กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นพบ วิทยานิพนธ์ จำนวนทั้งสิ้น 121 รายชื่อ    วารสาร 0  วัสดุไม่ตีพิมพ์ 0

ชื่อเรื่องการศึกษาตัวแปรที่มีผลต่อราคาประเมินอาคารชุดพักอาศัย : กรณีศึกษา อาคารชุดพักอาศัยในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
เลขเรียก
ผู้แต่งยุพิน คำนึงเนตร
หัวเรื่อง1.อาคารชุด.,2.อาคารชุด - - ชลบุรี.
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์ 2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการศึกษาปัจจัยด้านบุคลากรที่มีผลต่อประสิทธิภาพ การดำเนินงานในโครงการอินเตอร์เนตตำบล ของกรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดอุบลราชธานี
เลขเรียก
ผู้แต่งบุญส่ง ชื่นตา
หัวเรื่อง1.อินเตอร์เน็ต.,2.อินเตอร์เน็ต - - การศึกษาและการสอน.
สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์ 2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการศึกษาปัจจัยที่มีผลทำให้ผู้เช่าที่ดินราชพัสดุทำการพัฒนาปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง กรณีศึกษาที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ นม.517 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
เลขเรียกว 346.04
ผู้แต่งวรรณชัย สุขารมณ์
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปีที่พิมพ์ 2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบ ความสามารถและเสถียรภาพในการส่งออกตัวกับเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบของประเทศไทย
เลขเรียก
ผู้แต่งเตรวิทย์ ทุ้ยแป
หัวเรื่อง1.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - - วิทยานิพนธ์ วท.ม. (เศรษฐศาสตร์) 254,2.,3.ข้าว - - ไทย - - การส่งออก.,4.อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ - - ไทย - - การส่งออก.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์ 2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการศึกษารูปแบบ สัญลักษณ์ และความหมายในธนบดีของพระมหากษัตริย์จากเงินพดด้วงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (รัชกาลที่ 1 ถึง 4)
เลขเรียก
ผู้แต่งมานิต หละบิลลา
หัวเรื่อง1.เงินตรา -- ไทย.,2.เงินพดด้วง.,3.รูปลักษณะ -- ตราเงินพดด้วง.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปีที่พิมพ์ 2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการศึกาษาวิจัก เรื่อง : แนวทางการสนับสนุนให้เกิดความพร้อมจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3
เลขเรียก
ผู้แต่งจิราพร พงษ์ดี
หัวเรื่อง1.การศึกษาขั้นพื้นฐาน.,2.องค์การบริหารส่วนตำบล.
สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์ 2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการส่งเสริมการมีงานทำในชนบทเพื่อรองรับแรงงานกลับท้องถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราชและพัทลุง
เลขเรียก
ผู้แต่งเบญจวรรณ สร่างนิทร
หัวเรื่อง1.วิทยานิพนธ์.,2.เบญจวรรณ สร่างนิทร - - วิทยานิพนธ์.
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์ 2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการสำรวจและปรับปรุงข้อมูลเพื่อจัดทำทะเบียนทรัพย์สินราคารายแปลง
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งจิรวัฒน์ บริสุทธิ์
หัวเรื่อง1.จิรวัฒน์ บริสุทธิ์ - - ผลงาน.,2.การสำรวจ.
สำนักพิมพ์สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
ปีที่พิมพ์ 2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องข้อตกลงกรณีกฎกระทรวง (พ.ศ. 2519) เกี่ยวกับที่ราชพัสดุซึ่งอยู่ในความครอบครองของกระทรวงกลาโหม
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งฉันทนา ศรีเจริญ
หัวเรื่อง1.ที่ราชพัสดุ.,2.ฉันทนา ศรีเจริญ - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคนตรวจเงินแผ่นดิน : หนังสือครบรอบวันสถาปนาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 91 ปี
เลขเรียก657.45
ผู้แต่งจารุวรรณ เมณฑกา
หัวเรื่อง1.การตรวจสอบภายใน.,2.สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน.
สำนักพิมพ์สำนักงานตรวจตราเงินแผ่นดิน กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์ 2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องความต้องการบ้านเอื้ออาทรของบุคลากรกองทัพเรือในที่ราชพัสดุแปลงฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
เลขเรียก
ผู้แต่งศิริมา ธรรมโชโต
หัวเรื่อง1.วิทยานิพนธ์.,2.ศิริมา ธรรมโชโต - - วิทยานิพนธ์.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปีที่พิมพ์ 2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการสำนักงานธนารักษ์พื้นที่มาตรฐานศึกษากรณี สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ
เลขเรียก
ผู้แต่งโกวิท ฉันทจิตร
หัวเรื่อง1.การจัดสรรที่ดิน - - สมุทรปราการ.
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์ 2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความพึงพอใจของผู้เช่าที่ราชพัสดุที่มีต่อการให้บริการโครงแปลงสินทรัพย์เป็นทน ประเภทสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์ : กรณีศึกษา จังหวัดยโสธร
เลขเรียก
ผู้แต่งกังวาน จึงธีรพานิช
หัวเรื่อง1.ที่ราชพัสดุ.,2.วิทยานิพนธ์.
สำนักพิมพ์สำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์ 2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความพึงพอใจในการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป TPOS ของเจ้าหน้าที่สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์
เลขเรียก
ผู้แต่งตรีสุคนธ์ การะเกตุ
หัวเรื่อง1.วิทยานิพนธ์.,2.ตรีสุคนธ์ การะเกตุ- -วิทยานิพนธ์.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่พิมพ์ 2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการ การศึกษาสถานภาพการวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ : A study of the State of the art and the direction of infounation technology research
เลขเรียก
ผู้แต่งอัศนีย์ ก่อตระกูล
หัวเรื่อง1.เทคโนโลยีสารสนเทศ.,2.technology.,3.information.,4.วิทยานิพนธ์.
สำนักพิมพ์อาร์ตแนด์พาร์ท อัพเดท
ปีที่พิมพ์ 2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการก่อสร้างศูนย์กระจายเหรียญกษาปณ์และสำนักงานธนารักษ์พื้นที่
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ
หัวเรื่อง1.เหรียญกษาปณ์.,2.สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ.
สำนักพิมพ์พัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะ {34}เบญจกิติ{34} ส่วนที่ 1 บริเวณโรงงานยาสูบโดยความร่วมมือระหว่าง กรมธนารักษ์ กับ กองทัพบก
เลขเรียก
ผู้แต่งสมชาย ชิโนดม
หัวเรื่อง1.วิทยานิพนธ์.,2.สวนเบญจกิติ.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการการบริหารจัดการระบบของเหรียญกษาปณ์ มิถุนายน 2549
เลขเรียก332.46
ผู้แต่งสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
หัวเรื่อง1.การบริหาร - - เหรียญกษาปณ์.,2.เหรียญกษาปณ์.
สำนักพิมพ์สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
ปีที่พิมพ์ 2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการศึกษาความเป็นไปได้ ธุรกิจอุตสาหกรรมส่งออกเซรามิก ประเภทของชำร่วยและเครื่องประดับ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งพิชิต อัคราทิตย์
หัวเรื่อง1.เซรามิก - - ธุรกิจ.,2.พิชิต อัคราทิตย์ - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์ 2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการศูนย์บ้านพักข้าราชการจังหวัดเชียงใหม่ : ประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู้อยู่อาศัย
เลขเรียก
ผู้แต่งรุ่งรัศมี ถีสูงเนิน
หัวเรื่อง1.ข้าราชการ - - ที่อยู่อาศัย - - เชียงใหม่.,2.ที่อยู่อาศัย - - การจัดซื้อ.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปีที่พิมพ์ 2545
จำนวน 1 เล่ม
หน้า |< 1 2 4 5 >| รวมทั้งหมด 6   การแสดงผล