กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นพบ วิทยานิพนธ์ จำนวนทั้งสิ้น 121 รายชื่อ    วารสาร 0  วัสดุไม่ตีพิมพ์ 0

ชื่อเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมธนารักษ์ (ส่วนกลาง) กาญจนา หอมนาน ปีการศึกษา 2551
เลขเรียก
ผู้แต่งกาญจนา หอมนาน
หัวเรื่อง1.วิทยานิพนธ์.,2.กาญจนา หอมนาน- -วิทยานิพนธ์.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินเพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทที่อยู่อาศัย : กรณีศึกษาที่ดินจัดสรรในหมู่บ้านลาดพร้าว 1 ในพื้นที่เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดย นางสาวณัฐนรี คงจันทร์
เลขเรียก
ผู้แต่งณัฐนรี คงจันทร์
หัวเรื่อง1.วิทยานิพนธ์.,2.ณัฐนรี คงจันทร์ - - วิทยานิพนธ์.
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์ 2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการดูแลบำรุงรักษาแม่น้ำเจ้าพระยา
เลขเรียก
ผู้แต่งลือชา นิสัยกล้า
หัวเรื่อง1.คุณภาพน้ำ.,2.แม่น้ำเจ้าพระยา.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปีที่พิมพ์ 2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจการจัดการที่ราชพัสดุระหว่างกระทรวงการคลังกับหน่วยงานอื่นของรัฐ
เลขเรียก
ผู้แต่งคุณากร วะระทรัพย์
หัวเรื่อง1.ที่ราชพัสดุ.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปีที่พิมพ์ 2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องปัญหาข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงในการปฎิบัติงานสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งวิชาญ ชอบสุจริต
หัวเรื่อง1.กฎหมาย.,2.วิชาญ ชอบสุจริต- -ผลงาน.
สำนักพิมพ์ธนารักษืพื้นที่ปทุมธานี
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องปัญหาทางกฎหมายในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ คืนให้แก่ผู้ยกให้ : ศึกษาเฉพาะกรณีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อเป็นประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ
เลขเรียก
ผู้แต่งวัลลภ ธีรธรรมธาดา
หัวเรื่อง1.การโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ,2.สาธารณสมบัติของแผ่นดิน
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์ 2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องปัญหาและอุปสรรคการปรับปรุงอาคารสำนักงานราชการตามเกณฑ์อาคารเขียว กรณีศึกษา : อาคารสำนักงานศูนย์ราชการกระทรวงการคลังส่วนภูมิภาค จังหวัดอุตรดิตถ์
เลขเรียกว 333.79
ผู้แต่งกิติจักษณ์ ตันสุวรรณรัตน์
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปีที่พิมพ์ 2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องผลสัมฤทธิ์การจัดให้เช่าที่ดินราชพัสดุตามโครงการรัฐเอื้อราษฎร์ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา
เลขเรียกว.
ผู้แต่งนิพนธ์ เลิศล้ำ
หัวเรื่อง1.โครงการรัฐเอื้อราษฎร์ - - กรมธนารักษ์ - - จังหวัดอยุธยา.,2.ที่ดินราชพัสดุ.,3.ที่ดินราชพัสดุ - - จังหวัดอยุธยา.,4.การเช่าที่ดิน.
สำนักพิมพ์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์ 2555
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องผู้อยู่อาศัยกับโอกาสในการพัฒนาที่ดินราชพัสดุชุมชนซอยพิพัฒน์ 2 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
เลขเรียก
ผู้แต่งอมรรัตน์ ก่ำพลบ
หัวเรื่อง1.ที่อยู่อาศัย.,2.การพัฒนาชุมชน - - บางรัก.
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์ 2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพฤติกรรมการออมและความต้องการธนาคารอิสลามของครัวเรือนไทยมุสลิมใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย
เลขเรียก
ผู้แต่งวิทยา ปะดุกา
หัวเรื่อง1.วิทยา ปะดุกา.,2.วิทยานิพนธ์.
สำนักพิมพ์วิทยา ปะดุกา
ปีที่พิมพ์ 2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพัฒนาการทางการเมืองในติมอร์ตะวันออก
เลขเรียกว.
ผู้แต่งอัครพล ศักดิ์นิมิต
หัวเรื่อง1.ติมอร์ตะวันออก -- การเมืองและการปกครอง.,2.ติมอร์ตะวันออก -- ภาวะสังคม.
สำนักพิมพ์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปีที่พิมพ์ 2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องภาระภาษีที่อยู่อาศัยที่มีผลต่อผู้มีรายได้น้อย เมื่อมีการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใหม่ : กรณีศึกษาผู้มีรายได้น้อยในชุมชนวัดศึก จังหวัดสมุทรสาคร
เลขเรียกว 336.22
ผู้แต่งสมพร เฟื่องกฤษฎา
หัวเรื่อง1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน - - กฏหมายและระเบียบข้อบังคับ.,2.ภาษีที่ดิน,3.ภาษีโรงเรือน
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์ 2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย กรณีศึกษาบุคคลตัวอย่างและเครื่องชี้วัดเพื่อนำไปสู่การพัฒนาพฤติกรรมข้าราชการยุคใหม่
เลขเรียก350.001
ผู้แต่งวิลาสลักษณ์ ชัววัลลี
งามตา วนินทานนท์วิริณธ์ ธรรมนารถสกุล
หัวเรื่อง1.ข้าราชการพลเรือน - - วิจัย.,2.ระบบราชการ,3.ข้าราชการ
สำนักพิมพ์สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์ 2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย โครงการศึกษาปัจจัยและตัวแปรที่มีผลต่อมูลค่าที่ดินแปลงมาตรฐาน เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
เลขเรียก
ผู้แต่งกลุ่มงานยุทธศาสตร์ สำนักงานประเมินราคาทรัพย์สิน
หัวเรื่อง1.วิทยานิพนธ์.
สำนักพิมพ์สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
ปีที่พิมพ์ 2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์ (ภาคผนวก) การจัดแผนการดำเนินงานตามผังแม่บทศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1.ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์ 2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานวิจัย เรื่องความสัมพันธภาพรูปสามเหลี่ยมที่เปลี่ยนแปลง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกา สหภาพโซเวียตและสาธารณรัฐประชาชนจีน ในยุคสงครามเย็น
เลขเรียก
ผู้แต่งธนาสฤษฎิ์ สตะเวทิน
หัวเรื่อง1.ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ.,2.วิทยานิพนธ์.
สำนักพิมพ์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปีที่พิมพ์ 2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกองแผนงาน กรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1.กองแผนงาน - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์ 2544
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องวิธีการบริหารจัดการที่ราชพัสดุกรณีการจัดให้คนต่างด้าวเช่าที่ราชพัสดุ
เลขเรียก
ผู้แต่งปัญญา ชายเกตุ
หัวเรื่อง1.วิทยานิพนธ์.,2.ปัญญา ชายเกตุ- -วิทยานิพนธ์.
สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์ 2553
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องศึกษาแนวทางการลงทุนสร้างทรัพย์สินที่ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในที่ราชพัสดุกรณีที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ขก.102 อำเภอเมืองขอนแก่น มนพัทธ์ เหรียญกลางกุล
เลขเรียก
ผู้แต่งมนพัทธ์ เหรียญกลางกุล
หัวเรื่อง1.วิทยานิพนธ์.,2.มนพัทธ์ เหรียญกลางกุล- -วิทยานิพนธ์.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการค้างชำระค่าเช่าที่ราชพัสดุ(เฉพาะค่าเช่าอาคาร)ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่นของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งใกล้รุ่ง อื้อสกุล
หัวเรื่อง1.ที่ราชพัสดุ.,2.ใกล้รุ่ง อื้อสกุล- -ผลงาน.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
หน้า |< 3 4 6 >| รวมทั้งหมด 6   การแสดงผล