กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นพบ วิทยานิพนธ์ จำนวนทั้งสิ้น 120 รายชื่อ    วารสาร 0  วัสดุไม่ตีพิมพ์ 0

ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบการประเมินราคาที่ดินรายแปลงสำหรับที่อยู่อาศัยโดยวิธีการใช้ค่าตัวคูณความลึกกับวิธีการทำด้วยมือกรณีศึกษาเทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
เลขเรียก
ผู้แต่งวลาวัลย์ วีระกุล
หัวเรื่อง1.วิทยานิพนธ์.,2.วลาวัลย์ วีระกุล - - วิทยานิพนธ์.
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์ 2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการฝึกอกบรมหลักสูตร {34} การตรวจพิสูจน์เหรียญกระษาปณ์และธนบัตร {34} รุ่นที่ 12
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกองแผนงาน กรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1.เหรียญกษาปณ์.
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์ 2535
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อแก้ไข้ปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์ในจังหวัดนครนายก
เลขเรียกว 346.043
ผู้แต่งเนาวรัตน์ บุญวรรณโณ
หัวเรื่อง1.ที่ราชพัสดุ.,2.ที่ราชพัสดุ -- การบริหาร.,3.ที่ราชพัสดุ -- ปัญหา.,4.ที่ราชพัสดุ - - จังหวัดนครนายก.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปีที่พิมพ์ 2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์
เลขเรียก
ผู้แต่งอาทร สิงห์เถื่อน
หัวเรื่อง1.วิทยานิพนธ์.,2.อาทร สิงห์เถื่อน- -วิทยานิพนธ์.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปีที่พิมพ์ 2550
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาแบบจำลองประเมินราคาที่ดิน ราคาที่ดินแปลงจากบัญชีกำหนดราคา ประเมินที่ดินรายบล็อคด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กรณีศึกษาเทศบาลตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
เลขเรียก
ผู้แต่งนันทนัช ไพรวรรณ์
หัวเรื่อง1.การประเมินราคาที่ดิน.,2.การประเมินราคาที่ดิน - - จังหวัดนครราชสีมา.,3.โปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์.
สำนักพิมพ์สาขาวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
ปีที่พิมพ์ 2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของกรมธนารักษ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกำธร ทองเนตร
หัวเรื่อง1.อสังหาริทรัพย์ - - การประเมินราคา.,2.กำธร ทองเนตร - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพิจารณาแก้ไขปัญหาการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลง สต.35 จังหวัดสตูล รายบริษัท อาดังรีสอร์ จำกัด
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งอัครพล ศักดิ์นิมิต
หัวเรื่อง1.ที่ราชพัสดุ.,2.อัครพล ศักดิ์นิมิต- -ผลงาน.
สำนักพิมพ์บริหารที่ราชพัสดุ กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพส่วนราชการศึกษาเฉพาะกรณีสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
เลขเรียก
ผู้แต่งอรัญญา กาญจนพิพัฒน์กุล
หัวเรื่อง1.การปฏิรูปราชการพลเรือน.,2.ระบบราชการ.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปีที่พิมพ์ 2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเพิ่มศักยภาพพื้นที่อาคารเก่า กรณีศึกษาโรงภาษีร้อยชักสาม ถนนเจริญกรุง 36 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
เลขเรียก
ผู้แต่งเสาวณีย์ ตั้งจิตต์วัฒนา
หัวเรื่อง1.วิทยานิพนธ์.,2.โรงภาษีร้อยชักสาม.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรับชำระค่าเช่าที่ดินราชพัสดุในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งอาทร ยงกิตติธรากุล
หัวเรื่อง1.ที่ราชพัสดุ.,2.อาทร ยงกิตติธรากุล- -ผลงาน.
สำนักพิมพ์ธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเร่งรัดจัดเก็บค่าเช่าที่ราชพัสดุค้างชำระในเขตกรุงเทพมหานคร
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งนลินรัตน์ ทองเขื่อนขันธ์
หัวเรื่อง1.ที่ราชพัสดุ.,2.นลินรัตน์ ทองเชื่อนขันธ์.
สำนักพิมพ์บริหารที่ราชพัสดุ กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาบุกรุกที่ดินของรัฐศึกษากรณีที่ดินราชพัสดุ แปลงเรือนจำกลางคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
เลขเรียก
ผู้แต่งพงษ์ศักดิ์ กัมพูสิริ
หัวเรื่อง1.วิทยานิพนธ์.,2.ที่ราชพัสดุ.
สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของโครงการอาคารสำนักงานให้เช่าบนที่ดินราชพัสดุ
เลขเรียก
ผู้แต่งศุภลักษณ์ ศักดิ์เศรษฐ์
หัวเรื่อง1.วิทยานิพนธ์.,2.ศุภลักษณ์ ศักดิ์เศรษฐ์- -วิทยานิพนธ์.
สำนักพิมพ์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่พิมพ์ 2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการดำเนินงานและการบริหารเชิงกลยุทธ์ของสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์
เลขเรียก
ผู้แต่งณัตชากีรติป์ อภิรักษ์ธนกุล
หัวเรื่อง1.วิทยานิพนธ์.,2.ณัตชากีรติป์ อภิรักษ์ธนกุล- -วิทยานิพนธ์.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปีที่พิมพ์ 2553
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์สภาพปัญหาการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาค่าเช่าที่ราชพัสดุค้างชำระ
เลขเรียก
ผู้แต่งพิชามญชุ์ บุญเกตุ
หัวเรื่อง1.วิทยานิพนธ์.,2.พิชามญชุ์ บุญเกตุ- -วิทยานิพนธ์.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่พิมพ์ 2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์สภาพปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุและนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งพงศ์ธร พากเพียรทรัพย์
หัวเรื่อง1.ที่ราชพัสดุ.,2.พงศ์ธร พากเพียรทรัพย์ - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวิเคาระห์นโยบายและการจัดทำงบประมาณ พ.ศ. 2542 ของกกรมธนารักษ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งบุปผนาถ ชินเดช
หัวเรื่อง1.งบประมาณ.,2.บุปผนาถ ชินเดช - - ผลงาน.,3.การวิเคราะห์นโยบาย.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการศึกษาโครงการบ้านมั่งคงในที่ราชพัสดุบริเวณชุมชนบางบัว (หลังกองการภาพ)และชุมชนบ้านบางเขน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
เลขเรียก
ผู้แต่งอรทัย จงเจริญ
หัวเรื่อง1.วิทยานิพนธ์.,2.บ้านมั่งคงในที่ราชพัสดุ.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการศึกษาชนิดราคาและคุณลักษณะของเหรียญกษาปณ์ในอนาคต ปี 2525 - 2534
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1.เหรียญกษาปณ์.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์ 2525
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการศึกษาตัวแปรที่มีผลต่อราคาประเมินอาคารชุดพักอาศัย : กรณีศึกษา อาคารชุดพักอาศัยในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
เลขเรียก
ผู้แต่งยุพิน คำนึงเนตร
หัวเรื่อง1.อาคารชุด.,2.อาคารชุด - - ชลบุรี.
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์ 2547
จำนวน 1 เล่ม
หน้า |< 1 3 4 >| รวมทั้งหมด 7   การแสดงผล