรณีศึกษาเทศบาลตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
เลขเรียก
ผู้แต่งนันทนัช ไพรวรรณ์
หัวเรื่อง1.การประเมินราคาที่ดิน.,2.การประเมินราคาที่ดิน - - จังหวัดนครราชสีมา.,3.โปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์.
สำนักพิมพ์สาขาวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
ปีที่พิมพ์ 2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของกรมธนารักษ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกำธร ทองเนตร
หัวเรื่อง1.อสังหาริทรัพย์ - - การประเมินราคา.,2.กำธร ทองเนตร - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพิจารณาแก้ไขปัญหาการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลง สต.35 จังหวัดสตูล รายบริษัท อาดังรีสอร์ จำกัด
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งอัครพล ศักดิ์นิมิต
หัวเรื่อง1.ที่ราชพัสดุ.,2.อัครพล ศักดิ์นิมิต- -ผลงาน.
สำนักพิมพ์บริหารที่ราชพัสดุ กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพส่วนราชการศึกษาเฉพาะกรณีสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
เลขเรียก
ผู้แต่งอรัญญา กาญจนพิพัฒน์กุล
หัวเรื่อง1.การปฏิรูปราชการพลเรือน.,2.ระบบราชการ.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปีที่พิมพ์ 2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเพิ่มศักยภาพพื้นที่อาคารเก่า กรณีศึกษาโรงภาษีร้อยชักสาม ถนนเจริญกรุง 36 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
เลขเรียก
ผู้แต่งเสาวณีย์ ตั้งจิตต์วัฒนา
หัวเรื่อง1.วิทยานิพนธ์.,2.โรงภาษีร้อยชักสาม.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
หน้า 2 >| รวมทั้งหมด 2   การแสดงผล